Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Mingkui Tan

Content-Aware Convolutional Neural Networks


Jul 23, 2021
Yong Guo, Yaofo Chen, Mingkui Tan, Kui Jia, Jian Chen, Jingdong Wang

* Accepted by Neural Networks 

  Access Paper or Ask Questions

AdaXpert: Adapting Neural Architecture for Growing Data


Jul 01, 2021
Shuaicheng Niu, Jiaxiang Wu, Guanghui Xu, Yifan Zhang, Yong Guo, Peilin Zhao, Peng Wang, Mingkui Tan

* accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Perception-aware Multi-sensor Fusion for 3D LiDAR Semantic Segmentation


Jun 21, 2021
Zhuangwei Zhuang, Rong Li, Yuanqing Li, Kui Jia, Qicheng Wang, Mingkui Tan

* 11 pages,9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Source-free Domain Adaptation via Avatar Prototype Generation and Adaptation


Jun 18, 2021
Zhen Qiu, Yifan Zhang, Hongbin Lin, Shuaicheng Niu, Yanxia Liu, Qing Du, Mingkui Tan

* Accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

ASCNet: Self-supervised Video Representation Learning with Appearance-Speed Consistency


Jun 04, 2021
Deng Huang, Wenhao Wu, Weiwen Hu, Xu Liu, Dongliang He, Zhihua Wu, Xiangmiao Wu, Mingkui Tan, Errui Ding

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Accurate Text-based Image Captioning with Content Diversity Exploration


Apr 23, 2021
Guanghui Xu, Shuaicheng Niu, Mingkui Tan, Yucheng Luo, Qing Du, Qi Wu

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Neural Architecture Search with Neural Architecture Comparators


Apr 06, 2021
Yaofo Chen, Yong Guo, Qi Chen, Minli Li, Wei Zeng, Yaowei Wang, Mingkui Tan

* Accpeted by CVPR 2021. The code is available at https://github.com/chenyaofo/CTNAS 

  Access Paper or Ask Questions

Internal Wasserstein Distance for Adversarial Attack and Defense


Mar 13, 2021
Jincheng Li, Jiezhang Cao, Shuhai Zhang, Yanwu Xu, Jian Chen, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

Learning Defense Transformers for Counterattacking Adversarial Examples


Mar 13, 2021
Jincheng Li, Jiezhang Cao, Yifan Zhang, Jian Chen, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

Pareto-Frontier-aware Neural Architecture Generation for Diverse Budgets


Feb 27, 2021
Yong Guo, Yaofo Chen, Yin Zheng, Qi Chen, Peilin Zhao, Jian Chen, Junzhou Huang, Mingkui Tan

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Accurate and Compact Architectures via Neural Architecture Transformer


Feb 20, 2021
Yong Guo, Yin Zheng, Mingkui Tan, Qi Chen, Zhipeng Li, Jian Chen, Peilin Zhao, Junzhou Huang

* Extension of NAT 

  Access Paper or Ask Questions

LBS: Loss-aware Bit Sharing for Automatic Model Compression


Feb 15, 2021
Jing Liu, Bohan Zhuang, Peng Chen, Yong Guo, Chunhua Shen, Jianfei Cai, Mingkui Tan

* 22 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep View Synthesis via Self-Consistent Generative Network


Jan 19, 2021
Zhuoman Liu, Wei Jia, Ming Yang, Peiyao Luo, Yong Guo, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

ABS: Automatic Bit Sharing for Model Compression


Jan 13, 2021
Jing Liu, Bohan Zhuang, Peng Chen, Yong Guo, Chunhua Shen, Jianfei Cai, Mingkui Tan

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

How to Train Your Agent to Read and Write


Jan 04, 2021
Li Liu, Mengge He, Guanghui Xu, Mingkui Tan, Qi Wu


  Access Paper or Ask Questions

Double Forward Propagation for Memorized Batch Normalization


Oct 10, 2020
Yong Guo, Qingyao Wu, Chaorui Deng, Jian Chen, Mingkui Tan

* AAAI2018, 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Self-Supervised Gait Encoding Approach with Locality-Awareness for 3D Skeleton Based Person Re-Identification


Sep 05, 2020
Haocong Rao, Siqi Wang, Xiping Hu, Mingkui Tan, Yi Guo, Jun Cheng, Bin Hu, Xinwang Liu

* Codes are available at https://github.com/Kali-Hac/Locality-Awareness-SGE. This article is an extended version of our conference (IJCAI-2020) paper at https://www.ijcai.org/proceedings/2020/0125. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2008.09435 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Gait Encoding with Locality-Aware Attention for Person Re-Identification


Aug 21, 2020
Haocong Rao, Siqi Wang, Xiping Hu, Mingkui Tan, Huang Da, Jun Cheng, Bin Hu

* In IJCAI, pages 898-905, 2020 
* Accepted at IJCAI 2020 Main Track. Sole copyright holder is IJCAI. Codes are available at https://github.com/Kali-Hac/SGE-LA 

  Access Paper or Ask Questions

SkeletonNet: A Topology-Preserving Solution for Learning Mesh Reconstruction of Object Surfaces from RGB Images


Aug 13, 2020
Jiapeng Tang, Xiaoguang Han, Mingkui Tan, Xin Tong, Kui Jia

* 15 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Location-aware Graph Convolutional Networks for Video Question Answering


Aug 07, 2020
Deng Huang, Peihao Chen, Runhao Zeng, Qing Du, Mingkui Tan, Chuang Gan


  Access Paper or Ask Questions

AQD: Towards Accurate Quantized Object Detection


Aug 03, 2020
Jing Liu, Bohan Zhuang, Peng Chen, Mingkui Tan, Chunhua Shen

* Code is available at https://github.com/blueardour/model-quantization 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Generative Adversarial Networks with Local Coordinate Coding


Jul 28, 2020
Jiezhang Cao, Yong Guo, Qingyao Wu, Chunhua Shen, Junzhou Huang, Mingkui Tan

* 20 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Length-Controllable Image Captioning


Jul 19, 2020
Chaorui Deng, Ning Ding, Mingkui Tan, Qi Wu

* To be appeared in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Retinal Image Segmentation with a Structure-Texture Demixing Network


Jul 15, 2020
Shihao Zhang, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Yanxia Liu, Mingkui Tan

* Accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Visually Aligned Sound from Videos


Jul 14, 2020
Peihao Chen, Yang Zhang, Mingkui Tan, Hongdong Xiao, Deng Huang, Chuang Gan

* Published in IEEE Transactions on Image Processing, 2020. Code, pre-trained models and demo video: https://github.com/PeihaoChen/regnet 

  Access Paper or Ask Questions

Breaking the Curse of Space Explosion: Towards Efficient NAS with Curriculum Search


Jul 07, 2020
Yong Guo, Yaofo Chen, Yin Zheng, Peilin Zhao, Jian Chen, Junzhou Huang, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Unsupervised Domain Adaptation for Medical Image Diagnosis


Jul 05, 2020
Yifan Zhang, Ying Wei, Qingyao Wu, Peilin Zhao, Shuaicheng Niu, Junzhou Huang, Mingkui Tan

* IEEE Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions