Towards Conversational Recommendation over Multi-Type Dialogs

May 22, 2020
Zeming Liu, Haifeng Wang, Zheng-Yu Niu, Hua Wu, Wanxiang Che, Ting Liu

* Accepted by ACL 2020 

  Access Model/Code and Paper
Leveraging Graph to Improve Abstractive Multi-Document Summarization

May 20, 2020
Wei Li, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Hua Wu, Haifeng Wang, Junping Du

* Accepted by ACL2020 

  Access Model/Code and Paper
SKEP: Sentiment Knowledge Enhanced Pre-training for Sentiment Analysis

May 20, 2020
Hao Tian, Can Gao, Xinyan Xiao, Hao Liu, Bolei He, Hua Wu, Haifeng Wang, Feng Wu

* Accepted by ACL2020 

  Access Model/Code and Paper
Exploring Contextual Word-level Style Relevance for Unsupervised Style Transfer

May 05, 2020
Chulun Zhou, Liangyu Chen, Jiachen Liu, Xinyan Xiao, Jinsong Su, Sheng Guo, Hua Wu

* Accepted by ACL2020 

  Access Model/Code and Paper
DuReaderrobust: A Chinese Dataset Towards Evaluating the Robustness of Machine Reading Comprehension Models

Apr 23, 2020
Hongxuan Tang, Jing Liu, Hongyu Li, Yu Hong, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Model/Code and Paper
ERNIE-GEN: An Enhanced Multi-Flow Pre-training and Fine-tuning Framework for Natural Language Generation

Feb 04, 2020
Dongling Xiao, Han Zhang, Yukun Li, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

* 8 pages, 5 figures, typos corrected 

  Access Model/Code and Paper
Synchronous Speech Recognition and Speech-to-Text Translation with Interactive Decoding

Dec 16, 2019
Yuchen Liu, Jiajun Zhang, Hao Xiong, Long Zhou, Zhongjun He, Hua Wu, Haifeng Wang, Chengqing Zong

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Model/Code and Paper
PLATO: Pre-trained Dialogue Generation Model with Discrete Latent Variable

Nov 07, 2019
Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang

* First two authors contributed equally 

  Access Model/Code and Paper
CoKE: Contextualized Knowledge Graph Embedding

Nov 06, 2019
Quan Wang, Pingping Huang, Haifeng Wang, Songtai Dai, Wenbin Jiang, Jing Liu, Yajuan Lyu, Yong Zhu, Hua Wu


  Access Model/Code and Paper
Multi-agent Learning for Neural Machine Translation

Sep 03, 2019
Tianchi Bi, Hao Xiong, Zhongjun He, Hua Wu, Haifeng Wang

* Accepted by EMNLP2019 

  Access Model/Code and Paper
DuTongChuan: Context-aware Translation Model for Simultaneous Interpreting

Aug 16, 2019
Hao Xiong, Ruiqing Zhang, Chuanqiang Zhang, Zhongjun He, Hua Wu, Haifeng Wang

* Description for Baidu's Simultaneous Interpreting System 

  Access Model/Code and Paper
ERNIE 2.0: A Continual Pre-training Framework for Language Understanding

Jul 29, 2019
Yu Sun, Shuohuan Wang, Yukun Li, Shikun Feng, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

* 11 pages, 3 figures and 7 tables; 

  Access Model/Code and Paper
Proactive Human-Machine Conversation with Explicit Conversation Goals

Jun 13, 2019
Wenquan Wu, Zhen Guo, Xiangyang Zhou, Hua Wu, Xiyuan Zhang, Rongzhong Lian, Haifeng Wang

* Accepted by ACL 2019 

  Access Model/Code and Paper
Generating Multiple Diverse Responses with Multi-Mapping and Posterior Mapping Selection

Jun 05, 2019
Chaotao Chen, Jinhua Peng, Fan Wang, Jun Xu, Hua Wu

* Accepted in IJCAI 2019 

  Access Model/Code and Paper
Know More about Each Other: Evolving Dialogue Strategy via Compound Assessment

Jun 03, 2019
Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Rongzhong Lian, Hua Wu

* Accepted for publication at ACL2019 

  Access Model/Code and Paper
ERNIE: Enhanced Representation through Knowledge Integration

Apr 19, 2019
Yu Sun, Shuohuan Wang, Yukun Li, Shikun Feng, Xuyi Chen, Han Zhang, Xin Tian, Danxiang Zhu, Hao Tian, Hua Wu

* 8 pages 

  Access Model/Code and Paper
End-to-End Speech Translation with Knowledge Distillation

Apr 17, 2019
Yuchen Liu, Hao Xiong, Zhongjun He, Jiajun Zhang, Hua Wu, Haifeng Wang, Chengqing Zong

* Submitted to Interspeech 2019 

  Access Model/Code and Paper
Knowledge Aware Conversation Generation with Reasoning on Augmented Graph

Mar 25, 2019
Zhibin Liu, Zheng-Yu Niu, Hua Wu, Haifeng Wang

* 10 pages, a preprint 

  Access Model/Code and Paper
Learning to Select Knowledge for Response Generation in Dialog Systems

Feb 13, 2019
Rongzhong Lian, Min Xie, Fan Wang, Jinhua Peng, Hua Wu


  Access Model/Code and Paper
Modeling Coherence for Discourse Neural Machine Translation

Nov 14, 2018
Hao Xiong, Zhongjun He, Hua Wu, Haifeng Wang

* AAAI2019 
* Accepted by AAAI2019 

  Access Model/Code and Paper
Familia: A Configurable Topic Modeling Framework for Industrial Text Engineering

Aug 14, 2018
Di Jiang, Yuanfeng Song, Rongzhong Lian, Siqi Bao, Jinhua Peng, Huang He, Hua Wu

* 21 pages, 15 figures 

  Access Model/Code and Paper
DuReader: a Chinese Machine Reading Comprehension Dataset from Real-world Applications

Jun 11, 2018
Wei He, Kai Liu, Jing Liu, Yajuan Lyu, Shiqi Zhao, Xinyan Xiao, Yuan Liu, Yizhong Wang, Hua Wu, Qiaoqiao She, Xuan Liu, Tian Wu, Haifeng Wang

* 10 pages, ACL 2018 MRQA Workshop camera-ready version 

  Access Model/Code and Paper
Multi-Passage Machine Reading Comprehension with Cross-Passage Answer Verification

May 10, 2018
Yizhong Wang, Kai Liu, Jing Liu, Wei He, Yajuan Lyu, Hua Wu, Sujian Li, Haifeng Wang

* 10 pages, ACL 2018 camera-ready version 

  Access Model/Code and Paper
Multi-channel Encoder for Neural Machine Translation

Dec 06, 2017
Hao Xiong, Zhongjun He, Xiaoguang Hu, Hua Wu

* Accepted by AAAI-2018 

  Access Model/Code and Paper