Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kui Jia

Uncertainty-aware Clustering for Unsupervised Domain Adaptive Object Re-identification


Aug 22, 2021
Pengfei Wang, Changxing Ding, Wentao Tan, Mingming Gong, Kui Jia, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Geometry-Aware Self-Training for Unsupervised Domain Adaptationon Object Point Clouds


Aug 20, 2021
Longkun Zou, Hui Tang, Ke Chen, Kui Jia


  Access Paper or Ask Questions

Instance Segmentation in 3D Scenes using Semantic Superpoint Tree Networks


Aug 17, 2021
Zhihao Liang, Zhihao Li, Songcen Xu, Mingkui Tan, Kui Jia

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Content-Aware Convolutional Neural Networks


Jul 23, 2021
Yong Guo, Yaofo Chen, Mingkui Tan, Kui Jia, Jian Chen, Jingdong Wang

* Accepted by Neural Networks 

  Access Paper or Ask Questions

Perception-aware Multi-sensor Fusion for 3D LiDAR Semantic Segmentation


Jun 21, 2021
Zhuangwei Zhuang, Rong Li, Yuanqing Li, Kui Jia, Qicheng Wang, Mingkui Tan

* 11 pages,9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning and Meshing from Deep Implicit Surface Networks Using an Efficient Implementation of Analytic Marching


Jun 18, 2021
Jiabao Lei, Kui Jia, Yi Ma

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2002.06597 

  Access Paper or Ask Questions

Gradual Domain Adaptation via Self-Training of Auxiliary Models


Jun 18, 2021
Yabin Zhang, Bin Deng, Kui Jia, Lei Zhang

* code will be released at: https://github.com/YBZh/AuxSelfTrain 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Models are Strong Unsupervised Domain Adaptation Learners


Jun 01, 2021
Yabin Zhang, Haojian Zhang, Bin Deng, Shuai Li, Kui Jia, Lei Zhang

* Codes are available at https://github.com/YBZh 

  Access Paper or Ask Questions

Sign-Agnostic CONet: Learning Implicit Surface Reconstructions by Sign-Agnostic Optimization of Convolutional Occupancy Networks


May 08, 2021
Jiapeng Tang, Jiabao Lei, Dan Xu, Feiying Ma, Kui Jia, Lei Zhang

* 18 pages; 14 figures; 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

On Universal Black-Box Domain Adaptation


Apr 10, 2021
Bin Deng, Yabin Zhang, Hui Tang, Changxing Ding, Kui Jia


  Access Paper or Ask Questions

DualPoseNet: Category-level 6D Object Pose and Size Estimation using Dual Pose Network with Refined Learning of Pose Consistency


Apr 06, 2021
Jiehong Lin, Zewei Wei, Zhihao Li, Songcen Xu, Kui Jia, Yuanqing Li


  Access Paper or Ask Questions

3D AffordanceNet: A Benchmark for Visual Object Affordance Understanding


Mar 31, 2021
Shengheng Deng, Xun Xu, Chaozheng Wu, Ke Chen, Kui Jia

* CVPR2021 accepted paper 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Parallel Dense Correspondence from Spatio-Temporal Descriptors for Efficient and Robust 4D Reconstruction


Mar 30, 2021
Jiapeng Tang, Dan Xu, Kui Jia, Lei Zhang

* 15 pages, 11 figures, CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Vicinal and categorical domain adaptation


Mar 05, 2021
Hui Tang, Kui Jia

* Pattern Recognition, Volume 115, July 2021, 107907 
* Accepted by Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Label-Efficient Point Cloud Semantic Segmentation: An Active Learning Approach


Jan 18, 2021
Xian Shi, Xun Xu, Ke Chen, Lile Cai, Chuan Sheng Foo, Kui Jia


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Domain Adaptation of Black-Box Source Models


Jan 08, 2021
Haojian Zhang, Yabin Zhang, Kui Jia, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

3D Object Classification on Partial Point Clouds: A Practical Perspective


Dec 23, 2020
Zelin Xu, Ke Chen, Tong Zhang, C. L. Philip Chen, Kui Jia


  Access Paper or Ask Questions

Sign-Agnostic Implicit Learning of Surface Self-Similarities for Shape Modeling and Reconstruction from Raw Point Clouds


Dec 14, 2020
Wenbin Zhao, Jiabao Lei, Yuxin Wen, Jianguo Zhang, Kui Jia


  Access Paper or Ask Questions

Learning Category-level Shape Saliency via Deep Implicit Surface Networks


Dec 14, 2020
Chaozheng Wu, Lin Sun, Xun Xu, Kui Jia

* 13 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Optimized Priors for 3D Shape Modeling and Reconstruction


Dec 14, 2020
Mingyue Yang, Yuxin Wen, Weikai Chen, Yongwei Chen, Kui Jia


  Access Paper or Ask Questions

Towards Uncovering the Intrinsic Data Structures for Unsupervised Domain Adaptation using Structurally Regularized Deep Clustering


Dec 08, 2020
Hui Tang, Xiatian Zhu, Ke Chen, Kui Jia, C. L. Philip Chen

* Journal extension of our preliminary CVPR conference paper, under review, 16 pages, 8 figures, 12 tables 

  Access Paper or Ask Questions

JOLO-GCN: Mining Joint-Centered Light-Weight Information for Skeleton-Based Action Recognition


Nov 16, 2020
Jinmiao Cai, Nianjuan Jiang, Xiaoguang Han, Kui Jia, Jiangbo Lu

* Accepted at IEEE WACV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Understanding the Regularization of Adversarial Robustness on Neural Networks


Nov 15, 2020
Yuxin Wen, Shuai Li, Kui Jia

* Published as a conference paper at ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A deep learning based interactive sketching system for fashion images design


Oct 09, 2020
Yao Li, Xianggang Yu, Xiaoguang Han, Nianjuan Jiang, Kui Jia, Jiangbo Lu

* 6 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Grasp Proposal Networks: An End-to-End Solution for Visual Learning of Robotic Grasps


Sep 26, 2020
Chaozheng Wu, Jian Chen, Qiaoyu Cao, Jianchi Zhang, Yunxin Tai, Lin Sun, Kui Jia

* Accepted to NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

CAD-PU: A Curvature-Adaptive Deep Learning Solution for Point Set Upsampling


Sep 10, 2020
Jiehong Lin, Xian Shi, Yuan Gao, Ke Chen, Kui Jia


  Access Paper or Ask Questions

SkeletonNet: A Topology-Preserving Solution for Learning Mesh Reconstruction of Object Surfaces from RGB Images


Aug 13, 2020
Jiapeng Tang, Xiaoguang Han, Mingkui Tan, Xin Tong, Kui Jia

* 15 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions