Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Deep Partial Multi-View Learning

Nov 12, 2020
Changqing Zhang, Yajie Cui, Zongbo Han, Joey Tianyi Zhou, Huazhu Fu, Qinghua Hu


  Access Paper or Ask Questions

LRA: an accelerated rough set framework based on local redundancy of attribute for feature selection

Oct 31, 2020
Shuyin Xia, Wenhua Li, Guoyin Wang, Xinbo Gao, Changqing Zhang, Elisabeth Giem


  Access Paper or Ask Questions

SPL-MLL: Selecting Predictable Landmarks for Multi-Label Learning

Aug 16, 2020
Junbing Li, Changqing Zhang, Pengfei Zhu, Baoyuan Wu, Lei Chen, Qinghua Hu


  Access Paper or Ask Questions

M2Net: Multi-modal Multi-channel Network for Overall Survival Time Prediction of Brain Tumor Patients

Jun 01, 2020
Tao Zhou, Huazhu Fu, Yu Zhang, Changqing Zhang, Xiankai Lu, Jianbing Shen, Ling Shao

* Accepted by MICCAI'20 

  Access Paper or Ask Questions

Diagnosis of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) with Structured Latent Multi-View Representation Learning

May 06, 2020
Hengyuan Kang, Liming Xia, Fuhua Yan, Zhibin Wan, Feng Shi, Huan Yuan, Huiting Jiang, Dijia Wu, He Sui, Changqing Zhang, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

Ball k-means

May 02, 2020
Shuyin Xia, Daowan Peng, Deyu Meng, Changqing Zhang, Guoyin Wang, Zizhong Chen, Wei Wei


  Access Paper or Ask Questions

Multi-view Deep Subspace Clustering Networks

Aug 06, 2019
Pengfei Zhu, Binyuan Hui, Changqing Zhang, Dawei Du, Longyin Wen, Qinghua Hu

* Submitted to the IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Degradation Learning for Single Image Super-Resolution

Dec 13, 2018
Tianyu Zhao, Wenqi Ren, Changqing Zhang, Dongwei Ren, Qinghua Hu

* 9 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Disc-aware Ensemble Network for Glaucoma Screening from Fundus Image

May 19, 2018
Huazhu Fu, Jun Cheng, Yanwu Xu, Changqing Zhang, Damon Wing Kee Wong, Jiang Liu, Xiaochun Cao

* Project homepage: https://hzfu.github.io/proj_glaucoma_fundus.html , and Accepted by IEEE Transactions on Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

K-means clustering for efficient and robust registration of multi-view point sets

Apr 30, 2018
Zutao Jiang, Jihua Zhu, Georgios D. Evangelidis, Changqing Zhang, Shanmin Pang, Yaochen Li


  Access Paper or Ask Questions

Saliency Detection for Stereoscopic Images Based on Depth Confidence Analysis and Multiple Cues Fusion

Oct 14, 2017
Runmin Cong, Jianjun Lei, Changqing Zhang, Qingming Huang, Xiaochun Cao, Chunping Hou

* 5 pages, 6 figures, Published on IEEE Signal Processing Letters 2016, Project URL: https://rmcong.github.io/proj_RGBD_sal.html 

  Access Paper or Ask Questions