Alert button
Picture for Shuohuan Wang

Shuohuan Wang

Alert button

On Training Data Influence of GPT Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2024
Qingyi Liu, Yekun Chai, Shuohuan Wang, Yu Sun, Keze Wang, Hua Wu

Viaarxiv icon

Tool-Augmented Reward Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2023
Lei Li, Yekun Chai, Shuohuan Wang, Yu Sun, Hao Tian, Ningyu Zhang, Hua Wu

Figure 1 for Tool-Augmented Reward Modeling
Figure 2 for Tool-Augmented Reward Modeling
Figure 3 for Tool-Augmented Reward Modeling
Figure 4 for Tool-Augmented Reward Modeling
Viaarxiv icon

ERNIE-Music: Text-to-Waveform Music Generation with Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2023
Pengfei Zhu, Chao Pang, Shuohuan Wang, Yekun Chai, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu

Figure 1 for ERNIE-Music: Text-to-Waveform Music Generation with Diffusion Models
Figure 2 for ERNIE-Music: Text-to-Waveform Music Generation with Diffusion Models
Figure 3 for ERNIE-Music: Text-to-Waveform Music Generation with Diffusion Models
Figure 4 for ERNIE-Music: Text-to-Waveform Music Generation with Diffusion Models
Viaarxiv icon

ERNIE-Code: Beyond English-Centric Cross-lingual Pretraining for Programming Languages

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 13, 2022
Yekun Chai, Shuohuan Wang, Chao Pang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu

Figure 1 for ERNIE-Code: Beyond English-Centric Cross-lingual Pretraining for Programming Languages
Figure 2 for ERNIE-Code: Beyond English-Centric Cross-lingual Pretraining for Programming Languages
Figure 3 for ERNIE-Code: Beyond English-Centric Cross-lingual Pretraining for Programming Languages
Figure 4 for ERNIE-Code: Beyond English-Centric Cross-lingual Pretraining for Programming Languages
Viaarxiv icon

X-PuDu at SemEval-2022 Task 6: Multilingual Learning for English and Arabic Sarcasm Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2022
Yaqian Han, Yekun Chai, Shuohuan Wang, Yu Sun, Hongyi Huang, Guanghao Chen, Yitong Xu, Yang Yang

Figure 1 for X-PuDu at SemEval-2022 Task 6: Multilingual Learning for English and Arabic Sarcasm Detection
Figure 2 for X-PuDu at SemEval-2022 Task 6: Multilingual Learning for English and Arabic Sarcasm Detection
Figure 3 for X-PuDu at SemEval-2022 Task 6: Multilingual Learning for English and Arabic Sarcasm Detection
Figure 4 for X-PuDu at SemEval-2022 Task 6: Multilingual Learning for English and Arabic Sarcasm Detection
Viaarxiv icon

X-PuDu at SemEval-2022 Task 7: A Replaced Token Detection Task Pre-trained Model with Pattern-aware Ensembling for Identifying Plausible Clarifications

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2022
Junyuan Shang, Shuohuan Wang, Yu Sun, Yanjun Yu, Yue Zhou, Li Xiang, Guixiu Yang

Figure 1 for X-PuDu at SemEval-2022 Task 7: A Replaced Token Detection Task Pre-trained Model with Pattern-aware Ensembling for Identifying Plausible Clarifications
Figure 2 for X-PuDu at SemEval-2022 Task 7: A Replaced Token Detection Task Pre-trained Model with Pattern-aware Ensembling for Identifying Plausible Clarifications
Figure 3 for X-PuDu at SemEval-2022 Task 7: A Replaced Token Detection Task Pre-trained Model with Pattern-aware Ensembling for Identifying Plausible Clarifications
Figure 4 for X-PuDu at SemEval-2022 Task 7: A Replaced Token Detection Task Pre-trained Model with Pattern-aware Ensembling for Identifying Plausible Clarifications
Viaarxiv icon

ERNIE-UniX2: A Unified Cross-lingual Cross-modal Framework for Understanding and Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 09, 2022
Bin Shan, Yaqian Han, Weichong Yin, Shuohuan Wang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

Figure 1 for ERNIE-UniX2: A Unified Cross-lingual Cross-modal Framework for Understanding and Generation
Figure 2 for ERNIE-UniX2: A Unified Cross-lingual Cross-modal Framework for Understanding and Generation
Figure 3 for ERNIE-UniX2: A Unified Cross-lingual Cross-modal Framework for Understanding and Generation
Figure 4 for ERNIE-UniX2: A Unified Cross-lingual Cross-modal Framework for Understanding and Generation
Viaarxiv icon

ERNIE-SAT: Speech and Text Joint Pretraining for Cross-Lingual Multi-Speaker Text-to-Speech

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2022
Xiaoran Fan, Chao Pang, Tian Yuan, He Bai, Renjie Zheng, Pengfei Zhu, Shuohuan Wang, Junkun Chen, Zeyu Chen, Liang Huang, Yu Sun, Hua Wu

Figure 1 for ERNIE-SAT: Speech and Text Joint Pretraining for Cross-Lingual Multi-Speaker Text-to-Speech
Figure 2 for ERNIE-SAT: Speech and Text Joint Pretraining for Cross-Lingual Multi-Speaker Text-to-Speech
Figure 3 for ERNIE-SAT: Speech and Text Joint Pretraining for Cross-Lingual Multi-Speaker Text-to-Speech
Figure 4 for ERNIE-SAT: Speech and Text Joint Pretraining for Cross-Lingual Multi-Speaker Text-to-Speech
Viaarxiv icon

Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2022
Yang Xiang, Zhihua Wu, Weibao Gong, Siyu Ding, Xianjie Mo, Yuang Liu, Shuohuan Wang, Peng Liu, Yongshuai Hou, Long Li, Bin Wang, Shaohuai Shi, Yaqian Han, Yue Yu, Ge Li, Yu Sun, Yanjun Ma, Dianhai Yu

Figure 1 for Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters
Figure 2 for Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters
Figure 3 for Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters
Figure 4 for Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters
Viaarxiv icon

ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 23, 2021
Shuohuan Wang, Yu Sun, Yang Xiang, Zhihua Wu, Siyu Ding, Weibao Gong, Shikun Feng, Junyuan Shang, Yanbin Zhao, Chao Pang, Jiaxiang Liu, Xuyi Chen, Yuxiang Lu, Weixin Liu, Xi Wang, Yangfan Bai, Qiuliang Chen, Li Zhao, Shiyong Li, Peng Sun, Dianhai Yu, Yanjun Ma, Hao Tian, Hua Wu, Tian Wu, Wei Zeng, Ge Li, Wen Gao, Haifeng Wang

Figure 1 for ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation
Figure 2 for ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation
Figure 3 for ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation
Figure 4 for ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation
Viaarxiv icon