Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhao Li

Pre-trained Language Models in Biomedical Domain: A Systematic Survey


Oct 12, 2021
Benyou Wang, Qianqian Xie, Jiahuan Pei, Prayag Tiwari, Zhao Li, Jie fu

* 46 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Thompson Sampling for Unimodal Bandits


Jun 16, 2021
Long Yang, Zhao Li, Zehong Hu, Shasha Ruan, Shijian Li, Gang Pan, Hongyang Chen

* There are some technical parts need to be improved. We will fix these places and provide an updated version 

  Access Paper or Ask Questions

Physical Artificial Intelligence: The Concept Expansion of Next-Generation Artificial Intelligence


May 17, 2021
Yingbo Li, Yucong Duan, Anamaria-Beatrice Spulber, Haoyang Che, Zakaria Maamar, Zhao Li, Chen Yang, Yu lei


  Access Paper or Ask Questions

Anomaly Detection on Attributed Networks via Contrastive Self-Supervised Learning


Feb 27, 2021
Yixin Liu, Zhao Li, Shirui Pan, Chen Gong, Chuan Zhou, George Karypis

* 15 pages, 5 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Cyclic Label Propagation for Graph Semi-supervised Learning


Nov 24, 2020
Zhao Li, Yixin Liu, Zhen Zhang, Shirui Pan, Jianliang Gao, Jiajun Bu

* 19 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Distant Supervision for E-commerce Query Segmentation via Attention Network


Nov 09, 2020
Zhao Li, Donghui Ding, Pengcheng Zou, Yu Gong, Xi Chen, Ji Zhang, Jianliang Gao, Youxi Wu, Yucong Duan


  Access Paper or Ask Questions

Method and Dataset Entity Mining in Scientific Literature: A CNN + Bi-LSTM Model with Self-attention


Oct 26, 2020
Linlin Hou, Ji Zhang, Ou Wu, Ting Yu, Zhen Wang, Zhao Li, Jianliang Gao, Yingchun Ye, Rujing Yao


  Access Paper or Ask Questions

Deep Representation Learning of Patient Data from Electronic Health Records (EHR): A Systematic Review


Oct 06, 2020
Yuqi Si, Jingcheng Du, Zhao Li, Xiaoqian Jiang, Timothy Miller, Fei Wang, W. Jim Zheng, Kirk Roberts


  Access Paper or Ask Questions

Cross-modal Zero-shot Hashing


Aug 19, 2019
Xuanwu Liu, Zhao Li, Jun Wang, Guoxian Yu, Carlotta Domeniconi, Xiangliang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

ActiveHNE: Active Heterogeneous Network Embedding


May 15, 2019
Xia Chen, Guoxian Yu, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, Zhao Li, Xiangliang Zhang

* Accepted to IJCAI2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Multi-scale Discriminative Networks for Double JPEG Compression Forensics


Apr 04, 2019
Cheng Deng, Zhao Li, Xinbo Gao, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Personalized Bundle List Recommendation


Apr 03, 2019
Jinze Bai, Chang Zhou, Junshuai Song, Xiaoru Qu, Weiting An, Zhao Li, Jun Gao

* WWW2019, 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Modal Generative Adversarial Network for Short Product Title Generation in Mobile E-Commerce


Apr 03, 2019
Jian-Guo Zhang, Pengcheng Zou, Zhao Li, Yao Wan, Xiuming Pan, Yu Gong, Philip S. Yu

* Accepted by NAACL-HLT 2019. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1811.04498 

  Access Paper or Ask Questions

Product Title Refinement via Multi-Modal Generative Adversarial Learning


Nov 11, 2018
Jianguo Zhang, Pengcheng Zou, Zhao Li, Yao Wan, Ye Liu, Xiuming Pan, Yu Gong, Philip S. Yu

* Workshop on Visually Grounded Interaction and Language, NIPS, 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Generation of Chinese Short Product Titles for Mobile Display


Nov 05, 2018
Yu Gong, Xusheng Luo, Kenny Q. Zhu, Wenwu Ou, Zhao Li, Lu Duan

* IAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Layerwise Perturbation-Based Adversarial Training for Hard Drive Health Degree Prediction


Sep 28, 2018
Jianguo Zhang, Ji Wang, Lifang He, Zhao Li, Philip S. Yu

* The 2018 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM'18) 

  Access Paper or Ask Questions

Tournament selection in zeroth-level classifier systems based on average reward reinforcement learning


Apr 26, 2016
Zhaoxiang Zang, Zhao Li, Junying Wang, Zhiping Dan

* 14 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions