Alert button
Picture for Yuqi Wang

Yuqi Wang

Alert button

Is Sora a World Simulator? A Comprehensive Survey on General World Models and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2024
Zheng Zhu, Xiaofeng Wang, Wangbo Zhao, Chen Min, Nianchen Deng, Min Dou, Yuqi Wang, Botian Shi, Kai Wang, Chi Zhang, Yang You, Zhaoxiang Zhang, Dawei Zhao, Liang Xiao, Jian Zhao, Jiwen Lu, Guan Huang

Viaarxiv icon

Vibe-Eval: A hard evaluation suite for measuring progress of multimodal language models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 03, 2024
Piotr Padlewski, Max Bain, Matthew Henderson, Zhongkai Zhu, Nishant Relan, Hai Pham, Donovan Ong, Kaloyan Aleksiev, Aitor Ormazabal, Samuel Phua, Ethan Yeo, Eugenie Lamprecht, Qi Liu, Yuqi Wang, Eric Chen, Deyu Fu, Lei Li, Che Zheng, Cyprien de Masson d'Autume, Dani Yogatama, Mikel Artetxe, Yi Tay

Viaarxiv icon

Reka Core, Flash, and Edge: A Series of Powerful Multimodal Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2024
Aitor Ormazabal, Che Zheng, Cyprien de Masson d'Autume, Dani Yogatama, Deyu Fu, Donovan Ong, Eric Chen, Eugenie Lamprecht, Hai Pham, Isaac Ong, Kaloyan Aleksiev, Lei Li, Matthew Henderson, Max Bain, Mikel Artetxe, Nishant Relan, Piotr Padlewski, Qi Liu, Ren Chen, Samuel Phua, Yazheng Yang, Yi Tay, Yuqi Wang, Zhongkai Zhu, Zhihui Xie

Viaarxiv icon

Reasoning on Efficient Knowledge Paths:Knowledge Graph Guides Large Language Model for Domain Question Answering

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2024
Yuqi Wang, Boran Jiang, Yi Luo, Dawei He, Peng Cheng, Liangcai Gao

Figure 1 for Reasoning on Efficient Knowledge Paths:Knowledge Graph Guides Large Language Model for Domain Question Answering
Figure 2 for Reasoning on Efficient Knowledge Paths:Knowledge Graph Guides Large Language Model for Domain Question Answering
Figure 3 for Reasoning on Efficient Knowledge Paths:Knowledge Graph Guides Large Language Model for Domain Question Answering
Figure 4 for Reasoning on Efficient Knowledge Paths:Knowledge Graph Guides Large Language Model for Domain Question Answering
Viaarxiv icon

DKE-Research at SemEval-2024 Task 2: Incorporating Data Augmentation with Generative Models and Biomedical Knowledge to Enhance Inference Robustness

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2024
Yuqi Wang, Zeqiang Wang, Wei Wang, Qi Chen, Kaizhu Huang, Anh Nguyen, Suparna De

Viaarxiv icon

Unleashing the Potential of Large Language Models for Predictive Tabular Tasks in Data Science

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Yazheng Yang, Yuqi Wang, Sankalok Sen, Lei Li, Qi Liu

Figure 1 for Unleashing the Potential of Large Language Models for Predictive Tabular Tasks in Data Science
Figure 2 for Unleashing the Potential of Large Language Models for Predictive Tabular Tasks in Data Science
Figure 3 for Unleashing the Potential of Large Language Models for Predictive Tabular Tasks in Data Science
Figure 4 for Unleashing the Potential of Large Language Models for Predictive Tabular Tasks in Data Science
Viaarxiv icon

Multimodal ArXiv: A Dataset for Improving Scientific Comprehension of Large Vision-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Lei Li, Yuqi Wang, Runxin Xu, Peiyi Wang, Xiachong Feng, Lingpeng Kong, Qi Liu

Figure 1 for Multimodal ArXiv: A Dataset for Improving Scientific Comprehension of Large Vision-Language Models
Figure 2 for Multimodal ArXiv: A Dataset for Improving Scientific Comprehension of Large Vision-Language Models
Figure 3 for Multimodal ArXiv: A Dataset for Improving Scientific Comprehension of Large Vision-Language Models
Figure 4 for Multimodal ArXiv: A Dataset for Improving Scientific Comprehension of Large Vision-Language Models
Viaarxiv icon

YAYI-UIE: A Chat-Enhanced Instruction Tuning Framework for Universal Information Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 08, 2024
Xinglin Xiao, Yijie Wang, Nan Xu, Yuqi Wang, Hanxuan Yang, Minzheng Wang, Yin Luo, Lei Wang, Wenji Mao, Daniel Zeng

Figure 1 for YAYI-UIE: A Chat-Enhanced Instruction Tuning Framework for Universal Information Extraction
Figure 2 for YAYI-UIE: A Chat-Enhanced Instruction Tuning Framework for Universal Information Extraction
Figure 3 for YAYI-UIE: A Chat-Enhanced Instruction Tuning Framework for Universal Information Extraction
Figure 4 for YAYI-UIE: A Chat-Enhanced Instruction Tuning Framework for Universal Information Extraction
Viaarxiv icon

YAYI 2: Multilingual Open-Source Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Yin Luo, Qingchao Kong, Nan Xu, Jia Cao, Bao Hao, Baoyu Qu, Bo Chen, Chao Zhu, Chenyang Zhao, Donglei Zhang, Fan Feng, Feifei Zhao, Hailong Sun, Hanxuan Yang, Haojun Pan, Hongyu Liu, Jianbin Guo, Jiangtao Du, Jingyi Wang, Junfeng Li, Lei Sun, Liduo Liu, Lifeng Dong, Lili Liu, Lin Wang, Liwen Zhang, Minzheng Wang, Pin Wang, Ping Yu, Qingxiao Li, Rui Yan, Rui Zou, Ruiqun Li, Taiwen Huang, Xiaodong Wang, Xiaofei Wu, Xin Peng, Xina Zhang, Xing Fang, Xinglin Xiao, Yanni Hao, Yao Dong, Yigang Wang, Ying Liu, Yongyu Jiang, Yungan Wang, Yuqi Wang, Zhangsheng Wang, Zhaoxin Yu, Zhen Luo, Wenji Mao, Lei Wang, Dajun Zeng

Viaarxiv icon

LLM360: Towards Fully Transparent Open-Source LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Zhengzhong Liu, Aurick Qiao, Willie Neiswanger, Hongyi Wang, Bowen Tan, Tianhua Tao, Junbo Li, Yuqi Wang, Suqi Sun, Omkar Pangarkar, Richard Fan, Yi Gu, Victor Miller, Yonghao Zhuang, Guowei He, Haonan Li, Fajri Koto, Liping Tang, Nikhil Ranjan, Zhiqiang Shen, Xuguang Ren, Roberto Iriondo, Cun Mu, Zhiting Hu, Mark Schulze, Preslav Nakov, Tim Baldwin, Eric P. Xing

Figure 1 for LLM360: Towards Fully Transparent Open-Source LLMs
Figure 2 for LLM360: Towards Fully Transparent Open-Source LLMs
Figure 3 for LLM360: Towards Fully Transparent Open-Source LLMs
Figure 4 for LLM360: Towards Fully Transparent Open-Source LLMs
Viaarxiv icon