Alert button
Picture for Zhengzhong Liu

Zhengzhong Liu

Alert button

LLM360: Towards Fully Transparent Open-Source LLMs

Dec 11, 2023
Zhengzhong Liu, Aurick Qiao, Willie Neiswanger, Hongyi Wang, Bowen Tan, Tianhua Tao, Junbo Li, Yuqi Wang, Suqi Sun, Omkar Pangarkar, Richard Fan, Yi Gu, Victor Miller, Yonghao Zhuang, Guowei He, Haonan Li, Fajri Koto, Liping Tang, Nikhil Ranjan, Zhiqiang Shen, Xuguang Ren, Roberto Iriondo, Cun Mu, Zhiting Hu, Mark Schulze, Preslav Nakov, Tim Baldwin, Eric P. Xing

Figure 1 for LLM360: Towards Fully Transparent Open-Source LLMs
Figure 2 for LLM360: Towards Fully Transparent Open-Source LLMs
Figure 3 for LLM360: Towards Fully Transparent Open-Source LLMs
Figure 4 for LLM360: Towards Fully Transparent Open-Source LLMs
Viaarxiv icon

SegMix: A Simple Structure-Aware Data Augmentation Method

Nov 16, 2023
Yuxin Pei, Pushkar Bhuse, Zhengzhong Liu, Eric Xing

Viaarxiv icon

Jais and Jais-chat: Arabic-Centric Foundation and Instruction-Tuned Open Generative Large Language Models

Aug 30, 2023
Neha Sengupta, Sunil Kumar Sahu, Bokang Jia, Satheesh Katipomu, Haonan Li, Fajri Koto, Osama Mohammed Afzal, Samta Kamboj, Onkar Pandit, Rahul Pal, Lalit Pradhan, Zain Muhammad Mujahid, Massa Baali, Alham Fikri Aji, Zhengzhong Liu, Andy Hock, Andrew Feldman, Jonathan Lee, Andrew Jackson, Preslav Nakov, Timothy Baldwin, Eric Xing

Figure 1 for Jais and Jais-chat: Arabic-Centric Foundation and Instruction-Tuned Open Generative Large Language Models
Figure 2 for Jais and Jais-chat: Arabic-Centric Foundation and Instruction-Tuned Open Generative Large Language Models
Figure 3 for Jais and Jais-chat: Arabic-Centric Foundation and Instruction-Tuned Open Generative Large Language Models
Figure 4 for Jais and Jais-chat: Arabic-Centric Foundation and Instruction-Tuned Open Generative Large Language Models
Viaarxiv icon

ASDOT: Any-Shot Data-to-Text Generation with Pretrained Language Models

Oct 11, 2022
Jiannan Xiang, Zhengzhong Liu, Yucheng Zhou, Eric P. Xing, Zhiting Hu

Figure 1 for ASDOT: Any-Shot Data-to-Text Generation with Pretrained Language Models
Figure 2 for ASDOT: Any-Shot Data-to-Text Generation with Pretrained Language Models
Figure 3 for ASDOT: Any-Shot Data-to-Text Generation with Pretrained Language Models
Figure 4 for ASDOT: Any-Shot Data-to-Text Generation with Pretrained Language Models
Viaarxiv icon

Cross-document Event Identity via Dense Annotation

Sep 14, 2021
Adithya Pratapa, Zhengzhong Liu, Kimihiro Hasegawa, Linwei Li, Yukari Yamakawa, Shikun Zhang, Teruko Mitamura

Figure 1 for Cross-document Event Identity via Dense Annotation
Figure 2 for Cross-document Event Identity via Dense Annotation
Figure 3 for Cross-document Event Identity via Dense Annotation
Figure 4 for Cross-document Event Identity via Dense Annotation
Viaarxiv icon

Compression, Transduction, and Creation: A Unified Framework for Evaluating Natural Language Generation

Sep 14, 2021
Mingkai Deng, Bowen Tan, Zhengzhong Liu, Eric P. Xing, Zhiting Hu

Figure 1 for Compression, Transduction, and Creation: A Unified Framework for Evaluating Natural Language Generation
Figure 2 for Compression, Transduction, and Creation: A Unified Framework for Evaluating Natural Language Generation
Figure 3 for Compression, Transduction, and Creation: A Unified Framework for Evaluating Natural Language Generation
Figure 4 for Compression, Transduction, and Creation: A Unified Framework for Evaluating Natural Language Generation
Viaarxiv icon

Text Generation with Efficient (Soft) Q-Learning

Jun 17, 2021
Han Guo, Bowen Tan, Zhengzhong Liu, Eric P. Xing, Zhiting Hu

Figure 1 for Text Generation with Efficient (Soft) Q-Learning
Figure 2 for Text Generation with Efficient (Soft) Q-Learning
Figure 3 for Text Generation with Efficient (Soft) Q-Learning
Figure 4 for Text Generation with Efficient (Soft) Q-Learning
Viaarxiv icon

A Data-Centric Framework for Composable NLP Workflows

Mar 03, 2021
Zhengzhong Liu, Guanxiong Ding, Avinash Bukkittu, Mansi Gupta, Pengzhi Gao, Atif Ahmed, Shikun Zhang, Xin Gao, Swapnil Singhavi, Linwei Li, Wei Wei, Zecong Hu, Haoran Shi, Xiaodan Liang, Teruko Mitamura, Eric P. Xing, Zhiting Hu

Figure 1 for A Data-Centric Framework for Composable NLP Workflows
Figure 2 for A Data-Centric Framework for Composable NLP Workflows
Figure 3 for A Data-Centric Framework for Composable NLP Workflows
Figure 4 for A Data-Centric Framework for Composable NLP Workflows
Viaarxiv icon

Automatic Event Salience Identification

Sep 03, 2018
Zhengzhong Liu, Chenyan Xiong, Teruko Mitamura, Eduard Hovy

Figure 1 for Automatic Event Salience Identification
Figure 2 for Automatic Event Salience Identification
Figure 3 for Automatic Event Salience Identification
Figure 4 for Automatic Event Salience Identification
Viaarxiv icon

Graph-Based Decoding for Event Sequencing and Coreference Resolution

Jun 13, 2018
Zhengzhong Liu, Teruko Mitamura, Eduard Hovy

Figure 1 for Graph-Based Decoding for Event Sequencing and Coreference Resolution
Figure 2 for Graph-Based Decoding for Event Sequencing and Coreference Resolution
Figure 3 for Graph-Based Decoding for Event Sequencing and Coreference Resolution
Figure 4 for Graph-Based Decoding for Event Sequencing and Coreference Resolution
Viaarxiv icon