Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Deyu Meng

A Deep Variational Bayesian Framework for Blind Image Deblurring


Jun 05, 2021
Hui Wang, Zongsheng Yue, Qian Zhao, Deyu Meng


  Access Paper or Ask Questions

EPSANet: An Efficient Pyramid Split Attention Block on Convolutional Neural Network


May 30, 2021
Hu Zhang, Keke Zu, Jian Lu, Yuru Zou, Deyu Meng


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Video Deraining with Dynamical Rain Generator


Mar 30, 2021
Zongsheng Yue, Jianwen Xie, Qian Zhao, Deyu Meng

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Video Deraining with Dynamic Rain Generator


Mar 14, 2021
Zongsheng Yue, Jianwen Xie, Qian Zhao, Deyu Meng

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Investigating Bi-Level Optimization for Learning and Vision from a Unified Perspective: A Survey and Beyond


Jan 27, 2021
Risheng Liu, Jiaxin Gao, Jin Zhang, Deyu Meng, Zhouchen Lin

* 20 pages 

  Access Paper or Ask Questions

TSGCNet: Discriminative Geometric Feature Learning with Two-Stream GraphConvolutional Network for 3D Dental Model Segmentation


Dec 26, 2020
Lingming Zhang, Yue Zhao, Deyu Meng, Zhiming Cui, Chenqiang Gao, Xinbo Gao, Chunfeng Lian, Dinggang Shen

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Learning of Local Discriminative Representation for Medical Images


Dec 17, 2020
Huai Chen, Jieyu Li, Renzhen Wang, Yijie Huang, Fanrui Meng, Deyu Meng, Qing Peng, Lisheng Wang

* 13 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Select-ProtoNet: Learning to Select for Few-Shot Disease Subtype Prediction


Sep 03, 2020
Ziyi Yang, Jun Shu, Yong Liang, Deyu Meng, Zongben Xu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Variational Image Restoration Network


Aug 25, 2020
Zongsheng Yue, Hongwei Yong, Qian Zhao, Lei Zhang, Deyu Meng


  Access Paper or Ask Questions

From Rain Removal to Rain Generation


Aug 08, 2020
Hong Wang, Zongsheng Yue, Qi Xie, Qian Zhao, Deyu Meng


  Access Paper or Ask Questions

Meta Feature Modulator for Long-tailed Recognition


Aug 08, 2020
Renzhen Wang, Kaiqin Hu, Yanwen Zhu, Jun Shu, Qian Zhao, Deyu Meng


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Purify Noisy Labels via Meta Soft Label Corrector


Aug 03, 2020
Yichen Wu, Jun Shu, Qi Xie, Qian Zhao, Deyu Meng

* 12 pages,6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-LR-Schedule-Net: Learned LR Schedules that Scale and Generalize


Jul 31, 2020
Jun Shu, Yanwen Zhu, Qian Zhao, Deyu Meng, Zongben Xu

* 21 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Attention in Coupled Unmixing Nets for Unsupervised Hyperspectral Super-Resolution


Jul 15, 2020
Jing Yao, Danfeng Hong, Jocelyn Chanussot, Deyu Meng, Xiaoxiang Zhu, Zongben Xu


  Access Paper or Ask Questions

Dual Adversarial Network: Toward Real-world Noise Removal and Noise Generation


Jul 12, 2020
Zongsheng Yue, Qian Zhao, Lei Zhang, Deyu Meng

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Meta Transition Adaptation for Robust Deep Learning with Noisy Labels


Jun 12, 2020
Jun Shu, Qian Zhao, Zongben Xu, Deyu Meng

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Structural Residual Learning for Single Image Rain Removal


May 19, 2020
Hong Wang, Yichen Wu, Qi Xie, Qian Zhao, Yong Liang, Deyu Meng


  Access Paper or Ask Questions

A Model-driven Deep Neural Network for Single Image Rain Removal


May 04, 2020
Hong Wang, Qi Xie, Qian Zhao, Deyu Meng


  Access Paper or Ask Questions

Ball k-means


May 02, 2020
Shuyin Xia, Daowan Peng, Deyu Meng, Changqing Zhang, Guoyin Wang, Zizhong Chen, Wei Wei


  Access Paper or Ask Questions

LT-Net: Label Transfer by Learning Reversible Voxel-wise Correspondence for One-shot Medical Image Segmentation


Mar 20, 2020
Shuxin Wang, Shilei Cao, Dong Wei, Renzhen Wang, Kai Ma, Liansheng Wang, Deyu Meng, Yefeng Zheng

* Accepted to Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Adaptive Loss for Robust Learning with Noisy Labels


Feb 16, 2020
Jun Shu, Qian Zhao, Keyu Chen, Zongben Xu, Deyu Meng

* 10pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Rain Removal from Video and Single Image


Oct 03, 2019
Hong Wang, Yichen Wu, Minghan Li, Qian Zhao, Deyu Meng


  Access Paper or Ask Questions

Variational Denoising Network: Toward Blind Noise Modeling and Removal


Sep 23, 2019
Zongsheng Yue, Hongwei Yong, Qian Zhao, Lei Zhang, Deyu Meng

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Video Rain/Snow Removal by Transformed Online Multiscale Convolutional Sparse Coding


Sep 13, 2019
Minghan Li, Xiangyong Cao, Qian Zhao, Lei Zhang, Chenqiang Gao, Deyu Meng

* 14 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions