Alert button
Picture for Chuan Ma

Chuan Ma

Alert button

Refine, Discriminate and Align: Stealing Encoders via Sample-Wise Prototypes and Multi-Relational Extraction

Dec 01, 2023
Shuchi Wu, Chuan Ma, Kang Wei, Xiaogang Xu, Ming Ding, Yuwen Qian, Tao Xiang

Figure 1 for Refine, Discriminate and Align: Stealing Encoders via Sample-Wise Prototypes and Multi-Relational Extraction
Figure 2 for Refine, Discriminate and Align: Stealing Encoders via Sample-Wise Prototypes and Multi-Relational Extraction
Figure 3 for Refine, Discriminate and Align: Stealing Encoders via Sample-Wise Prototypes and Multi-Relational Extraction
Figure 4 for Refine, Discriminate and Align: Stealing Encoders via Sample-Wise Prototypes and Multi-Relational Extraction
Viaarxiv icon

Sparse Federated Training of Object Detection in the Internet of Vehicles

Sep 07, 2023
Luping Rao, Chuan Ma, Ming Ding, Yuwen Qian, Lu Zhou, Zhe Liu

Figure 1 for Sparse Federated Training of Object Detection in the Internet of Vehicles
Figure 2 for Sparse Federated Training of Object Detection in the Internet of Vehicles
Figure 3 for Sparse Federated Training of Object Detection in the Internet of Vehicles
Figure 4 for Sparse Federated Training of Object Detection in the Internet of Vehicles
Viaarxiv icon

Personalized Federated Deep Reinforcement Learning-based Trajectory Optimization for Multi-UAV Assisted Edge Computing

Sep 05, 2023
Zhengrong Song, Chuan Ma, Ming Ding, Howard H. Yang, Yuwen Qian, Xiangwei Zhou

Viaarxiv icon

G$^2$uardFL: Safeguarding Federated Learning Against Backdoor Attacks through Attributed Client Graph Clustering

Jun 08, 2023
Hao Yu, Chuan Ma, Meng Liu, Xinwang Liu, Zhe Liu, Ming Ding

Figure 1 for G$^2$uardFL: Safeguarding Federated Learning Against Backdoor Attacks through Attributed Client Graph Clustering
Figure 2 for G$^2$uardFL: Safeguarding Federated Learning Against Backdoor Attacks through Attributed Client Graph Clustering
Figure 3 for G$^2$uardFL: Safeguarding Federated Learning Against Backdoor Attacks through Attributed Client Graph Clustering
Figure 4 for G$^2$uardFL: Safeguarding Federated Learning Against Backdoor Attacks through Attributed Client Graph Clustering
Viaarxiv icon

Gradient Sparsification for Efficient Wireless Federated Learning with Differential Privacy

Apr 09, 2023
Kang Wei, Jun Li, Chuan Ma, Ming Ding, Haitao Zhao, Wen Chen, Hongbo Zhu

Figure 1 for Gradient Sparsification for Efficient Wireless Federated Learning with Differential Privacy
Figure 2 for Gradient Sparsification for Efficient Wireless Federated Learning with Differential Privacy
Figure 3 for Gradient Sparsification for Efficient Wireless Federated Learning with Differential Privacy
Figure 4 for Gradient Sparsification for Efficient Wireless Federated Learning with Differential Privacy
Viaarxiv icon

RARE: Robust Masked Graph Autoencoder

Apr 06, 2023
Wenxuan Tu, Qing Liao, Sihang Zhou, Xin Peng, Chuan Ma, Zhe Liu, Xinwang Liu, Zhiping Cai

Figure 1 for RARE: Robust Masked Graph Autoencoder
Figure 2 for RARE: Robust Masked Graph Autoencoder
Figure 3 for RARE: Robust Masked Graph Autoencoder
Figure 4 for RARE: Robust Masked Graph Autoencoder
Viaarxiv icon

Efficient and Low Overhead Website Fingerprinting Attacks and Defenses based on TCP/IP Traffic

Feb 27, 2023
Guodong Huang, Chuan Ma, Ming Ding, Yuwen Qian, Chunpeng Ge, Liming Fang, Zhe Liu

Figure 1 for Efficient and Low Overhead Website Fingerprinting Attacks and Defenses based on TCP/IP Traffic
Figure 2 for Efficient and Low Overhead Website Fingerprinting Attacks and Defenses based on TCP/IP Traffic
Figure 3 for Efficient and Low Overhead Website Fingerprinting Attacks and Defenses based on TCP/IP Traffic
Figure 4 for Efficient and Low Overhead Website Fingerprinting Attacks and Defenses based on TCP/IP Traffic
Viaarxiv icon

Energy-Efficient Transmit Beamforming and Antenna Selection with Non-Linear PA Efficiency

Jul 07, 2022
Yuan Fang, Yi Huang, Chuan Ma, Yinghao Jin, Gaoyuan Cheng, Guanlin Wu, Jie Xu

Figure 1 for Energy-Efficient Transmit Beamforming and Antenna Selection with Non-Linear PA Efficiency
Figure 2 for Energy-Efficient Transmit Beamforming and Antenna Selection with Non-Linear PA Efficiency
Figure 3 for Energy-Efficient Transmit Beamforming and Antenna Selection with Non-Linear PA Efficiency
Figure 4 for Energy-Efficient Transmit Beamforming and Antenna Selection with Non-Linear PA Efficiency
Viaarxiv icon

Providing Location Information at Edge Networks: A Federated Learning-Based Approach

May 17, 2022
Xin Cheng, Tingting Liu, Feng Shu, Chuan Ma, Jun Li, Jiangzhou Wang

Figure 1 for Providing Location Information at Edge Networks: A Federated Learning-Based Approach
Figure 2 for Providing Location Information at Edge Networks: A Federated Learning-Based Approach
Figure 3 for Providing Location Information at Edge Networks: A Federated Learning-Based Approach
Figure 4 for Providing Location Information at Edge Networks: A Federated Learning-Based Approach
Viaarxiv icon