Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jingyi Yu

ProcK: Machine Learning for Knowledge-Intensive Processes


Sep 10, 2021
Tobias Jacobs, Jingyi Yu, Julia Gastinger, Timo Sztyler


  Access Paper or Ask Questions

Underwater 3D Reconstruction Using Light Fields


Sep 05, 2021
Yuqi Ding, Yu Ji, Jingyi Yu, Jinwei Ye


  Access Paper or Ask Questions

iButter: Neural Interactive Bullet Time Generator for Human Free-viewpoint Rendering


Aug 12, 2021
Liao Wang, Ziyu Wang, Pei Lin, Yuheng Jiang, Xin Suo, Minye Wu, Lan Xu, Jingyi Yu

* Accepted by ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Free-Viewpoint Performance Rendering under Complex Human-object Interactions


Aug 03, 2021
Guoxing Sun, Xin Chen, Yizhang Chen, Anqi Pang, Pei Lin, Yuheng Jiang, Lan Xu, Jingya Wang, Jingyi Yu

* Accepted by ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Relightable Neural Video Portrait


Jul 30, 2021
Youjia Wang, Taotao Zhou, Minzhang Li, Teng Xu, Minye Wu, Lan Xu, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Neural Human Performance Rendering from Sparse RGBD Videos


Jul 14, 2021
Anqi Pang, Xin Chen, Haimin Luo, Minye Wu, Jingyi Yu, Lan Xu

* 6 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

IREM: High-Resolution Magnetic Resonance (MR) Image Reconstruction via Implicit Neural Representation


Jun 29, 2021
Qing Wu, Yuwei Li, Lan Xu, Ruiming Feng, Hongjiang Wei, Qing Yang, Boliang Yu, Xiaozhao Liu, Jingyi Yu, Yuyao Zhang

* 8 pages, 6 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

PIANO: A Parametric Hand Bone Model from Magnetic Resonance Imaging


Jun 21, 2021
Yuwei Li, Minye Wu, Yuyao Zhang, Lan Xu, Jingyi Yu

* Accepted to IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Editable Free-viewpoint Video Using a Layered Neural Representation


Apr 30, 2021
Jiakai Zhang, Xinhang Liu, Xinyi Ye, Fuqiang Zhao, Yanshun Zhang, Minye Wu, Yingliang Zhang, Lan Xu, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

SportsCap: Monocular 3D Human Motion Capture and Fine-grained Understanding in Challenging Sports Videos


Apr 26, 2021
Xin Chen, Anqi Pang, Wei Yang, Yuexin Ma, Lan Xu, Jingyi Yu

* 18 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MirrorNeRF: One-shot Neural Portrait RadianceField from Multi-mirror Catadioptric Imaging


Apr 06, 2021
Ziyu Wang, Liao Wang, Fuqiang Zhao, Minye Wu, Lan Xu, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Convolutional Neural Opacity Radiance Fields


Apr 05, 2021
Haimin Luo, Anpei Chen, Qixuan Zhang, Bai Pang, Minye Wu, Lan Xu, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Neural Video Portrait Relighting in Real-time via Consistency Modeling


Apr 01, 2021
Longwen Zhang, Qixuan Zhang, Minye Wu, Jingyi Yu, Lan Xu


  Access Paper or Ask Questions

GNeRF: GAN-based Neural Radiance Field without Posed Camera


Mar 30, 2021
Quan Meng, Anpei Chen, Haimin Luo, Minye Wu, Hao Su, Lan Xu, Xuming He, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

MVSNeRF: Fast Generalizable Radiance Field Reconstruction from Multi-View Stereo


Mar 29, 2021
Anpei Chen, Zexiang Xu, Fuqiang Zhao, Xiaoshuai Zhang, Fanbo Xiang, Jingyi Yu, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Non-line-of-Sight Imaging via Neural Transient Fields


Jan 05, 2021
Siyuan Shen, Zi Wang, Ping Liu, Zhengqing Pan, Ruiqian Li, Tian Gao, Shiying Li, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

LGNN: A Context-aware Line Segment Detector


Aug 29, 2020
Quan Meng, Jiakai Zhang, Qiang Hu, Xuming He, Jingyi Yu

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

LGNN: a Context-aware Line Segment Detector


Aug 13, 2020
Quan Meng, Jiakai Zhang, Qiang Hu, Xuming He, Jingyi Yu

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Free Viewpoint Portrait Generator with Dynamic Styling


Jul 07, 2020
Anpei Chen, Ruiyang Liu, Ling Xie, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

AutoSweep: Recovering 3D Editable Objectsfrom a Single Photograph


May 28, 2020
Xin Chen, Yuwei Li, Xi Luo, Tianjia Shao, Jingyi Yu, Kun Zhou, Youyi Zheng

* IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 26, no. 3, pp. 1466-1475, 1 March 2020 
* 10 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

OSLNet: Deep Small-Sample Classification with an Orthogonal Softmax Layer


Apr 20, 2020
Xiaoxu Li, Dongliang Chang, Zhanyu Ma, Zheng-Hua Tan, Jing-Hao Xue, Jie Cao, Jingyi Yu, Jun Guo

* TIP 2020. Code available at https://github.com/dongliangchang/OSLNet 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Angular Interaction for Light Field Image Super-Resolution


Dec 17, 2019
Yingqian Wang, Longguang Wang, Jungang Yang, Wei An, Jingyi Yu, Yulan Guo


  Access Paper or Ask Questions

A Neural Rendering Framework for Free-Viewpoint Relighting


Nov 26, 2019
Zhang Chen, Anpei Chen, Guli Zhang, Chengyuan Wang, Yu Ji, Kiriakos N. Kutulakos, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Flexible, Fast and Accurate Densely-Sampled Light Field Reconstruction Network


Aug 31, 2019
Jing Jin, Junhui Hou, Jie Chen, Huanqiang Zeng, Sam Kwong, Jingyi Yu

* 16 pages, 10 figures, 7 tables, journal 

  Access Paper or Ask Questions

Learning High-fidelity Light Field Images From Hybrid Inputs


Jul 23, 2019
Jing Jin, Junhui Hou, Jie Chen, Sam Kwong, Jingyi Yu

* 11 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Semantics-aware Distance Map with Semantics Layering Network for Amodal Instance Segmentation


May 30, 2019
Ziheng Zhang, Anpei Chen, Ling Xie, Jingyi Yu, Shenghua Gao

* This paper is submitted to ACMMM19 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Lambertian Surface Shape and Reflectance Reconstruction Using Concentric Multi-Spectral Light Field


Apr 19, 2019
Mingyuan Zhou, Yu Ji, Yuqi Ding, Jinwei Ye, S. Susan Young, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

PIV-Based 3D Fluid Flow Reconstruction Using Light Field Camera


Apr 15, 2019
Zhong Li, Jinwei Ye, Yu Ji, Hao Sheng, Jingyi Yu

* 10 pages, 11 Figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards 3D Human Shape Recovery Under Clothing


Apr 09, 2019
Xin Chen, Anqi Pang, Yu Zhu, Yuwei Li, Xi Luo, Ge Zhang, Peihao Wang, Yingliang Zhang, Shiying Li, Jingyi Yu

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions