Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Multi-Object Grasping -- Types and TaxonomyYu Sun , Eliza Amatova , Tianze Chen


   Access Paper or Ask Questions

A General Multiple Data Augmentation Based Framework for Training Deep Neural NetworksBinyan Hu , Yu Sun , A. K. Qin

* accepted by the 2022 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud ClustersYang Xiang , Zhihua Wu , Weibao Gong , Siyu Ding , Xianjie Mo , Yuang Liu , Shuohuan Wang , Peng Liu , Yongshuai Hou , Long Li , Bin Wang , Shaohuai Shi , Yaqian Han , Yue Yu , Ge Li , Yu Sun , Yanjun Ma , Dianhai Yu

* 20 pages, 10 figures, technical report 

   Access Paper or Ask Questions

Simple and Effective Relation-based Embedding Propagation for Knowledge Representation LearningHuijuan Wang , Siming Dai , Weiyue Su , Hui Zhong , Zeyang Fang , Zhengjie Huang , Shikun Feng , Zeyu Chen , Yu Sun , Dianhai Yu

* Accepted by IJCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Robust Neonatal Face Detection in Real-world Clinical SettingsJacqueline Hausmann , Md Sirajus Salekin , Ghada Zamzmi , Dmitry Goldgof , Yu Sun

* Accepted at IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR Workshops 2021) 

   Access Paper or Ask Questions

ERNIE-SPARSE: Learning Hierarchical Efficient Transformer Through Regularized Self-AttentionYang Liu , Jiaxiang Liu , Li Chen , Yuxiang Lu , Shikun Feng , Zhida Feng , Yu Sun , Hao Tian , Hua Wu , Haifeng Wang


   Access Paper or Ask Questions

Learning Cross-Video Neural Representations for High-Quality Frame InterpolationWentao Shangguan , Yu Sun , Weijie Gan , Ulugbek S. Kamilov


   Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Networks for Double-Strand DNA Breaks PredictionXU Wang , Huan Zhao , Weiwei TU , Hao Li , Yu Sun , Xiaochen Bo


   Access Paper or Ask Questions

ERNIE-ViLG: Unified Generative Pre-training for Bidirectional Vision-Language GenerationHan Zhang , Weichong Yin , Yewei Fang , Lanxin Li , Boqiang Duan , Zhihua Wu , Yu Sun , Hao Tian , Hua Wu , Haifeng Wang

* 15 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and GenerationShuohuan Wang , Yu Sun , Yang Xiang , Zhihua Wu , Siyu Ding , Weibao Gong , Shikun Feng , Junyuan Shang , Yanbin Zhao , Chao Pang , Jiaxiang Liu , Xuyi Chen , Yuxiang Lu , Weixin Liu , Xi Wang , Yangfan Bai , Qiuliang Chen , Li Zhao , Shiyong Li , Peng Sun , Dianhai Yu , Yanjun Ma , Hao Tian , Hua Wu , Tian Wu , Wei Zeng , Ge Li , Wen Gao , Haifeng Wang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.02137 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>