Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuezun Li

Imperceptible Adversarial Examples for Fake Image Detection


Jun 03, 2021
Quanyu Liao, Yuezun Li, Xin Wang, Bin Kong, Bin Zhu, Siwei Lyu, Youbing Yin, Qi Song, Xi Wu

* Accepted by ICIP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DFGC 2021: A DeepFake Game Competition


Jun 02, 2021
Bo Peng, Hongxing Fan, Wei Wang, Jing Dong, Yuezun Li, Siwei Lyu, Qi Li, Zhenan Sun, Han Chen, Baoying Chen, Yanjie Hu, Shenghai Luo, Junrui Huang, Yutong Yao, Boyuan Liu, Hefei Ling, Guosheng Zhang, Zhiliang Xu, Changtao Miao, Changlei Lu, Shan He, Xiaoyan Wu, Wanyi Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

DeepFake-o-meter: An Open Platform for DeepFake Detection


Mar 02, 2021
Yuezun Li, Cong Zhang, Pu Sun, Honggang Qi, Siwei Lyu

* submitted to SAPDE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Landmark Breaker: Obstructing DeepFake By Disturbing Landmark Extraction


Feb 01, 2021
Pu Sun, Yuezun Li, Honggang Qi, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

LandmarkGAN: Synthesizing Faces from Landmarks


Oct 31, 2020
Pu Sun, Yuezun Li, Honggang Qi, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Exposing GAN-generated Faces Using Inconsistent Corneal Specular Highlights


Oct 12, 2020
Shu Hu, Yuezun Li, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Fast Portrait Segmentation with extremely light-weight network


Nov 03, 2019
Yuezun Li, Ao Luo, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Light-weight Portrait Segmentation


Oct 19, 2019
Yuezun Li, Ao Luo, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Celeb-DF: A New Dataset for DeepFake Forensics


Oct 02, 2019
Yuezun Li, Xin Yang, Pu Sun, Honggang Qi, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Hiding Faces in Plain Sight: Disrupting AI Face Synthesis with Adversarial Perturbations


Jun 21, 2019
Yuezun Li, Xin Yang, Baoyuan Wu, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Exposing GAN-synthesized Faces Using Landmark Locations


Mar 30, 2019
Xin Yang, Yuezun Li, Honggang Qi, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

De-identification without losing faces


Feb 12, 2019
Yuezun Li, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Exposing Deep Fakes Using Inconsistent Head Poses


Nov 01, 2018
Xin Yang, Yuezun Li, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Exposing DeepFake Videos By Detecting Face Warping Artifacts


Nov 01, 2018
Yuezun Li, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Attacking Object Detectors via Imperceptible Patches on Background


Sep 16, 2018
Yuezun Li, Xian Bian, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Robust Adversarial Perturbation on Deep Proposal-based Models


Sep 16, 2018
Yuezun Li, Daniel Tian, Mingching-Chang, Xiao Bian, Siwei Lyu

* To appear in BMVC 2018 

  Access Paper or Ask Questions

In Ictu Oculi: Exposing AI Generated Fake Face Videos by Detecting Eye Blinking


Jun 11, 2018
Yuezun Li, Ming-Ching Chang, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions