Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Invertible Manifold Learning for Dimension Reduction

Oct 07, 2020
Siyuan Li, Haitao Lin, Zelin Zang, Lirong Wu, Jun Xia, Stan Z. Li

* 18 pages. We propose a novel invertible dimension reduction process for manifold learning with a neural network implementation, and explore the inherent difficulty of manifold learning in real-world secnarios by the way 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Fast, Accurate and Stable 3D Dense Face Alignment

Sep 21, 2020
Jianzhu Guo, Xiangyu Zhu, Yang Yang, Fan Yang, Zhen Lei, Stan Z. Li

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Searching Multi-Rate and Multi-Modal Temporal Enhanced Networks for Gesture Recognition

Aug 21, 2020
Zitong Yu, Benjia Zhou, Jun Wan, Pichao Wang, Haoyu Chen, Xin Liu, Stan Z. Li, Guoying Zhao

* Submitted to IEEE Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

SADet: Learning An Efficient and Accurate Pedestrian Detector

Jul 26, 2020
Chubin Zhuang, Zhen Lei, Stan Z. Li


  Access Paper or Ask Questions

Markov-Lipschitz Deep Learning

Jun 21, 2020
Stan Z. Li, Zelin Zhang, Lirong Wu


  Access Paper or Ask Questions

Cross-ethnicity Face Anti-spoofing Recognition Challenge: A Review

Apr 23, 2020
Ajian Liu, Xuan Li, Jun Wan, Sergio Escalera, Hugo Jair Escalante, Meysam Madadi, Yi Jin, Zhuoyuan Wu, Xiaogang Yu, Zichang Tan, Qi Yuan, Ruikun Yang, Benjia Zhou, Guodong Guo, Stan Z. Li

* 18 figures, 6 tables, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Meta Face Recognition in Unseen Domains

Mar 25, 2020
Jianzhu Guo, Xiangyu Zhu, Chenxu Zhao, Dong Cao, Zhen Lei, Stan Z. Li

* Accepted to CVPR2020 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

CASIA-SURF CeFA: A Benchmark for Multi-modal Cross-ethnicity Face Anti-spoofing

Mar 11, 2020
Ajian Li, Zichang Tan, Xuan Li, Jun Wan, Sergio Escalera, Guodong Guo, Stan Z. Li

* 17 pages, 4 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1912.02340 

  Access Paper or Ask Questions

Static and Dynamic Fusion for Multi-modal Cross-ethnicity Face Anti-spoofing

Dec 16, 2019
Ajian Liu, Zichang Tan, Xuan Li, Jun Wan, Sergio Escalera, Guodong Guo, Stan Z. Li

* 10 pages, 9 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

Bridging the Gap Between Anchor-based and Anchor-free Detection via Adaptive Training Sample Selection

Dec 05, 2019
Shifeng Zhang, Cheng Chi, Yongqiang Yao, Zhen Lei, Stan Z. Li


  Access Paper or Ask Questions

WiderPerson: A Diverse Dataset for Dense Pedestrian Detection in the Wild

Sep 25, 2019
Shifeng Zhang, Yiliang Xie, Jun Wan, Hansheng Xia, Stan Z. Li, Guodong Guo

* TMM: submitted on 2018.07.17, accepted on 2019.07.01. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1805.07193, arXiv:1805.00123 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Relational Learning for Joint Head and Human Detection

Sep 24, 2019
Cheng Chi, Shifeng Zhang, Junliang Xing, Zhen Lei, Stan Z. Li, Xudong Zou


  Access Paper or Ask Questions

PedHunter: Occlusion Robust Pedestrian Detector in Crowded Scenes

Sep 15, 2019
Cheng Chi, Shifeng Zhang, Junliang Xing, Zhen Lei, Stan Z. Li, Xudong Zou


  Access Paper or Ask Questions

RefineFace: Refinement Neural Network for High Performance Face Detection

Sep 10, 2019
Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li

* Journal extension of our previous conference paper: arXiv:1809.02693. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1901.02350 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

CASIA-SURF: A Large-scale Multi-modal Benchmark for Face Anti-spoofing

Aug 28, 2019
Shifeng Zhang, Ajian Liu, Jun Wan, Yanyan Liang, Guogong Guo, Sergio Escalera, Hugo Jair Escalante, Stan Z. Li

* Journal extension of our previous conference paper: arXiv:1812.00408 

  Access Paper or Ask Questions

ChaLearn Looking at People: IsoGD and ConGD Large-scale RGB-D Gesture Recognition

Jul 29, 2019
Jun Wan, Chi Lin, Longyin Wen, Yunan Li, Qiguang Miao, Sergio Escalera, Gholamreza Anbarjafari, Isabelle Guyon, Guodong Guo, Stan Z. Li

* 14 pages, 8 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results

Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Improved Selective Refinement Network for Face Detection

Jan 23, 2019
Shifeng Zhang, Rui Zhu, Xiaobo Wang, Hailin Shi, Tianyu Fu, Shuo Wang, Tao Mei, Stan Z. Li

* Technical report, 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Face Anti-Spoofing by 3D Virtual Synthesis

Jan 02, 2019
Jianzhu Guo, Xiangyu Zhu, Jinchuan Xiao, Zhen Lei, Genxun Wan, Stan Z. Li

* 9 pages, 8 figures and 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CASIA-SURF: A Dataset and Benchmark for Large-scale Multi-modal Face Anti-spoofing

Dec 23, 2018
Shifeng Zhang, Xiaobo Wang, Ajian Liu, Chenxu Zhao, Jun Wan, Sergio Escalera, Hailin Shi, Zezheng Wang, Stan Z. Li

* 10 pages, 8 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CASIA-SURF: A Dataset and Benchmark for Large-scale Multi-modal Face Anti-Spoofing

Dec 02, 2018
Shifeng Zhang, Xiaobo Wang, Ajian Liu, Chenxu Zhao, Jun Wan, Sergio Escalera, Hailin Shi, Zezheng Wang, Stan Z. Li

* 10 pages, 8 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Selective Refinement Network for High Performance Face Detection

Sep 07, 2018
Cheng Chi, Shifeng Zhang, Junliang Xing, Zhen Lei, Stan Z. Li, Xudong Zou

* The first two authors have equal contributions. Corresponding author: Shifeng Zhang (shifeng.zhang@nlpr.ia.ac.cn

  Access Paper or Ask Questions

Occlusion-aware R-CNN: Detecting Pedestrians in a Crowd

Jul 23, 2018
Shifeng Zhang, Longyin Wen, Xiao Bian, Zhen Lei, Stan Z. Li

* Accepted by ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Large-scale Bisample Learning on ID vs. Spot Face Recognition

Jun 11, 2018
Xiangyu Zhu, Hao Liu, Zhen Lei, Hailin Shi, Fan Yang, Dong Yi, Stan Z. Li


  Access Paper or Ask Questions

Face Synthesis for Eyeglass-Robust Face Recognition

Jun 04, 2018
Jianzhu Guo, Xiangyu Zhu, Zhen Lei, Stan Z. Li

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Ensemble Soft-Margin Softmax Loss for Image Classification

May 10, 2018
Xiaobo Wang, Shifeng Zhang, Zhen Lei, Si Liu, Xiaojie Guo, Stan Z. Li

* Accepted by IJCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Face Alignment in Full Pose Range: A 3D Total Solution

Apr 02, 2018
Xiangyu Zhu, Xiaoming Liu, Zhen Lei, Stan Z. Li

* Published by IEEE TPAMI in 28 November 2017. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1511.07212 

  Access Paper or Ask Questions