Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

FaceMAE: Privacy-Preserving Face Recognition via Masked AutoencodersKai Wang , Bo Zhao , Xiangyu Peng , Zheng Zhu , Jiankang Deng , Xinchao Wang , Hakan Bilen , Yang You

* A new paradigm for privacy-preserving face recognition via MAE 

   Access Paper or Ask Questions

Gait Recognition in the Wild: A BenchmarkZheng Zhu , Xianda Guo , Tian Yang , Junjie Huang , Jiankang Deng , Guan Huang , Dalong Du , Jiwen Lu , Jie Zhou

* Published in ICCV 2021. Benchmark website is https://www.grew-benchmark.org/ 

   Access Paper or Ask Questions

WebFace260M: A Benchmark for Million-Scale Deep Face RecognitionZheng Zhu , Guan Huang , Jiankang Deng , Yun Ye , Junjie Huang , Xinze Chen , Jiagang Zhu , Tian Yang , Dalong Du , Jiwen Lu , Jie Zhou

* Accepted by T-PAMI. Extension of our CVPR-2021 work: arXiv:2103.04098. Project website is https://www.face-benchmark.org 

   Access Paper or Ask Questions

Killing Two Birds with One Stone:Efficient and Robust Training of Face Recognition CNNs by Partial FCXiang An , Jiankang Deng , Jia Guo , Ziyong Feng , Xuhan Zhu , Jing Yang , Tongliang Liu

* CVPR2022 
* 8 pages, 16 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Decoupled Multi-task Learning with Cyclical Self-Regulation for Face ParsingQingping Zheng , Jiankang Deng , Zheng Zhu , Ying Li , Stefanos Zafeiriou


   Access Paper or Ask Questions

Facial Geometric Detail Recovery via Implicit RepresentationXingyu Ren , Alexandros Lattas , Baris Gecer , Jiankang Deng , Chao Ma , Xiaokang Yang , Stefanos Zafeiriou


   Access Paper or Ask Questions

EDFace-Celeb-1M: Benchmarking Face Hallucination with a Million-scale DatasetKaihao Zhang , Dongxu Li , Wenhan Luo , Jingyu Liu , Jiankang Deng , Wei Liu , Stefanos Zafeiriou


   Access Paper or Ask Questions

Masked Face Recognition Challenge: The InsightFace Track ReportJiankang Deng , Jia Guo , Xiang An , Zheng Zhu , Stefanos Zafeiriou

* The WebFace260M Track of ICCV-21 MFR Challenge is still open in https://github.com/deepinsight/insightface/tree/master/challenges/iccv21-mfr 

   Access Paper or Ask Questions

Masked Face Recognition Challenge: The WebFace260M Track ReportZheng Zhu , Guan Huang , Jiankang Deng , Yun Ye , Junjie Huang , Xinze Chen , Jiagang Zhu , Tian Yang , Jia Guo , Jiwen Lu , Dalong Du , Jie Zhou

* The WebFace260M Track of ICCV-21 MFR Challenge is still open in https://www.face-benchmark.org/challenge.html 

   Access Paper or Ask Questions

Poly-NL: Linear Complexity Non-local Layers with PolynomialsFrancesca Babiloni , Ioannis Marras , Filippos Kokkinos , Jiankang Deng , Grigorios Chrysos , Stefanos Zafeiriou

* 11 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>