Alert button
Picture for Jiezhang Cao

Jiezhang Cao

Alert button

Deep Equilibrium Diffusion Restoration with Parallel Sampling

Nov 20, 2023
Jiezhang Cao, Yue Shi, Kai Zhang, Yulun Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool

Figure 1 for Deep Equilibrium Diffusion Restoration with Parallel Sampling
Figure 2 for Deep Equilibrium Diffusion Restoration with Parallel Sampling
Figure 3 for Deep Equilibrium Diffusion Restoration with Parallel Sampling
Figure 4 for Deep Equilibrium Diffusion Restoration with Parallel Sampling
Viaarxiv icon

DiffSCI: Zero-Shot Snapshot Compressive Imaging via Iterative Spectral Diffusion Model

Nov 19, 2023
Zhenghao Pan, Haijin Zeng, Jiezhang Cao, Kai Zhang, Yongyong Chen

Figure 1 for DiffSCI: Zero-Shot Snapshot Compressive Imaging via Iterative Spectral Diffusion Model
Figure 2 for DiffSCI: Zero-Shot Snapshot Compressive Imaging via Iterative Spectral Diffusion Model
Figure 3 for DiffSCI: Zero-Shot Snapshot Compressive Imaging via Iterative Spectral Diffusion Model
Figure 4 for DiffSCI: Zero-Shot Snapshot Compressive Imaging via Iterative Spectral Diffusion Model
Viaarxiv icon

Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration

May 15, 2023
Yuanzhi Zhu, Kai Zhang, Jingyun Liang, Jiezhang Cao, Bihan Wen, Radu Timofte, Luc Van Gool

Figure 1 for Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration
Figure 2 for Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration
Figure 3 for Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration
Figure 4 for Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration
Viaarxiv icon

Degradation-Noise-Aware Deep Unfolding Transformer for Hyperspectral Image Denoising

May 06, 2023
Haijin Zeng, Jiezhang Cao, Kai Feng, Shaoguang Huang, Hongyan Zhang, Hiep Luong, Wilfried Philips

Figure 1 for Degradation-Noise-Aware Deep Unfolding Transformer for Hyperspectral Image Denoising
Figure 2 for Degradation-Noise-Aware Deep Unfolding Transformer for Hyperspectral Image Denoising
Figure 3 for Degradation-Noise-Aware Deep Unfolding Transformer for Hyperspectral Image Denoising
Figure 4 for Degradation-Noise-Aware Deep Unfolding Transformer for Hyperspectral Image Denoising
Viaarxiv icon

MSFA-Frequency-Aware Transformer for Hyperspectral Images Demosaicing

Mar 23, 2023
Haijin Zeng, Kai Feng, Shaoguang Huang, Jiezhang Cao, Yongyong Chen, Hongyan Zhang, Hiep Luong, Wilfried Philips

Figure 1 for MSFA-Frequency-Aware Transformer for Hyperspectral Images Demosaicing
Figure 2 for MSFA-Frequency-Aware Transformer for Hyperspectral Images Demosaicing
Figure 3 for MSFA-Frequency-Aware Transformer for Hyperspectral Images Demosaicing
Figure 4 for MSFA-Frequency-Aware Transformer for Hyperspectral Images Demosaicing
Viaarxiv icon

Inheriting Bayer's Legacy-Joint Remosaicing and Denoising for Quad Bayer Image Sensor

Mar 23, 2023
Haijin Zeng, Kai Feng, Jiezhang Cao, Shaoguang Huang, Yongqiang Zhao, Hiep Luong, Jan Aelterman, Wilfried Philips

Viaarxiv icon

Event-Based Frame Interpolation with Ad-hoc Deblurring

Jan 12, 2023
Lei Sun, Christos Sakaridis, Jingyun Liang, Peng Sun, Jiezhang Cao, Kai Zhang, Qi Jiang, Kaiwei Wang, Luc Van Gool

Figure 1 for Event-Based Frame Interpolation with Ad-hoc Deblurring
Figure 2 for Event-Based Frame Interpolation with Ad-hoc Deblurring
Figure 3 for Event-Based Frame Interpolation with Ad-hoc Deblurring
Figure 4 for Event-Based Frame Interpolation with Ad-hoc Deblurring
Viaarxiv icon

CiaoSR: Continuous Implicit Attention-in-Attention Network for Arbitrary-Scale Image Super-Resolution

Dec 08, 2022
Jiezhang Cao, Qin Wang, Yongqin Xian, Yawei Li, Bingbing Ni, Zhiming Pi, Kai Zhang, Yulun Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool

Figure 1 for CiaoSR: Continuous Implicit Attention-in-Attention Network for Arbitrary-Scale Image Super-Resolution
Figure 2 for CiaoSR: Continuous Implicit Attention-in-Attention Network for Arbitrary-Scale Image Super-Resolution
Figure 3 for CiaoSR: Continuous Implicit Attention-in-Attention Network for Arbitrary-Scale Image Super-Resolution
Figure 4 for CiaoSR: Continuous Implicit Attention-in-Attention Network for Arbitrary-Scale Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

Practical Real Video Denoising with Realistic Degradation Model

Aug 25, 2022
Jiezhang Cao, Qin Wang, Jingyun Liang, Yulun Zhang, Kai Zhang, Luc Van Gool

Figure 1 for Practical Real Video Denoising with Realistic Degradation Model
Figure 2 for Practical Real Video Denoising with Realistic Degradation Model
Figure 3 for Practical Real Video Denoising with Realistic Degradation Model
Figure 4 for Practical Real Video Denoising with Realistic Degradation Model
Viaarxiv icon

Reference-based Image Super-Resolution with Deformable Attention Transformer

Aug 04, 2022
Jiezhang Cao, Jingyun Liang, Kai Zhang, Yawei Li, Yulun Zhang, Wenguan Wang, Luc Van Gool

Figure 1 for Reference-based Image Super-Resolution with Deformable Attention Transformer
Figure 2 for Reference-based Image Super-Resolution with Deformable Attention Transformer
Figure 3 for Reference-based Image Super-Resolution with Deformable Attention Transformer
Figure 4 for Reference-based Image Super-Resolution with Deformable Attention Transformer
Viaarxiv icon