Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning with Noisy Labels over Imbalanced Subpopulations


Nov 16, 2022
MingCai Chen, Yu Zhao, Bing He, Zongbo Han, Bingzhe Wu, Jianhua Yao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UMIX: Improving Importance Weighting for Subpopulation Shift via Uncertainty-Aware Mixup


Oct 10, 2022
Zongbo Han, Zhipeng Liang, Fan Yang, Liu Liu, Lanqing Li, Yatao Bian, Peilin Zhao, Bingzhe Wu, Changqing Zhang, Jianhua Yao

* NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ImDrug: A Benchmark for Deep Imbalanced Learning in AI-aided Drug Discovery


Sep 16, 2022
Lanqing Li, Liang Zeng, Ziqi Gao, Shen Yuan, Yatao Bian, Bingzhe Wu, Hengtong Zhang, Chan Lu, Yang Yu, Wei Liu, Hongteng Xu, Jia Li, Peilin Zhao, Pheng-Ann Heng

* 32 pages, 7 figures, 8 tables, a machine learning benchmark submission 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey of Trustworthy Graph Learning: Reliability, Explainability, and Privacy Protection


May 23, 2022
Bingzhe Wu, Jintang Li, Junchi Yu, Yatao Bian, Hengtong Zhang, CHaochao Chen, Chengbin Hou, Guoji Fu, Liang Chen, Tingyang Xu, Yu Rong, Xiaolin Zheng, Junzhou Huang, Ran He, Baoyuan Wu, GUangyu Sun, Peng Cui, Zibin Zheng, Zhe Liu, Peilin Zhao

* Preprint; Work in progress. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2202.07114 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DRFLM: Distributionally Robust Federated Learning with Inter-client Noise via Local Mixup


Apr 16, 2022
Bingzhe Wu, Zhipeng Liang, Yuxuan Han, Yatao Bian, Peilin Zhao, Junzhou Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Recent Advances in Reliable Deep Graph Learning: Adversarial Attack, Inherent Noise, and Distribution Shift


Feb 15, 2022
Bingzhe Wu, Jintang Li, Chengbin Hou, Guoji Fu, Yatao Bian, Liang Chen, Junzhou Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DrugOOD: Out-of-Distribution (OOD) Dataset Curator and Benchmark for AI-aided Drug Discovery -- A Focus on Affinity Prediction Problems with Noise Annotations


Jan 24, 2022
Yuanfeng Ji, Lu Zhang, Jiaxiang Wu, Bingzhe Wu, Long-Kai Huang, Tingyang Xu, Yu Rong, Lanqing Li, Jie Ren, Ding Xue, Houtim Lai, Shaoyong Xu, Jing Feng, Wei Liu, Ping Luo, Shuigeng Zhou, Junzhou Huang, Peilin Zhao, Yatao Bian

* 54 pages, 11 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Generalization Bounds for Stochastic Gradient Langevin Dynamics: A Unified View via Information Leakage Analysis


Dec 14, 2021
Bingzhe Wu, Zhicong Liang, Yatao Bian, ChaoChao Chen, Junzhou Huang, Yuan Yao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HASCO: Towards Agile HArdware and Software CO-design for Tensor Computation


May 04, 2021
Qingcheng Xiao, Size Zheng, Bingzhe Wu, Pengcheng Xu, Xuehai Qian, Yun Liang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>