Alert button
Picture for Guoliang Kang

Guoliang Kang

Alert button

Tuning-Free Inversion-Enhanced Control for Consistent Image Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Xiaoyue Duan, Shuhao Cui, Guoliang Kang, Baochang Zhang, Zhengcong Fei, Mingyuan Fan, Junshi Huang

Viaarxiv icon

LatentWarp: Consistent Diffusion Latents for Zero-Shot Video-to-Video Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 01, 2023
Yuxiang Bao, Di Qiu, Guoliang Kang, Baochang Zhang, Bo Jin, Kaiye Wang, Pengfei Yan

Figure 1 for LatentWarp: Consistent Diffusion Latents for Zero-Shot Video-to-Video Translation
Figure 2 for LatentWarp: Consistent Diffusion Latents for Zero-Shot Video-to-Video Translation
Figure 3 for LatentWarp: Consistent Diffusion Latents for Zero-Shot Video-to-Video Translation
Figure 4 for LatentWarp: Consistent Diffusion Latents for Zero-Shot Video-to-Video Translation
Viaarxiv icon

AttriCLIP: A Non-Incremental Learner for Incremental Knowledge Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2023
Runqi Wang, Xiaoyue Duan, Guoliang Kang, Jianzhuang Liu, Shaohui Lin, Songcen Xu, Jinhu Lv, Baochang Zhang

Figure 1 for AttriCLIP: A Non-Incremental Learner for Incremental Knowledge Learning
Figure 2 for AttriCLIP: A Non-Incremental Learner for Incremental Knowledge Learning
Figure 3 for AttriCLIP: A Non-Incremental Learner for Incremental Knowledge Learning
Figure 4 for AttriCLIP: A Non-Incremental Learner for Incremental Knowledge Learning
Viaarxiv icon

PiClick: Picking the desired mask in click-based interactive segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 23, 2023
Cilin Yan, Haochen Wang, Jie Liu, Xiaolong Jiang, Yao Hu, Xu Tang, Guoliang Kang, Efstratios Gavves

Figure 1 for PiClick: Picking the desired mask in click-based interactive segmentation
Figure 2 for PiClick: Picking the desired mask in click-based interactive segmentation
Figure 3 for PiClick: Picking the desired mask in click-based interactive segmentation
Figure 4 for PiClick: Picking the desired mask in click-based interactive segmentation
Viaarxiv icon

SLCA: Slow Learner with Classifier Alignment for Continual Learning on a Pre-trained Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2023
Gengwei Zhang, Liyuan Wang, Guoliang Kang, Ling Chen, Yunchao Wei

Figure 1 for SLCA: Slow Learner with Classifier Alignment for Continual Learning on a Pre-trained Model
Figure 2 for SLCA: Slow Learner with Classifier Alignment for Continual Learning on a Pre-trained Model
Figure 3 for SLCA: Slow Learner with Classifier Alignment for Continual Learning on a Pre-trained Model
Figure 4 for SLCA: Slow Learner with Classifier Alignment for Continual Learning on a Pre-trained Model
Viaarxiv icon

Rethinking the Number of Shots in Robust Model-Agnostic Meta-Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2022
Xiaoyue Duan, Guoliang Kang, Runqi Wang, Shumin Han, Song Xue, Tian Wang, Baochang Zhang

Figure 1 for Rethinking the Number of Shots in Robust Model-Agnostic Meta-Learning
Figure 2 for Rethinking the Number of Shots in Robust Model-Agnostic Meta-Learning
Figure 3 for Rethinking the Number of Shots in Robust Model-Agnostic Meta-Learning
Figure 4 for Rethinking the Number of Shots in Robust Model-Agnostic Meta-Learning
Viaarxiv icon

VAQF: Fully Automatic Software-hardware Co-design Framework for Low-bit Vision Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2022
Mengshu Sun, Haoyu Ma, Guoliang Kang, Yifan Jiang, Tianlong Chen, Xiaolong Ma, Zhangyang Wang, Yanzhi Wang

Figure 1 for VAQF: Fully Automatic Software-hardware Co-design Framework for Low-bit Vision Transformer
Figure 2 for VAQF: Fully Automatic Software-hardware Co-design Framework for Low-bit Vision Transformer
Figure 3 for VAQF: Fully Automatic Software-hardware Co-design Framework for Low-bit Vision Transformer
Figure 4 for VAQF: Fully Automatic Software-hardware Co-design Framework for Low-bit Vision Transformer
Viaarxiv icon

Few-Shot Segmentation via Cycle-Consistent Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 04, 2021
Gengwei Zhang, Guoliang Kang, Yunchao Wei, Yi Yang

Figure 1 for Few-Shot Segmentation via Cycle-Consistent Transformer
Figure 2 for Few-Shot Segmentation via Cycle-Consistent Transformer
Figure 3 for Few-Shot Segmentation via Cycle-Consistent Transformer
Figure 4 for Few-Shot Segmentation via Cycle-Consistent Transformer
Viaarxiv icon

Pixel-Level Cycle Association: A New Perspective for Domain Adaptive Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 31, 2020
Guoliang Kang, Yunchao Wei, Yi Yang, Yueting Zhuang, Alexander G. Hauptmann

Figure 1 for Pixel-Level Cycle Association: A New Perspective for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Figure 2 for Pixel-Level Cycle Association: A New Perspective for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Figure 3 for Pixel-Level Cycle Association: A New Perspective for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Figure 4 for Pixel-Level Cycle Association: A New Perspective for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Training-free Monocular 3D Event Detection System for Traffic Surveillance

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2020
Lijun Yu, Peng Chen, Wenhe Liu, Guoliang Kang, Alexander G. Hauptmann

Figure 1 for Training-free Monocular 3D Event Detection System for Traffic Surveillance
Figure 2 for Training-free Monocular 3D Event Detection System for Traffic Surveillance
Figure 3 for Training-free Monocular 3D Event Detection System for Traffic Surveillance
Figure 4 for Training-free Monocular 3D Event Detection System for Traffic Surveillance
Viaarxiv icon