Alert button
Picture for Haonan Li

Haonan Li

Alert button

Location Aware Modular Biencoder for Tourism Question Answering

Jan 04, 2024
Haonan Li, Martin Tomko, Timothy Baldwin

Viaarxiv icon

Understanding the Instruction Mixture for Large Language Model Fine-tuning

Dec 19, 2023
Renxi Wang, Minghao Wu, Yuxia Wang, Xudong Han, Chiyu Zhang, Haonan Li

Viaarxiv icon

LLM360: Towards Fully Transparent Open-Source LLMs

Dec 11, 2023
Zhengzhong Liu, Aurick Qiao, Willie Neiswanger, Hongyi Wang, Bowen Tan, Tianhua Tao, Junbo Li, Yuqi Wang, Suqi Sun, Omkar Pangarkar, Richard Fan, Yi Gu, Victor Miller, Yonghao Zhuang, Guowei He, Haonan Li, Fajri Koto, Liping Tang, Nikhil Ranjan, Zhiqiang Shen, Xuguang Ren, Roberto Iriondo, Cun Mu, Zhiting Hu, Mark Schulze, Preslav Nakov, Tim Baldwin, Eric P. Xing

Figure 1 for LLM360: Towards Fully Transparent Open-Source LLMs
Figure 2 for LLM360: Towards Fully Transparent Open-Source LLMs
Figure 3 for LLM360: Towards Fully Transparent Open-Source LLMs
Figure 4 for LLM360: Towards Fully Transparent Open-Source LLMs
Viaarxiv icon

Can Large Language Model Comprehend Ancient Chinese? A Preliminary Test on ACLUE

Oct 14, 2023
Yixuan Zhang, Haonan Li

Viaarxiv icon

Large Language Models Only Pass Primary School Exams in Indonesia: A Comprehensive Test on IndoMMLU

Oct 07, 2023
Fajri Koto, Nurul Aisyah, Haonan Li, Timothy Baldwin

Viaarxiv icon

Do-Not-Answer: A Dataset for Evaluating Safeguards in LLMs

Sep 04, 2023
Yuxia Wang, Haonan Li, Xudong Han, Preslav Nakov, Timothy Baldwin

Figure 1 for Do-Not-Answer: A Dataset for Evaluating Safeguards in LLMs
Figure 2 for Do-Not-Answer: A Dataset for Evaluating Safeguards in LLMs
Figure 3 for Do-Not-Answer: A Dataset for Evaluating Safeguards in LLMs
Figure 4 for Do-Not-Answer: A Dataset for Evaluating Safeguards in LLMs
Viaarxiv icon

Jais and Jais-chat: Arabic-Centric Foundation and Instruction-Tuned Open Generative Large Language Models

Aug 30, 2023
Neha Sengupta, Sunil Kumar Sahu, Bokang Jia, Satheesh Katipomu, Haonan Li, Fajri Koto, Osama Mohammed Afzal, Samta Kamboj, Onkar Pandit, Rahul Pal, Lalit Pradhan, Zain Muhammad Mujahid, Massa Baali, Alham Fikri Aji, Zhengzhong Liu, Andy Hock, Andrew Feldman, Jonathan Lee, Andrew Jackson, Preslav Nakov, Timothy Baldwin, Eric Xing

Figure 1 for Jais and Jais-chat: Arabic-Centric Foundation and Instruction-Tuned Open Generative Large Language Models
Figure 2 for Jais and Jais-chat: Arabic-Centric Foundation and Instruction-Tuned Open Generative Large Language Models
Figure 3 for Jais and Jais-chat: Arabic-Centric Foundation and Instruction-Tuned Open Generative Large Language Models
Figure 4 for Jais and Jais-chat: Arabic-Centric Foundation and Instruction-Tuned Open Generative Large Language Models
Viaarxiv icon

The Hitchhiker's Guide to Program Analysis: A Journey with Large Language Models

Aug 01, 2023
Haonan Li, Yu Hao, Yizhuo Zhai, Zhiyun Qian

Figure 1 for The Hitchhiker's Guide to Program Analysis: A Journey with Large Language Models
Figure 2 for The Hitchhiker's Guide to Program Analysis: A Journey with Large Language Models
Figure 3 for The Hitchhiker's Guide to Program Analysis: A Journey with Large Language Models
Figure 4 for The Hitchhiker's Guide to Program Analysis: A Journey with Large Language Models
Viaarxiv icon

CMMLU: Measuring massive multitask language understanding in Chinese

Jun 15, 2023
Haonan Li, Yixuan Zhang, Fajri Koto, Yifei Yang, Hai Zhao, Yeyun Gong, Nan Duan, Timothy Baldwin

Figure 1 for CMMLU: Measuring massive multitask language understanding in Chinese
Figure 2 for CMMLU: Measuring massive multitask language understanding in Chinese
Figure 3 for CMMLU: Measuring massive multitask language understanding in Chinese
Figure 4 for CMMLU: Measuring massive multitask language understanding in Chinese
Viaarxiv icon