Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Two-Stream Appearance Transfer Network for Person Image Generation

Nov 09, 2020
Chengkang Shen, Peiyan Wang, Wei Tang

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Two-Stream Consensus Network for Weakly-Supervised Temporal Action Localization

Oct 22, 2020
Yuanhao Zhai, Le Wang, Wei Tang, Qilin Zhang, Junsong Yuan, Gang Hua

* ECCV 2020 spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results

Oct 06, 2020
Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Addressing Class Imbalance in Scene Graph Parsing by Learning to Contrast and Score

Oct 05, 2020
He Huang, Shunta Saito, Yuta Kikuchi, Eiichi Matsumoto, Wei Tang, Philip S. Yu

* ACCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-label Zero-shot Classification by Learning to Transfer from External Knowledge

Jul 31, 2020
He Huang, Yuanwei Chen, Wei Tang, Wenhao Zheng, Qing-Guo Chen, Yao Hu, Philip Yu


  Access Paper or Ask Questions

Combining Visible Light and Infrared Imaging for Efficient Detection of Respiratory Infections such as COVID-19 on Portable Device

Apr 15, 2020
Zheng Jiang, Menghan Hu, Lei Fan, Yaling Pan, Wei Tang, Guangtao Zhai, Yong Lu


  Access Paper or Ask Questions

Fair Bandit Learning with Delayed Impact of Actions

Feb 24, 2020
Wei Tang, Chien-Ju Ho, Yang Liu


  Access Paper or Ask Questions

A Compositional Textual Model for Recognition of Imperfect Word Images

Nov 27, 2018
Wei Tang, John Corring, Ying Wu, Gang Hua


  Access Paper or Ask Questions

MsCGAN: Multi-scale Conditional Generative Adversarial Networks for Person Image Generation

Oct 19, 2018
Wei Tang, Teng Li, Fudong Nian, Meng Wang


  Access Paper or Ask Questions

ReabsNet: Detecting and Revising Adversarial Examples

Dec 21, 2017
Jiefeng Chen, Zihang Meng, Changtian Sun, Wei Tang, Yinglun Zhu


  Access Paper or Ask Questions