Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
RocketQA: An Optimized Training Approach to Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering

Oct 16, 2020
Yingqi Qu Yuchen Ding, Jing Liu, Kai Liu, Ruiyang Ren, Xin Zhao, Daxiang Dong, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

PLATO-2: Towards Building an Open-Domain Chatbot via Curriculum Learning

Jul 13, 2020
Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang, Wenquan Wu, Zhen Guo, Zhibin Liu, Xinchao Xu

* First four authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-ViL: Knowledge Enhanced Vision-Language Representations Through Scene Graph

Jun 30, 2020
Fei Yu, Jiji Tang, Weichong Yin, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Conversational Recommendation over Multi-Type Dialogs

May 22, 2020
Zeming Liu, Haifeng Wang, Zheng-Yu Niu, Hua Wu, Wanxiang Che, Ting Liu

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Graph to Improve Abstractive Multi-Document Summarization

May 20, 2020
Wei Li, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Hua Wu, Haifeng Wang, Junping Du

* Accepted by ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

SKEP: Sentiment Knowledge Enhanced Pre-training for Sentiment Analysis

May 20, 2020
Hao Tian, Can Gao, Xinyan Xiao, Hao Liu, Bolei He, Hua Wu, Haifeng Wang, Feng Wu

* Accepted by ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Contextual Word-level Style Relevance for Unsupervised Style Transfer

May 05, 2020
Chulun Zhou, Liangyu Chen, Jiachen Liu, Xinyan Xiao, Jinsong Su, Sheng Guo, Hua Wu

* Accepted by ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

DuReaderrobust: A Chinese Dataset Towards Evaluating the Robustness of Machine Reading Comprehension Models

Apr 23, 2020
Hongxuan Tang, Jing Liu, Hongyu Li, Yu Hong, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-GEN: An Enhanced Multi-Flow Pre-training and Fine-tuning Framework for Natural Language Generation

Feb 04, 2020
Dongling Xiao, Han Zhang, Yukun Li, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

* 8 pages, 5 figures, typos corrected 

  Access Paper or Ask Questions

Synchronous Speech Recognition and Speech-to-Text Translation with Interactive Decoding

Dec 16, 2019
Yuchen Liu, Jiajun Zhang, Hao Xiong, Long Zhou, Zhongjun He, Hua Wu, Haifeng Wang, Chengqing Zong

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PLATO: Pre-trained Dialogue Generation Model with Discrete Latent Variable

Nov 07, 2019
Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang

* First two authors contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

CoKE: Contextualized Knowledge Graph Embedding

Nov 06, 2019
Quan Wang, Pingping Huang, Haifeng Wang, Songtai Dai, Wenbin Jiang, Jing Liu, Yajuan Lyu, Yong Zhu, Hua Wu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-agent Learning for Neural Machine Translation

Sep 03, 2019
Tianchi Bi, Hao Xiong, Zhongjun He, Hua Wu, Haifeng Wang

* Accepted by EMNLP2019 

  Access Paper or Ask Questions

DuTongChuan: Context-aware Translation Model for Simultaneous Interpreting

Aug 16, 2019
Hao Xiong, Ruiqing Zhang, Chuanqiang Zhang, Zhongjun He, Hua Wu, Haifeng Wang

* Description for Baidu's Simultaneous Interpreting System 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE 2.0: A Continual Pre-training Framework for Language Understanding

Jul 29, 2019
Yu Sun, Shuohuan Wang, Yukun Li, Shikun Feng, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

* 11 pages, 3 figures and 7 tables; 

  Access Paper or Ask Questions

Proactive Human-Machine Conversation with Explicit Conversation Goals

Jun 13, 2019
Wenquan Wu, Zhen Guo, Xiangyang Zhou, Hua Wu, Xiyuan Zhang, Rongzhong Lian, Haifeng Wang

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Multiple Diverse Responses with Multi-Mapping and Posterior Mapping Selection

Jun 05, 2019
Chaotao Chen, Jinhua Peng, Fan Wang, Jun Xu, Hua Wu

* Accepted in IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Know More about Each Other: Evolving Dialogue Strategy via Compound Assessment

Jun 03, 2019
Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Rongzhong Lian, Hua Wu

* Accepted for publication at ACL2019 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE: Enhanced Representation through Knowledge Integration

Apr 19, 2019
Yu Sun, Shuohuan Wang, Yukun Li, Shikun Feng, Xuyi Chen, Han Zhang, Xin Tian, Danxiang Zhu, Hao Tian, Hua Wu

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Speech Translation with Knowledge Distillation

Apr 17, 2019
Yuchen Liu, Hao Xiong, Zhongjun He, Jiajun Zhang, Hua Wu, Haifeng Wang, Chengqing Zong

* Submitted to Interspeech 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Aware Conversation Generation with Reasoning on Augmented Graph

Mar 25, 2019
Zhibin Liu, Zheng-Yu Niu, Hua Wu, Haifeng Wang

* 10 pages, a preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Select Knowledge for Response Generation in Dialog Systems

Feb 13, 2019
Rongzhong Lian, Min Xie, Fan Wang, Jinhua Peng, Hua Wu


  Access Paper or Ask Questions

Modeling Coherence for Discourse Neural Machine Translation

Nov 14, 2018
Hao Xiong, Zhongjun He, Hua Wu, Haifeng Wang

* AAAI2019 
* Accepted by AAAI2019 

  Access Paper or Ask Questions