Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Weihua Luo

Towards User-Driven Neural Machine Translation


Jun 11, 2021
Huan Lin, Liang Yao, Baosong Yang, Dayiheng Liu, Haibo Zhang, Weihua Luo, Degen Huang, Jinsong Su


  Access Paper or Ask Questions

Bridging Subword Gaps in Pretrain-Finetune Paradigm for Natural Language Generation


Jun 11, 2021
Xin Liu, Baosong Yang, Dayiheng Liu, Haibo Zhang, Weihua Luo, Min Zhang, Haiying Zhang, Jinsong Su

* Accepted by ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Combining Static Word Embeddings and Contextual Representations for Bilingual Lexicon Induction


Jun 10, 2021
Jinpeng Zhang, Baijun Ji, Nini Xiao, Xiangyu Duan, Min Zhang, Yangbin Shi, Weihua Luo

* Accepted to Findings of ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

G-Transformer for Document-level Machine Translation


May 31, 2021
Guangsheng Bao, Yue Zhang, Zhiyang Teng, Boxing Chen, Weihua Luo

* Accepted by ACL2021 main track 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Nearest Neighbor Machine Translation


May 27, 2021
Xin Zheng, Zhirui Zhang, Junliang Guo, Shujian Huang, Boxing Chen, Weihua Luo, Jiajun Chen

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Variable-Length Textual Adversarial Attacks


Apr 16, 2021
Junliang Guo, Zhirui Zhang, Linlin Zhang, Linli Xu, Boxing Chen, Enhong Chen, Weihua Luo


  Access Paper or Ask Questions

Bilingual Terminology Extraction from Non-Parallel E-Commerce Corpora


Apr 15, 2021
Hao Jia, Shuqin Gu, Yangbin Shi, Xiangyu Duan, Zhongkai Hu, Yuqi Zhang, Weihua Luo


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Neural Query Translation into Cross Lingual Information Retrieval


Oct 26, 2020
Liang Yao, Baosong Yang, Haibo Zhang, Weihua Luo, Boxing Chen

* SIGIR eCom 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Constraint Translation Candidates: A Bridge between Neural Query Translation and Cross-lingual Information Retrieval


Oct 26, 2020
Tianchi Bi, Liang Yao, Baosong Yang, Haibo Zhang, Weihua Luo, Boxing Chen

* SIGIR eCom 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Aware Semantic Augmentation for Neural Machine Translation


Oct 09, 2020
Xiangpeng Wei, Heng Yu, Yue Hu, Rongxiang Weng, Luxi Xing, Weihua Luo

* Accepted to EMNLP 2020, 12 pages, 2 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Iterative Domain-Repaired Back-Translation


Oct 06, 2020
Hao-Ran Wei, Zhirui Zhang, Boxing Chen, Weihua Luo

* EMNLP 2020 long paper 

  Access Paper or Ask Questions

On Learning Universal Representations Across Languages


Aug 09, 2020
Xiangpeng Wei, Yue Hu, Rongxiang Weng, Luxi Xing, Heng Yu, Weihua Luo


  Access Paper or Ask Questions

Bilingual Dictionary Based Neural Machine Translation without Using Parallel Sentences


Jul 06, 2020
Xiangyu Duan, Baijun Ji, Hao Jia, Min Tan, Min Zhang, Boxing Chen, Weihua Luo, Yue Zhang

* Accepted by ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multiscale Collaborative Deep Models for Neural Machine Translation


May 11, 2020
Xiangpeng Wei, Heng Yu, Yue Hu, Yue Zhang, Rongxiang Weng, Weihua Luo

* ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AR: Auto-Repair the Synthetic Data for Neural Machine Translation


Apr 05, 2020
Shanbo Cheng, Shaohui Kuang, Rongxiang Weng, Heng Yu, Changfeng Zhu, Weihua Luo


  Access Paper or Ask Questions

GRET: Global Representation Enhanced Transformer


Feb 24, 2020
Rongxiang Weng, Haoran Wei, Shujian Huang, Heng Yu, Lidong Bing, Weihua Luo, Jiajun Chen

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Acquiring Knowledge from Pre-trained Model to Neural Machine Translation


Dec 04, 2019
Rongxiang Weng, Heng Yu, Shujian Huang, Shanbo Cheng, Weihua Luo


  Access Paper or Ask Questions

Cross-lingual Pre-training Based Transfer for Zero-shot Neural Machine Translation


Dec 03, 2019
Baijun Ji, Zhirui Zhang, Xiangyu Duan, Min Zhang, Boxing Chen, Weihua Luo

* Accepted as a conference paper at AAAI 2020 (oral presentation) 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Attention Mechanism for Abstractive Sentence Summarization


Oct 30, 2019
Xiangyu Duan, Hoongfei Yu, Mingming Yin, Min Zhang, Weihua Luo, Yue Zhang

* accepted by EMNLP2019 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Neural Machine Translation with Pre-trained Representation


Aug 21, 2019
Rongxiang Weng, Heng Yu, Shujian Huang, Weihua Luo, Jiajun Chen

* In Progress 

  Access Paper or Ask Questions

Code-Switching for Enhancing NMT with Pre-Specified Translation


May 16, 2019
Kai Song, Yue Zhang, Heng Yu, Weihua Luo, Kun Wang, Min Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Modeling Coherence for Neural Machine Translation with Dynamic and Topic Caches


Jun 14, 2018
Shaohui Kuang, Deyi Xiong, Weihua Luo, Guodong Zhou

* Accepted by COLING2018,11 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Attention Focusing for Neural Machine Translation by Bridging Source and Target Embeddings


May 10, 2018
Shaohui Kuang, Junhui Li, António Branco, Weihua Luo, Deyi Xiong

* 9 pages, 6 figures. Accepted by ACL2018 

  Access Paper or Ask Questions

Improved English to Russian Translation by Neural Suffix Prediction


Jan 11, 2018
Kai Song, Yue Zhang, Min Zhang, Weihua Luo

* 8 pages, 3 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions