Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Sheng Xu

End-to-end Ultrasound Frame to Volume Registration


Jul 14, 2021
Hengtao Guo, Xuanang Xu, Sheng Xu, Bradford J. Wood, Pingkun Yan

* Early accepted by MICCAI-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-modal Attention for MRI and Ultrasound Volume Registration


Jul 12, 2021
Xinrui Song, Hengtao Guo, Xuanang Xu, Hanqing Chao, Sheng Xu, Baris Turkbey, Bradford J. Wood, Ge Wang, Pingkun Yan

* This paper has been accepted by MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

RGB Matters: Learning 7-DoF Grasp Poses on Monocular RGBD Images


Mar 03, 2021
Minghao Gou, Hao-Shu Fang, Zhanda Zhu, Sheng Xu, Chenxi Wang, Cewu Lu

* Accepted by ICRA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

FlashP: An Analytical Pipeline for Real-time Forecasting of Time-Series Relational Data


Jan 16, 2021
Shuyuan Yan, Bolin Ding, Wei Guo, Jingren Zhou, Zhewei Wei, Xiaowei Jiang, Sheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

Federated Semi-Supervised Learning for COVID Region Segmentation in Chest CT using Multi-National Data from China, Italy, Japan


Nov 23, 2020
Dong Yang, Ziyue Xu, Wenqi Li, Andriy Myronenko, Holger R. Roth, Stephanie Harmon, Sheng Xu, Baris Turkbey, Evrim Turkbey, Xiaosong Wang, Wentao Zhu, Gianpaolo Carrafiello, Francesca Patella, Maurizio Cariati, Hirofumi Obinata, Hitoshi Mori, Kaku Tamura, Peng An, Bradford J. Wood, Daguang Xu

* Accepted with minor revision to Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Transducer Adaptive Ultrasound Volume Reconstruction


Nov 17, 2020
Hengtao Guo, Sheng Xu, Bradford J. Wood, Pingkun Yan

* In submission to ISBI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results


Oct 06, 2020
Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Neural Tangent Kernel and Laplace Kernel Have the Same RKHS


Oct 01, 2020
Lin Chen, Sheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

Sensorless Freehand 3D Ultrasound Reconstruction via Deep Contextual Learning


Jun 13, 2020
Hengtao Guo, Sheng Xu, Bradford Wood, Pingkun Yan

* Provisionally accepted by MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Tree-Projected Gradient Descent for Estimating Gradient-Sparse Parameters on Graphs


May 31, 2020
Sheng Xu, Zhou Fan, Sahand Negahban


  Access Paper or Ask Questions

Unified Multi-scale Feature Abstraction for Medical Image Segmentation


Oct 24, 2019
Xi Fang, Bo Du, Sheng Xu, Bradford J. Wood, Pingkun Yan

* Abstract of SPIE Medical Imaging (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Iterative Alpha Expansion for estimating gradient-sparse signals from linear measurements


May 15, 2019
Sheng Xu, Zhou Fan


  Access Paper or Ask Questions

Learning Deep Similarity Metric for 3D MR-TRUS Registration


Oct 15, 2018
Grant Haskins, Jochen Kruecker, Uwe Kruger, Sheng Xu, Peter A. Pinto, Brad J. Wood, Pingkun Yan

* To appear on IJCARS 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Image Registration with Application for MR and TRUS Image Fusion


Oct 01, 2018
Pingkun Yan, Sheng Xu, Ardeshir R. Rastinehad, Brad J. Wood

* Presented at the workshop on MLMI 2018, LNCS, volume 11046, pages 197 to 204 

  Access Paper or Ask Questions

An optimal hierarchical clustering approach to segmentation of mobile LiDAR point clouds


Nov 09, 2017
Sheng Xu, Ruisheng Wang, Han Zheng

* Submitted to IEEE Transaction on Geoscience and Remote Sense 

  Access Paper or Ask Questions

Road Curb Extraction from Mobile LiDAR Point Clouds


Oct 27, 2016
Sheng Xu, Ruisheng Wang, Han Zheng

* IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Volume:PP , Issue: 99, 2016 

  Access Paper or Ask Questions