Alert button
Picture for Jing Yao

Jing Yao

Alert button

A Comprehensive Survey for Hyperspectral Image Classification: The Evolution from Conventional to Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2024
Muhammad Ahmad, Salvatore Distifano, Adil Mehmood Khan, Manuel Mazzara, Chenyu Li, Jing Yao, Hao Li, Jagannath Aryal, Jun Zhou, Gemine Vivone, Danfeng Hong

Viaarxiv icon

Uncovering Safety Risks in Open-source LLMs through Concept Activation Vector

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2024
Zhihao Xu, Ruixuan Huang, Xiting Wang, Fangzhao Wu, Jing Yao, Xing Xie

Viaarxiv icon

SpectralMamba: Efficient Mamba for Hyperspectral Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2024
Jing Yao, Danfeng Hong, Chenyu Li, Jocelyn Chanussot

Figure 1 for SpectralMamba: Efficient Mamba for Hyperspectral Image Classification
Figure 2 for SpectralMamba: Efficient Mamba for Hyperspectral Image Classification
Figure 3 for SpectralMamba: Efficient Mamba for Hyperspectral Image Classification
Figure 4 for SpectralMamba: Efficient Mamba for Hyperspectral Image Classification
Viaarxiv icon

FlowDepth: Decoupling Optical Flow for Self-Supervised Monocular Depth Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Yiyang Sun, Zhiyuan Xu, Xiaonian Wang, Jing Yao

Figure 1 for FlowDepth: Decoupling Optical Flow for Self-Supervised Monocular Depth Estimation
Figure 2 for FlowDepth: Decoupling Optical Flow for Self-Supervised Monocular Depth Estimation
Figure 3 for FlowDepth: Decoupling Optical Flow for Self-Supervised Monocular Depth Estimation
Figure 4 for FlowDepth: Decoupling Optical Flow for Self-Supervised Monocular Depth Estimation
Viaarxiv icon

RecAI: Leveraging Large Language Models for Next-Generation Recommender Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Jianxun Lian, Yuxuan Lei, Xu Huang, Jing Yao, Wei Xu, Xing Xie

Figure 1 for RecAI: Leveraging Large Language Models for Next-Generation Recommender Systems
Figure 2 for RecAI: Leveraging Large Language Models for Next-Generation Recommender Systems
Viaarxiv icon

On the Essence and Prospect: An Investigation of Alignment Approaches for Big Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Xinpeng Wang, Shitong Duan, Xiaoyuan Yi, Jing Yao, Shanlin Zhou, Zhihua Wei, Peng Zhang, Dongkuan Xu, Maosong Sun, Xing Xie

Figure 1 for On the Essence and Prospect: An Investigation of Alignment Approaches for Big Models
Figure 2 for On the Essence and Prospect: An Investigation of Alignment Approaches for Big Models
Figure 3 for On the Essence and Prospect: An Investigation of Alignment Approaches for Big Models
Figure 4 for On the Essence and Prospect: An Investigation of Alignment Approaches for Big Models
Viaarxiv icon

Aligning Language Models for Versatile Text-based Item Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Yuxuan Lei, Jianxun Lian, Jing Yao, Mingqi Wu, Defu Lian, Xing Xie

Viaarxiv icon

Low-Rank Representations Meets Deep Unfolding: A Generalized and Interpretable Network for Hyperspectral Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Chenyu Li, Bing Zhang, Danfeng Hong, Jing Yao, Jocelyn Chanussot

Viaarxiv icon

SpectralGPT: Spectral Foundation Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 25, 2023
Danfeng Hong, Bing Zhang, Xuyang Li, Yuxuan Li, Chenyu Li, Jing Yao, Naoto Yokoya, Hao Li, Pedram Ghamisi, Xiuping Jia, Antonio Plaza, Gamba Paolo, Jon Atli Benediktsson, Jocelyn Chanussot

Viaarxiv icon

RecExplainer: Aligning Large Language Models for Recommendation Model Interpretability

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 18, 2023
Yuxuan Lei, Jianxun Lian, Jing Yao, Xu Huang, Defu Lian, Xing Xie

Figure 1 for RecExplainer: Aligning Large Language Models for Recommendation Model Interpretability
Figure 2 for RecExplainer: Aligning Large Language Models for Recommendation Model Interpretability
Figure 3 for RecExplainer: Aligning Large Language Models for Recommendation Model Interpretability
Figure 4 for RecExplainer: Aligning Large Language Models for Recommendation Model Interpretability
Viaarxiv icon