Alert button
Picture for Zhen Zhu

Zhen Zhu

Alert button

Survey on Memory-Augmented Neural Networks: Cognitive Insights to AI Applications

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 13, 2023
Savya Khosla, Zhen Zhu, Yifei He

Viaarxiv icon

SingleInsert: Inserting New Concepts from a Single Image into Text-to-Image Models for Flexible Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Zijie Wu, Chaohui Yu, Zhen Zhu, Fan Wang, Xiang Bai

Figure 1 for SingleInsert: Inserting New Concepts from a Single Image into Text-to-Image Models for Flexible Editing
Figure 2 for SingleInsert: Inserting New Concepts from a Single Image into Text-to-Image Models for Flexible Editing
Figure 3 for SingleInsert: Inserting New Concepts from a Single Image into Text-to-Image Models for Flexible Editing
Figure 4 for SingleInsert: Inserting New Concepts from a Single Image into Text-to-Image Models for Flexible Editing
Viaarxiv icon

Consistent Multimodal Generation via A Unified GAN Framework

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 04, 2023
Zhen Zhu, Yijun Li, Weijie Lyu, Krishna Kumar Singh, Zhixin Shu, Soeren Pirk, Derek Hoiem

Figure 1 for Consistent Multimodal Generation via A Unified GAN Framework
Figure 2 for Consistent Multimodal Generation via A Unified GAN Framework
Figure 3 for Consistent Multimodal Generation via A Unified GAN Framework
Figure 4 for Consistent Multimodal Generation via A Unified GAN Framework
Viaarxiv icon

Continual Learning in Open-vocabulary Classification with Complementary Memory Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 04, 2023
Zhen Zhu, Weijie Lyu, Yao Xiao, Derek Hoiem

Figure 1 for Continual Learning in Open-vocabulary Classification with Complementary Memory Systems
Figure 2 for Continual Learning in Open-vocabulary Classification with Complementary Memory Systems
Figure 3 for Continual Learning in Open-vocabulary Classification with Complementary Memory Systems
Figure 4 for Continual Learning in Open-vocabulary Classification with Complementary Memory Systems
Viaarxiv icon

Learning in a Single Domain for Non-Stationary Multi-Texture Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
May 10, 2023
Xudong Xie, Zijie Wu, Zhiliang Xu, Zhen Zhu

Figure 1 for Learning in a Single Domain for Non-Stationary Multi-Texture Synthesis
Figure 2 for Learning in a Single Domain for Non-Stationary Multi-Texture Synthesis
Figure 3 for Learning in a Single Domain for Non-Stationary Multi-Texture Synthesis
Figure 4 for Learning in a Single Domain for Non-Stationary Multi-Texture Synthesis
Viaarxiv icon

CCPL: Contrastive Coherence Preserving Loss for Versatile Style Transfer

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 19, 2022
Zijie Wu, Zhen Zhu, Junping Du, Xiang Bai

Figure 1 for CCPL: Contrastive Coherence Preserving Loss for Versatile Style Transfer
Figure 2 for CCPL: Contrastive Coherence Preserving Loss for Versatile Style Transfer
Figure 3 for CCPL: Contrastive Coherence Preserving Loss for Versatile Style Transfer
Figure 4 for CCPL: Contrastive Coherence Preserving Loss for Versatile Style Transfer
Viaarxiv icon

MobileFaceSwap: A Lightweight Framework for Video Face Swapping

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2022
Zhiliang Xu, Zhibin Hong, Changxing Ding, Zhen Zhu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding

Figure 1 for MobileFaceSwap: A Lightweight Framework for Video Face Swapping
Figure 2 for MobileFaceSwap: A Lightweight Framework for Video Face Swapping
Figure 3 for MobileFaceSwap: A Lightweight Framework for Video Face Swapping
Figure 4 for MobileFaceSwap: A Lightweight Framework for Video Face Swapping
Viaarxiv icon

Progressive and Aligned Pose Attention Transfer for Person Image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2021
Zhen Zhu, Tengteng Huang, Mengde Xu, Baoguang Shi, Wenqing Cheng, Xiang Bai

Figure 1 for Progressive and Aligned Pose Attention Transfer for Person Image Generation
Figure 2 for Progressive and Aligned Pose Attention Transfer for Person Image Generation
Figure 3 for Progressive and Aligned Pose Attention Transfer for Person Image Generation
Figure 4 for Progressive and Aligned Pose Attention Transfer for Person Image Generation
Viaarxiv icon

FaceController: Controllable Attribute Editing for Face in the Wild

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2021
Zhiliang Xu, Xiyu Yu, Zhibin Hong, Zhen Zhu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Xiang Bai

Figure 1 for FaceController: Controllable Attribute Editing for Face in the Wild
Figure 2 for FaceController: Controllable Attribute Editing for Face in the Wild
Figure 3 for FaceController: Controllable Attribute Editing for Face in the Wild
Figure 4 for FaceController: Controllable Attribute Editing for Face in the Wild
Viaarxiv icon

WDNet: Watermark-Decomposition Network for Visible Watermark Removal

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2020
Yang Liu, Zhen Zhu, Xiang Bai

Figure 1 for WDNet: Watermark-Decomposition Network for Visible Watermark Removal
Figure 2 for WDNet: Watermark-Decomposition Network for Visible Watermark Removal
Figure 3 for WDNet: Watermark-Decomposition Network for Visible Watermark Removal
Figure 4 for WDNet: Watermark-Decomposition Network for Visible Watermark Removal
Viaarxiv icon