Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
GreedyFool: Distortion-Aware Sparse Adversarial Attack

Oct 26, 2020
Xiaoyi Dong, Dongdong Chen, Jianmin Bao, Chuan Qin, Lu Yuan, Weiming Zhang, Nenghai Yu, Dong Chen

* To appear in NeurIPS 2020, code: https://github.com/LightDXY/GreedyFool 

  Access Paper or Ask Questions

SMARTS: Scalable Multi-Agent Reinforcement Learning Training School for Autonomous Driving

Oct 19, 2020
Ming Zhou, Jun Luo, Julian Villela, Yaodong Yang, David Rusu, Jiayu Miao, Weinan Zhang, Montgomery Alban, Iman Fadakar, Zheng Chen, Aurora Chongxi Huang, Ying Wen, Kimia Hassanzadeh, Daniel Graves, Dong Chen, Zhengbang Zhu, Nhat Nguyen, Mohamed Elsayed, Kun Shao, Sanjeevan Ahilan, Baokuan Zhang, Jiannan Wu, Zhengang Fu, Kasra Rezaee, Peyman Yadmellat, Mohsen Rohani, Nicolas Perez Nieves, Yihan Ni, Seyedershad Banijamali, Alexander Cowen Rivers, Zheng Tian, Daniel Palenicek, Haitham bou Ammar, Hongbo Zhang, Wulong Liu, Jianye Hao, Jun Wang

* 20 pages, 11 figures. Paper accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Old Photo Restoration via Deep Latent Space Translation

Sep 14, 2020
Ziyu Wan, Bo Zhang, Dongdong Chen, Pan Zhang, Dong Chen, Jing Liao, Fang Wen

* 15 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2004.09484 

  Access Paper or Ask Questions

Unified Representation Learning for Cross Model Compatibility

Aug 11, 2020
Chien-Yi Wang, Ya-Liang Chang, Shang-Ta Yang, Dong Chen, Shang-Hong Lai

* To appear in British Machine Vision Conference (BMVC) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PriorGAN: Real Data Prior for Generative Adversarial Nets

Jun 30, 2020
Shuyang Gu, Jianmin Bao, Dong Chen, Fang Wen


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Task Transfer for Multimodal Aerial Scene Recognition

May 18, 2020
Di Hu, Xuhong Li, Lichao Mou, Pu Jin, Dong Chen, Liping Jing, Xiaoxiang Zhu, Dejing Dou


  Access Paper or Ask Questions

Disentangled and Controllable Face Image Generation via 3D Imitative-Contrastive Learning

Apr 24, 2020
Yu Deng, Jiaolong Yang, Dong Chen, Fang Wen, Xin Tong

* Accepted by CVPR2020(Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep 3D Portrait from a Single Image

Apr 24, 2020
Sicheng Xu, Jiaolong Yang, Dong Chen, Fang Wen, Yu Deng, Yunde Jia, Xin Tong

* Accepted by CVPR2020; Code: https://github.com/sicxu/Deep3dPortrait 

  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty Quantification for Hyperspectral Image Denoising Frameworks based on Low-rank Matrix Approximation

Apr 23, 2020
Shaobo Xia, Jingwei Song, Dong Chen, Jun Wang

* 7 Pages and 4 Figures 

  Access Paper or Ask Questions

Bringing Old Photos Back to Life

Apr 20, 2020
Ziyu Wan, Bo Zhang, Dongdong Chen, Pan Zhang, Dong Chen, Jing Liao, Fang Wen

* CVPR 2020 Oral, project website: http://raywzy.com/Old_Photo/ 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-domain Correspondence Learning for Exemplar-based Image Translation

Apr 12, 2020
Pan Zhang, Bo Zhang, Dong Chen, Lu Yuan, Fang Wen

* CVPR 2020 
* Accepted as a CVPR 2020 oral paper 

  Access Paper or Ask Questions

Curved Buildings Reconstruction from Airborne LiDAR Data by Matching and Deforming Geometric Primitives

Mar 22, 2020
Jingwei Song, Shaobo Xia, Jun Wang, Dong Chen

* 12 pages. 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

GIQA: Generated Image Quality Assessment

Mar 19, 2020
Shuyang Gu, Jianmin Bao, Dong Chen, Fang Wen


  Access Paper or Ask Questions

Online Semantic Exploration of Indoor Maps

Feb 21, 2020
Ziyuan Liu, Dong Chen, Georg von Wichert

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2002.08348 

  Access Paper or Ask Questions

Table-Top Scene Analysis Using Knowledge-Supervised MCMC

Feb 19, 2020
Ziyuan Liu, Dong Chen, Kai M. Wurm, Georg von Wichert


  Access Paper or Ask Questions

TCM-ICP: Transformation Compatibility Measure for Registering Multiple LIDAR Scans

Jan 31, 2020
Aby Thomas, Adarsh Sunilkumar, Shankar Shylesh, Aby Abahai T., Subhasree Methirumangalath, Dong Chen, Jiju Peethambaran

* 9 pages, 8 figures, submitted to IEEE GRSL 

  Access Paper or Ask Questions

Face X-ray for More General Face Forgery Detection

Dec 31, 2019
Lingzhi Li, Jianmin Bao, Ting Zhang, Hao Yang, Dong Chen, Fang Wen, Baining Guo


  Access Paper or Ask Questions

FaceShifter: Towards High Fidelity And Occlusion Aware Face Swapping

Dec 31, 2019
Lingzhi Li, Jianmin Bao, Hao Yang, Dong Chen, Fang Wen


  Access Paper or Ask Questions

Autonomous Driving using Safe Reinforcement Learning by Incorporating a Regret-based Human Lane-Changing Decision Model

Oct 10, 2019
Dong Chen, Longsheng Jiang, Yue Wang, Zhaojian Li

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Exemplar-based Video Colorization

Jun 24, 2019
Bo Zhang, Mingming He, Jing Liao, Pedro V. Sander, Lu Yuan, Amine Bermak, Dong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Face Parsing with RoI Tanh-Warping

Jun 04, 2019
Jinpeng Lin, Hao Yang, Dong Chen, Ming Zeng, Fang Wen, Lu Yuan

* CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Mask-Guided Portrait Editing with Conditional GANs

May 24, 2019
Shuyang Gu, Jianmin Bao, Hao Yang, Dong Chen, Fang Wen, Lu Yuan

* To appear in CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Accurate 3D Face Reconstruction with Weakly-Supervised Learning: From Single Image to Image Set

Mar 20, 2019
Yu Deng, Jiaolong Yang, Sicheng Xu, Dong Chen, Yunde Jia, Xin Tong


  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results

Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Hypergraph Representation on Face Anti-spoofing Beyond 2D Attacks

Dec 13, 2018
Wei Hu, Gusi Te, Ju He, Dong Chen, Zongming Guo


  Access Paper or Ask Questions

A novel active learning framework for classification: using weighted rank aggregation to achieve multiple query criteria

Sep 27, 2018
Yu Zhao, Zhenhui Shi, Jingyang Zhang, Dong Chen, Lixu Gu

* 34 pages, 21 figures, 11 tables, 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Open-Set Identity Preserving Face Synthesis

Aug 09, 2018
Jianmin Bao, Dong Chen, Fang Wen, Houqiang Li, Gang Hua

* 2018 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR 2018) 

  Access Paper or Ask Questions

CVAE-GAN: Fine-Grained Image Generation through Asymmetric Training

Oct 12, 2017
Jianmin Bao, Dong Chen, Fang Wen, Houqiang Li, Gang Hua

* to appear in ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Aggregation Network for Video Face Recognition

Aug 02, 2017
Jiaolong Yang, Peiran Ren, Dongqing Zhang, Dong Chen, Fang Wen, Hongdong Li, Gang Hua

* Post CVPR2017 version with minor typo fix 

  Access Paper or Ask Questions