Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaoyan Zhu

Ensemble Learning Based Classification Algorithm Recommendation


Jan 15, 2021
Guangtao Wang, Qinbao Song, Xiaoyan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Language Generation with Multi-Hop Reasoning on Commonsense Knowledge Graph


Sep 24, 2020
Haozhe Ji, Pei Ke, Shaohan Huang, Furu Wei, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Large-Scale Chinese Short-Text Conversation Dataset


Aug 10, 2020
Yida Wang, Pei Ke, Yinhe Zheng, Kaili Huang, Yong Jiang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted to NLPCC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Aided Open-Domain Question Answering


Jun 09, 2020
Mantong Zhou, Zhouxing Shi, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Goal-oriented Dialogue Policy with Opposite Agent Awareness


Apr 21, 2020
Zheng Zhang, Lizi Liao, Xiaoyan Zhu, Tat-Seng Chua, Zitao Liu, Yan Huang, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

KdConv: A Chinese Multi-domain Dialogue Dataset Towards Multi-turn Knowledge-driven Conversation


Apr 08, 2020
Hao Zhou, Chujie Zheng, Kaili Huang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Recent Advances and Challenges in Task-oriented Dialog System


Mar 19, 2020
Zheng Zhang, Ryuichi Takanobu, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

* Under review of SCIENCE CHINA Technological Science 

  Access Paper or Ask Questions

CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset


Feb 28, 2020
Qi Zhu, Kaili Huang, Zheng Zhang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted by TACL 

  Access Paper or Ask Questions

ConvLab-2: An Open-Source Toolkit for Building, Evaluating, and Diagnosing Dialogue Systems


Feb 12, 2020
Qi Zhu, Zheng Zhang, Yan Fang, Xiang Li, Ryuichi Takanobu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

CoTK: An Open-Source Toolkit for Fast Development and Fair Evaluation of Text Generation


Feb 03, 2020
Fei Huang, Dazhen Wan, Zhihong Shao, Pei Ke, Jian Guan, Yilin Niu, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Submitting to ACL2020 demo 

  Access Paper or Ask Questions

A Knowledge-Enhanced Pretraining Model for Commonsense Story Generation


Jan 15, 2020
Jian Guan, Fei Huang, Zhihao Zhao, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accept at Transactions of the Association for Computational Linguistics 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Reading Comprehension with Linguistic Constraints via Posterior Regularization


Nov 16, 2019
Mantong Zhou, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

* In TASLP Revision 

  Access Paper or Ask Questions

SentiLR: Linguistic Knowledge Enhanced Language Representation for Sentiment Analysis


Nov 06, 2019
Pei Ke, Haozhe Ji, Siyang Liu, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Recognition Of Surface Defects On Steel Sheet Using Transfer Learning


Sep 17, 2019
Jingwen Fu, Xiaoyan Zhu, Yingbin Li


  Access Paper or Ask Questions

Long and Diverse Text Generation with Planning-based Hierarchical Variational Model


Aug 25, 2019
Zhihong Shao, Minlie Huang, Jiangtao Wen, Wenfei Xu, Xiaoyan Zhu

* To appear in EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

ARAML: A Stable Adversarial Training Framework for Text Generation


Aug 20, 2019
Pei Ke, Fei Huang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

* Accepted by EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Challenges in Building Intelligent Open-domain Dialog Systems


May 13, 2019
Minlie Huang, Xiaoyan Zhu, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Domain-Constrained Advertising Keyword Generation


Feb 27, 2019
Hao Zhou, Minlie Huang, Yishun Mao, Changlei Zhu, Peng Shu, Xiaoyan Zhu

* Accepted in WWW 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Verification Code Recognition Based on Active and Deep Learning


Feb 12, 2019
Dongliang Xu, Bailing Wang, XiaoJiang Du, Xiaoyan Zhu, zhitao Guan, Xiaoyan Yu, Jingyu Liu


  Access Paper or Ask Questions

Relation Mention Extraction from Noisy Data with Hierarchical Reinforcement Learning


Nov 03, 2018
Jun Feng, Minlie Huang, Yijie Zhang, Yang Yang, Xiaoyan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Collaborate: Multi-Scenario Ranking via Multi-Agent Reinforcement Learning


Sep 17, 2018
Jun Feng, Heng Li, Minlie Huang, Shichen Liu, Wenwu Ou, Zhirong Wang, Xiaoyan Zhu

* WWW2018 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning for Relation Classification from Noisy Data


Aug 24, 2018
Jun Feng, Minlie Huang, Li Zhao, Yang Yang, Xiaoyan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

An Interpretable Reasoning Network for Multi-Relation Question Answering


Jun 01, 2018
Mantong Zhou, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

* COLING 2018, 13pages 

  Access Paper or Ask Questions

Emotional Chatting Machine: Emotional Conversation Generation with Internal and External Memory


Jun 01, 2018
Hao Zhou, Minlie Huang, Tianyang Zhang, Xiaoyan Zhu, Bing Liu

* Accepted in AAAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

KSR: A Semantic Representation of Knowledge Graph within a Novel Unsupervised Paradigm


May 11, 2018
Han Xiao, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

* submitting to IJCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Memory-augmented Dialogue Management for Task-oriented Dialogue Systems


May 01, 2018
Zheng Zhang, Minlie Huang, Zhongzhou Zhao, Feng Ji, Haiqing Chen, Xiaoyan Zhu

* 25 pages, 9 figures, Under review of ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 

  Access Paper or Ask Questions

TransG : A Generative Mixture Model for Knowledge Graph Embedding


Sep 08, 2017
Han Xiao, Minlie Huang, Yu Hao, Xiaoyan Zhu


  Access Paper or Ask Questions