Alert button
Picture for Jingyang Zhang

Jingyang Zhang

Alert button

Min-K%++: Improved Baseline for Detecting Pre-Training Data from Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Jingyang Zhang, Jingwei Sun, Eric Yeats, Yang Ouyang, Martin Kuo, Jianyi Zhang, Hao Yang, Hai Li

Viaarxiv icon

Unsolvable Problem Detection: Evaluating Trustworthiness of Vision Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Atsuyuki Miyai, Jingkang Yang, Jingyang Zhang, Yifei Ming, Qing Yu, Go Irie, Yixuan Li, Hai Li, Ziwei Liu, Kiyoharu Aizawa

Figure 1 for Unsolvable Problem Detection: Evaluating Trustworthiness of Vision Language Models
Figure 2 for Unsolvable Problem Detection: Evaluating Trustworthiness of Vision Language Models
Figure 3 for Unsolvable Problem Detection: Evaluating Trustworthiness of Vision Language Models
Figure 4 for Unsolvable Problem Detection: Evaluating Trustworthiness of Vision Language Models
Viaarxiv icon

S^2Former-OR: Single-Stage Bimodal Transformer for Scene Graph Generation in OR

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Jialun Pei, Diandian Guo, Jingyang Zhang, Manxi Lin, Yueming Jin, Pheng-Ann Heng

Viaarxiv icon

Direct2.5: Diverse Text-to-3D Generation via Multi-view 2.5D Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Yuanxun Lu, Jingyang Zhang, Shiwei Li, Tian Fang, David McKinnon, Yanghai Tsin, Long Quan, Xun Cao, Yao Yao

Viaarxiv icon

SD-NAE: Generating Natural Adversarial Examples with Stable Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 21, 2023
Yueqian Lin, Jingyang Zhang, Yiran Chen, Hai Li

Viaarxiv icon

JointNet: Extending Text-to-Image Diffusion for Dense Distribution Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Jingyang Zhang, Shiwei Li, Yuanxun Lu, Tian Fang, David McKinnon, Yanghai Tsin, Long Quan, Yao Yao

Viaarxiv icon

3DSAM-adapter: Holistic Adaptation of SAM from 2D to 3D for Promptable Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 23, 2023
Shizhan Gong, Yuan Zhong, Wenao Ma, Jinpeng Li, Zhao Wang, Jingyang Zhang, Pheng-Ann Heng, Qi Dou

Figure 1 for 3DSAM-adapter: Holistic Adaptation of SAM from 2D to 3D for Promptable Medical Image Segmentation
Figure 2 for 3DSAM-adapter: Holistic Adaptation of SAM from 2D to 3D for Promptable Medical Image Segmentation
Figure 3 for 3DSAM-adapter: Holistic Adaptation of SAM from 2D to 3D for Promptable Medical Image Segmentation
Figure 4 for 3DSAM-adapter: Holistic Adaptation of SAM from 2D to 3D for Promptable Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

OpenOOD v1.5: Enhanced Benchmark for Out-of-Distribution Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 17, 2023
Jingyang Zhang, Jingkang Yang, Pengyun Wang, Haoqi Wang, Yueqian Lin, Haoran Zhang, Yiyou Sun, Xuefeng Du, Kaiyang Zhou, Wayne Zhang, Yixuan Li, Ziwei Liu, Yiran Chen, Hai Li

Figure 1 for OpenOOD v1.5: Enhanced Benchmark for Out-of-Distribution Detection
Figure 2 for OpenOOD v1.5: Enhanced Benchmark for Out-of-Distribution Detection
Figure 3 for OpenOOD v1.5: Enhanced Benchmark for Out-of-Distribution Detection
Figure 4 for OpenOOD v1.5: Enhanced Benchmark for Out-of-Distribution Detection
Viaarxiv icon

Construction of unbiased dental template and parametric dental model for precision digital dentistry

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2023
Lei Ma, Jingyang Zhang, Ke Deng, Peng Xue, Zhiming Cui, Yu Fang, Minhui Tang, Yue Zhao, Min Zhu, Zhongxiang Ding, Dinggang Shen

Figure 1 for Construction of unbiased dental template and parametric dental model for precision digital dentistry
Figure 2 for Construction of unbiased dental template and parametric dental model for precision digital dentistry
Figure 3 for Construction of unbiased dental template and parametric dental model for precision digital dentistry
Figure 4 for Construction of unbiased dental template and parametric dental model for precision digital dentistry
Viaarxiv icon