Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hua Wu

CELLS: Cost-Effective Evolution in Latent Space for Goal-Directed Molecular Generation


Nov 30, 2021
Zhiyuan Chen, Xiaomin Fang, Fan Wang, Xiaotian Fan, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Docking-based Virtual Screening with Multi-Task Learning


Nov 18, 2021
Zijing Liu, Xianbin Ye, Xiaoming Fang, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang

* Full version, IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Amendable Generation for Dialogue State Tracking


Oct 29, 2021
Xin Tian, Liankai Huang, Yingzhan Lin, Siqi Bao, Huang He, Yunyi Yang, Hua Wu, Fan Wang, Shuqi Sun

* Presented at EMNLP 2021 NLP4ConvAI Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

SgSum: Transforming Multi-document Summarization into Sub-graph Selection


Oct 25, 2021
Moye Chen, Wei Li, Jiachen Liu, Xinyan Xiao, Hua Wu, Haifeng Wang

* Accepted by EMNLP2021, Main Conference 

  Access Paper or Ask Questions

RocketQAv2: A Joint Training Method for Dense Passage Retrieval and Passage Re-ranking


Oct 14, 2021
Ruiyang Ren, Yingqi Qu, Jing Liu, Wayne Xin Zhao, Qiaoqiao She, Hua Wu, Haifeng Wang, Ji-Rong Wen

* EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Building Chinese Biomedical Language Models via Multi-Level Text Discrimination


Oct 14, 2021
Quan Wang, Songtai Dai, Benfeng Xu, Yajuan Lyu, Yong Zhu, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Do What Nature Did To Us: Evolving Plastic Recurrent Neural Networks For Task Generalization


Sep 29, 2021
Fan Wang, Hao Tian, Haoyi Xiong, Hua Wu, Yang Cao, Yu Kang, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

PLATO-XL: Exploring the Large-scale Pre-training of Dialogue Generation


Sep 20, 2021
Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang, Wenquan Wu, Zhihua Wu, Zhen Guo, Hua Lu, Xinxian Huang, Xin Tian, Xinchao Xu, Yingzhan Lin, Zhengyu Niu

* First four authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

DuRecDial 2.0: A Bilingual Parallel Corpus for Conversational Recommendation


Sep 18, 2021
Zeming Liu, Haifeng Wang, Zheng-Yu Niu, Hua Wu, Wanxiang Che

* Accepted by EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Multimodal Sentiment Dataset for Video Recommendation


Sep 17, 2021
Hongxuan Tang, Hao Liu, Xinyan Xiao, Hua Wu

* 6 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Controllable Dialogue Generation with Disentangled Multi-grained Style Specification and Attribute Consistency Reward


Sep 14, 2021
Zhe Hu, Zhiwei Cao, Hou Pong Chan, Jiachen Liu, Xinyan Xiao, Jinsong Su, Hua Wu


  Access Paper or Ask Questions

Mixup Decoding for Diverse Machine Translation


Sep 14, 2021
Jicheng Li, Pengzhi Gao, Xuanfu Wu, Yang Feng, Zhongjun He, Hua Wu, Haifeng Wang

* Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fine-grained Entity Typing via Label Reasoning


Sep 13, 2021
Qing Liu, Hongyu Lin, Xinyan Xiao, Xianpei Han, Le Sun, Hua Wu

* Accepted to the main conference of EMNLP2021 

  Access Paper or Ask Questions

DuTrust: A Sentiment Analysis Dataset for Trustworthiness Evaluation


Sep 07, 2021
Lijie Wang, Hao Liu, Shuyuan Peng, Hongxuan Tang, Xinyan Xiao, Ying Chen, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Sentiment Analysis Dataset for Trustworthiness Evaluation


Aug 30, 2021
Lijie Wang, Hao Liu, Shuyuan Peng, Hongxuan Tang, Xinyan Xiao, Ying Chen, Hua Wu


  Access Paper or Ask Questions

PAIR: Leveraging Passage-Centric Similarity Relation for Improving Dense Passage Retrieval


Aug 13, 2021
Ruiyang Ren, Shangwen Lv, Yingqi Qu, Jing Liu, Wayne Xin Zhao, QiaoQiao She, Hua Wu, Haifeng Wang, Ji-Rong Wen

* ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

ChemRL-GEM: Geometry Enhanced Molecular Representation Learning for Property Prediction


Jul 08, 2021
Xiaomin Fang, Lihang Liu, Jieqiong Lei, Donglong He, Shanzhuo Zhang, Jingbo Zhou, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE 3.0: Large-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation


Jul 05, 2021
Yu Sun, Shuohuan Wang, Shikun Feng, Siyu Ding, Chao Pang, Junyuan Shang, Jiaxiang Liu, Xuyi Chen, Yanbin Zhao, Yuxiang Lu, Weixin Liu, Zhihua Wu, Weibao Gong, Jianzhong Liang, Zhizhou Shang, Peng Sun, Wei Liu, Xuan Ouyang, Dianhai Yu, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-Tiny : A Progressive Distillation Framework for Pretrained Transformer Compression


Jun 04, 2021
Weiyue Su, Xuyi Chen, Shikun Feng, Jiaxiang Liu, Weixin Liu, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Unified Pre-training Framework for Conversational AI


May 27, 2021
Siqi Bao, Bingjin Chen, Huang He, Xin Tian, Han Zhou, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang, Wenquan Wu, Yingzhan Lin

* Presented at AAAI-21 DSTC9 Workshop. First five authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

BASS: Boosting Abstractive Summarization with Unified Semantic Graph


May 25, 2021
Wenhao Wu, Wei Li, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Ziqiang Cao, Sujian Li, Hua Wu, Haifeng Wang

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Dense Video Captioning via Jointly Usage of Knowledge Distillation and Cross-modal Matching


May 18, 2021
Bofeng Wu, Guocheng Niu, Jun Yu, Xinyan Xiao, Jian Zhang, Hua Wu


  Access Paper or Ask Questions

BSTC: A Large-Scale Chinese-English Speech Translation Dataset


Apr 27, 2021
Ruiqing Zhang, Xiyang Wang, Chuanqiang Zhang, Zhongjun He, Hua Wu, Zhi Li, Haifeng Wang, Ying Chen, Qinfei Li

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Data Augmentation with Hierarchical SQL-to-Question Generation for Cross-domain Text-to-SQL Parsing


Mar 08, 2021
Ao Zhang, Kun Wu, Lijie Wang, Zhenghua Li, Xinyan Xiao, Hua Wu, Min Zhang, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions