Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hua Wu

ChemRL-GEM: Geometry Enhanced Molecular Representation Learning for Property Prediction


Jul 08, 2021
Xiaomin Fang, Lihang Liu, Jieqiong Lei, Donglong He, Shanzhuo Zhang, Jingbo Zhou, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE 3.0: Large-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation


Jul 05, 2021
Yu Sun, Shuohuan Wang, Shikun Feng, Siyu Ding, Chao Pang, Junyuan Shang, Jiaxiang Liu, Xuyi Chen, Yanbin Zhao, Yuxiang Lu, Weixin Liu, Zhihua Wu, Weibao Gong, Jianzhong Liang, Zhizhou Shang, Peng Sun, Wei Liu, Xuan Ouyang, Dianhai Yu, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-Tiny : A Progressive Distillation Framework for Pretrained Transformer Compression


Jun 04, 2021
Weiyue Su, Xuyi Chen, Shikun Feng, Jiaxiang Liu, Weixin Liu, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Unified Pre-training Framework for Conversational AI


May 27, 2021
Siqi Bao, Bingjin Chen, Huang He, Xin Tian, Han Zhou, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang, Wenquan Wu, Yingzhan Lin

* Presented at AAAI-21 DSTC9 Workshop. First five authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

BASS: Boosting Abstractive Summarization with Unified Semantic Graph


May 25, 2021
Wenhao Wu, Wei Li, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Ziqiang Cao, Sujian Li, Hua Wu, Haifeng Wang

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Dense Video Captioning via Jointly Usage of Knowledge Distillation and Cross-modal Matching


May 18, 2021
Bofeng Wu, Guocheng Niu, Jun Yu, Xinyan Xiao, Jian Zhang, Hua Wu


  Access Paper or Ask Questions

BSTC: A Large-Scale Chinese-English Speech Translation Dataset


Apr 27, 2021
Ruiqing Zhang, Xiyang Wang, Chuanqiang Zhang, Zhongjun He, Hua Wu, Zhi Li, Haifeng Wang, Ying Chen, Qinfei Li

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Data Augmentation with Hierarchical SQL-to-Question Generation for Cross-domain Text-to-SQL Parsing


Mar 08, 2021
Ao Zhang, Kun Wu, Lijie Wang, Zhenghua Li, Xinyan Xiao, Hua Wu, Min Zhang, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Syntactic and Semantic-driven Learning for Open Information Extraction


Mar 05, 2021
Jialong Tang, Yaojie Lu, Hongyu Lin, Xianpei Han, Le Sun, Xinyan Xiao, Hua Wu

* Findings of ACL: EMNLP 2020 
* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Select External Knowledge with Multi-Scale Negative Sampling


Feb 03, 2021
Huang He, Hua Lu, Siqi Bao, Fan Wang, Hua Wu, Zhengyu Niu, Haifeng Wang

* To be presented at AAAI-21 DSTC9 Workshop. First two authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-M: Enhanced Multilingual Representation by Aligning Cross-lingual Semantics with Monolingual Corpora


Jan 01, 2021
Xuan Ouyang, Shuohuan Wang, Chao Pang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-DOC: The Retrospective Long-Document Modeling Transformer


Dec 31, 2020
Siyu Ding, Junyuan Shang, Shuohuan Wang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Discovering Dialog Structure Graph for Open-Domain Dialog Generation


Dec 31, 2020
Jun Xu, Zeyang Lei, Haifeng Wang, Zheng-Yu Niu, Hua Wu, Wanxiang Che, Ting Liu


  Access Paper or Ask Questions

UNIMO: Towards Unified-Modal Understanding and Generation via Cross-Modal Contrastive Learning


Dec 31, 2020
Wei Li, Can Gao, Guocheng Niu, Xinyan Xiao, Hao Liu, Jiachen Liu, Hua Wu, Haifeng Wang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-Gram: Pre-Training with Explicitly N-Gram Masked Language Modeling for Natural Language Understanding


Oct 23, 2020
Dongling Xiao, Yu-Kun Li, Han Zhang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

* work-in-progress 

  Access Paper or Ask Questions

RocketQA: An Optimized Training Approach to Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering


Oct 16, 2020
Yingqi Qu Yuchen Ding, Jing Liu, Kai Liu, Ruiyang Ren, Xin Zhao, Daxiang Dong, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

PLATO-2: Towards Building an Open-Domain Chatbot via Curriculum Learning


Jul 13, 2020
Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang, Wenquan Wu, Zhen Guo, Zhibin Liu, Xinchao Xu

* First four authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-ViL: Knowledge Enhanced Vision-Language Representations Through Scene Graph


Jun 30, 2020
Fei Yu, Jiji Tang, Weichong Yin, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Conversational Recommendation over Multi-Type Dialogs


May 22, 2020
Zeming Liu, Haifeng Wang, Zheng-Yu Niu, Hua Wu, Wanxiang Che, Ting Liu

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Graph to Improve Abstractive Multi-Document Summarization


May 20, 2020
Wei Li, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Hua Wu, Haifeng Wang, Junping Du

* Accepted by ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

SKEP: Sentiment Knowledge Enhanced Pre-training for Sentiment Analysis


May 20, 2020
Hao Tian, Can Gao, Xinyan Xiao, Hao Liu, Bolei He, Hua Wu, Haifeng Wang, Feng Wu

* Accepted by ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions