Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Guanghui Xu

AdaXpert: Adapting Neural Architecture for Growing Data


Jul 01, 2021
Shuaicheng Niu, Jiaxiang Wu, Guanghui Xu, Yifan Zhang, Yong Guo, Peilin Zhao, Peng Wang, Mingkui Tan

* accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Accurate Text-based Image Captioning with Content Diversity Exploration


Apr 23, 2021
Guanghui Xu, Shuaicheng Niu, Mingkui Tan, Yucheng Luo, Qing Du, Qi Wu

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

How to Train Your Agent to Read and Write


Jan 04, 2021
Li Liu, Mengge He, Guanghui Xu, Mingkui Tan, Qi Wu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Prosody Modelling with Cross-Utterance BERT Embeddings for End-to-end Speech Synthesis


Nov 06, 2020
Guanghui Xu, Wei Song, Zhengchen Zhang, Chao Zhang, Xiaodong He, Bowen Zhou

* 5 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

REFUGE Challenge: A Unified Framework for Evaluating Automated Methods for Glaucoma Assessment from Fundus Photographs


Oct 08, 2019
José Ignacio Orlando, Huazhu Fu, João Barbossa Breda, Karel van Keer, Deepti R. Bathula, Andrés Diaz-Pinto, Ruogu Fang, Pheng-Ann Heng, Jeyoung Kim, JoonHo Lee, Joonseok Lee, Xiaoxiao Li, Peng Liu, Shuai Lu, Balamurali Murugesan, Valery Naranjo, Sai Samarth R. Phaye, Sharath M. Shankaranarayana, Apoorva Sikka, Jaemin Son, Anton van den Hengel, Shujun Wang, Junyan Wu, Zifeng Wu, Guanghui Xu, Yongli Xu, Pengshuai Yin, Fei Li, Xiulan Zhang, Yanwu Xu, Xiulan Zhang, Hrvoje Bogunović

* Accepted for publication in Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Building a mixed-lingual neural TTS system with only monolingual data


Apr 12, 2019
Liumeng Xue, Wei Song, Guanghui Xu, Lei Xie, Zhizheng Wu


  Access Paper or Ask Questions

You Only Look & Listen Once: Towards Fast and Accurate Visual Grounding


Mar 17, 2019
Chaorui Deng, Qi Wu, Guanghui Xu, Zhuliang Yu, Yanwu Xu, Kui Jia, Mingkui Tan

* Wrong experimental results 

  Access Paper or Ask Questions