Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Curriculum-Based Self-Training Makes Better Few-Shot Learners for Data-to-Text GenerationPei Ke , Haozhe Ji , Zhenyu Yang , Yi Huang , Junlan Feng , Xiaoyan Zhu , Minlie Huang

* Accepted by IJCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

LaMemo: Language Modeling with Look-Ahead MemoryHaozhe Ji , Rongsheng Zhang , Zhenyu Yang , Zhipeng Hu , Minlie Huang

* Accepted by NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

DiscoDVT: Generating Long Text with Discourse-Aware Discrete Variational TransformerHaozhe Ji , Minlie Huang

* Accepted by EMNLP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

JointGT: Graph-Text Joint Representation Learning for Text Generation from Knowledge GraphsPei Ke , Haozhe Ji , Yu Ran , Xin Cui , Liwei Wang , Linfeng Song , Xiaoyan Zhu , Minlie Huang

* ACL 2021 (Findings) 

   Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language ModelZhengyan Zhang , Xu Han , Hao Zhou , Pei Ke , Yuxian Gu , Deming Ye , Yujia Qin , Yusheng Su , Haozhe Ji , Jian Guan , Fanchao Qi , Xiaozhi Wang , Yanan Zheng , Guoyang Zeng , Huanqi Cao , Shengqi Chen , Daixuan Li , Zhenbo Sun , Zhiyuan Liu , Minlie Huang , Wentao Han , Jie Tang , Juanzi Li , Xiaoyan Zhu , Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

Generating Commonsense Explanation by Extracting Bridge Concepts from Reasoning PathsHaozhe Ji , Pei Ke , Shaohan Huang , Furu Wei , Minlie Huang

* Accepted by AACL-IJCNLP 2020 

   Access Paper or Ask Questions

Language Generation with Multi-Hop Reasoning on Commonsense Knowledge GraphHaozhe Ji , Pei Ke , Shaohan Huang , Furu Wei , Xiaoyan Zhu , Minlie Huang

* accepted by EMNLP 2020 

   Access Paper or Ask Questions

SentiLR: Linguistic Knowledge Enhanced Language Representation for Sentiment AnalysisPei Ke , Haozhe Ji , Siyang Liu , Xiaoyan Zhu , Minlie Huang

* 11 pages 

   Access Paper or Ask Questions