Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qiang Yang

SportsSum2.0: Generating High-Quality Sports News from Live Text Commentary


Oct 12, 2021
Jiaan Wang, Zhixu Li, Qiang Yang, Jianfeng Qu, Zhigang Chen, Qingsheng Liu, Guoping Hu

* Accepted as a short paper in CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

FedIPR: Ownership Verification for Federated Deep Neural Network Models


Sep 27, 2021
Lixin Fan, Bowen Li, Hanlin Gu, Jie Li, Qiang Yang

* 23 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Deep Learning with Bayesian Privacy


Sep 27, 2021
Hanlin Gu, Lixin Fan, Bowen Li, Yan Kang, Yuan Yao, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Task Learning in Natural Language Processing: An Overview


Sep 19, 2021
Shijie Chen, Yu Zhang, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

QUEACO: Borrowing Treasures from Weakly-labeled Behavior Data for Query Attribute Value Extraction


Sep 05, 2021
Danqing Zhang, Zheng Li, Tianyu Cao, Chen Luo, Tony Wu, Hanqing Lu, Yiwei Song, Bing Yin, Tuo Zhao, Qiang Yang

* The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2021, Applied Research Track) 
* The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2021, Applied Research Track) 

  Access Paper or Ask Questions

Practical and Secure Federated Recommendation with Personalized Masks


Aug 18, 2021
Liu Yang, Ben Tan, Bo Liu, Vincent W. Zheng, Kai Chen, Qiang Yang

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Transferring Knowledge Distillation for Multilingual Social Event Detection


Aug 10, 2021
Jiaqian Ren, Hao Peng, Lei Jiang, Jia Wu, Yongxin Tong, Lihong Wang, Xu Bai, Bo Wang, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

CityNet: A Multi-city Multi-modal Dataset for Smart City Applications


Jun 30, 2021
Xu Geng, Yilun Jin, Zhengfei Zheng, Yu Yang, Yexin Li, Han Tian, Peibo Duan, Leye Wang, Jiannong Cao, Hai Yang, Qiang Yang, Kai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Frustratingly Easy Transferability Estimation


Jun 17, 2021
Long-Kai Huang, Ying Wei, Yu Rong, Qiang Yang, Junzhou Huang


  Access Paper or Ask Questions

Ternary Hashing


Mar 19, 2021
Chang Liu, Lixin Fan, Kam Woh Ng, Yilun Jin, Ce Ju, Tianyu Zhang, Chee Seng Chan, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Protecting Intellectual Property of Generative Adversarial Networks from Ambiguity Attack


Mar 01, 2021
Ding Sheng Ong, Chee Seng Chan, Kam Woh Ng, Lixin Fan, Qiang Yang

* Accepted at CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Personalized Federated Learning


Mar 01, 2021
Alysa Ziying Tan, Han Yu, Lizhen Cui, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Cross-silo Federated Neural Architecture Search


Feb 18, 2021
Xinle Liang, Yang Liu, Jiahuan Luo, Yuanqin He, Tianjian Chen, Qiang Yang

* This work has been submitted to the IEEE for possible publication. Copyright may be transferred without notice, after which this version may no longer be accessible 

  Access Paper or Ask Questions

TrNews: Heterogeneous User-Interest Transfer Learning for News Recommendation


Jan 27, 2021
Guangneng Hu, Qiang Yang

* EACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Privacy and Robustness in Federated Learning: Attacks and Defenses


Dec 07, 2020
Lingjuan Lyu, Han Yu, Xingjun Ma, Lichao Sun, Jun Zhao, Qiang Yang, Philip S. Yu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.02133; text overlap with arXiv:1911.11815 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Uncertainty in Deep Learning: Whether and How it Improves Robustness


Nov 27, 2020
Yilun Jin, Lixin Fan, Kam Woh Ng, Ce Ju, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

FedEval: A Benchmark System with a Comprehensive Evaluation Model for Federated Learning


Nov 25, 2020
Di Chai, Leye Wang, Kai Chen, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

PrivNet: Safeguarding Private Attributes in Transfer Learning for Recommendation


Oct 16, 2020
Guangneng Hu, Qiang Yang

* Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Two Sides of the Same Coin: White-box and Black-box Attacks for Transfer Learning


Aug 25, 2020
Yinghua Zhang, Yangqiu Song, Jian Liang, Kun Bai, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Protect, Show, Attend and Tell: Image Captioning Model with Ownership Protection


Aug 25, 2020
Jian Han Lim, Chee Seng Chan, Kam Woh Ng, Lixin Fan, Qiang Yang

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

FedML: A Research Library and Benchmark for Federated Machine Learning


Jul 27, 2020
Chaoyang He, Songze Li, Jinhyun So, Mi Zhang, Hongyi Wang, Xiaoyang Wang, Praneeth Vepakomma, Abhishek Singh, Hang Qiu, Li Shen, Peilin Zhao, Yan Kang, Yang Liu, Ramesh Raskar, Qiang Yang, Murali Annavaram, Salman Avestimehr

* We maintain the source code, documents, and user community at https://fedml.ai 

  Access Paper or Ask Questions

Privacy Threats Against Federated Matrix Factorization


Jul 03, 2020
Dashan Gao, Ben Tan, Ce Ju, Vincent W. Zheng, Qiang Yang

* 6 pages, 2 figures, 1 table, Accepted for Workshop on Federated Learning for Data Privacy and Confidentiality in Conjunction with IJCAI 2020 (FL-IJCAI'20) 

  Access Paper or Ask Questions