Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Furui Liu

Debiased Recommendation with User Feature Balancing


Jan 16, 2022
Mengyue Yang, Guohao Cai, Furui Liu, Zhenhua Dong, Xiuqiang He, Jianye Hao, Jun Wang, Xu Chen


  Access Paper or Ask Questions

Multi-agent Communication with Graph Information Bottleneck under Limited Bandwidth


Dec 29, 2021
Qi Tian, Kun Kuang, Baoxiang Wang, Furui Liu, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-agent Communication with Graph Information Bottleneck under Limited Bandwidth (a position paper)


Dec 20, 2021
Qi Tian, Kun Kuang, Baoxiang Wang, Furui Liu, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Shapley Counterfactual Credits for Multi-Agent Reinforcement Learning


Jun 22, 2021
Jiahui Li, Kun Kuang, Baoxiang Wang, Furui Liu, Long Chen, Fei Wu, Jun Xiao


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive ACE: Domain Generalization Through Alignment of Causal Mechanisms


Jun 02, 2021
Yunqi Wang, Furui Liu, Zhitang Chen, Qing Lian, Shoubo Hu, Jianye Hao, Yik-Chung Wu


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Select Cuts for Efficient Mixed-Integer Programming


May 28, 2021
Zeren Huang, Kerong Wang, Furui Liu, Hui-ling Zhen, Weinan Zhang, Mingxuan Yuan, Jianye Hao, Yong Yu, Jun Wang

* 30 pages,3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Causal World Models by Unsupervised Deconfounding of Physical Dynamics


Dec 28, 2020
Minne Li, Mengyue Yang, Furui Liu, Xu Chen, Zhitang Chen, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Disentangled Generative Causal Representation Learning


Oct 06, 2020
Xinwei Shen, Furui Liu, Hanze Dong, Qing Lian, Zhitang Chen, Tong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Decoder-free Robustness Disentanglement without (Additional) Supervision


Jul 02, 2020
Yifei Wang, Dan Peng, Furui Liu, Zhenguo Li, Zhitang Chen, Jiansheng Yang


  Access Paper or Ask Questions

CausalVAE: Structured Causal Disentanglement in Variational Autoencoder


Apr 18, 2020
Mengyue Yang, Furui Liu, Zhitang Chen, Xinwei Shen, Jianye Hao, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Causal Inference on Discrete Data via Estimating Distance Correlations


Aug 07, 2018
Furui Liu, Laiwan Chan

* Neural Computation, Vol. 28, No. 5, 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Confounder Detection in High Dimensional Linear Models using First Moments of Spectral Measures


Mar 20, 2018
Furui Liu, Laiwan Chan

* Accepted at Neural Computation 

  Access Paper or Ask Questions