Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Serge Belongie

Serge Belongie

Cornell Tech

Language-driven Semantic Segmentation


Jan 10, 2022
Boyi Li, Kilian Q. Weinberger, Serge Belongie, Vladlen Koltun, René Ranftl


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Nearest Neighbors for Visual Classification


Dec 17, 2021
Menglin Jia, Bor-Chun Chen, Zuxuan Wu, Claire Cardie, Serge Belongie, Ser-Nam Lim

* Modified paragraph spacing 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Temporal Granularity in Self-Supervised Video Representation Learning


Dec 08, 2021
Rui Qian, Yeqing Li, Liangzhe Yuan, Boqing Gong, Ting Liu, Matthew Brown, Serge Belongie, Ming-Hsuan Yang, Hartwig Adam, Yin Cui


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Domain Adaptation: A Reality Check


Nov 30, 2021
Kevin Musgrave, Serge Belongie, Ser-Nam Lim


  Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Image Analysis with Deep Learning: A Survey


Nov 19, 2021
Xiu-Shen Wei, Yi-Zhe Song, Oisin Mac Aodha, Jianxin Wu, Yuxin Peng, Jinhui Tang, Jian Yang, Serge Belongie

* Accepted by IEEE TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Occluded Video Instance Segmentation: Dataset and ICCV 2021 Challenge


Nov 15, 2021
Jiyang Qi, Yan Gao, Yao Hu, Xinggang Wang, Xiaoyu Liu, Xiang Bai, Serge Belongie, Alan Yuille, Philip H. S. Torr, Song Bai

* Accepted by NeurIPS 2021 Datasets and Benchmarks Track. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2102.01558 

  Access Paper or Ask Questions

Robustness and Generalization via Generative Adversarial Training


Sep 06, 2021
Omid Poursaeed, Tianxing Jiang, Harry Yang, Serge Belongie, SerNam Lim

* ICCV 2021. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1911.09058 

  Access Paper or Ask Questions

LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images


Aug 30, 2021
Gui-Song Xia, Jian Ding, Ming Qian, Nan Xue, Jiaming Han, Xiang Bai, Micheal Ying Yang, Shengyang Li, Serge Belongie, Jiebo Luo, Mihai Datcu, Marcello Pelillo, Liangpei Zhang, Qiang Zhou, Chao-hui Yu, Kaixuan Hu, Yingjia Bu, Wenming Tan, Zhe Yang, Wei Li, Shang Liu, Jiaxuan Zhao, Tianzhi Ma, Zi-han Gao, Lingqi Wang, Yi Zuo, Licheng Jiao, Chang Meng, Hao Wang, Jiahao Wang, Yiming Hui, Zhuojun Dong, Jie Zhang, Qianyue Bao, Zixiao Zhang, Fang Liu

* 7 pages, 2 figures, accepted by ICCVW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Single Image Texture Translation for Data Augmentation


Jun 25, 2021
Boyi Li, Yin Cui, Tsung-Yi Lin, Serge Belongie


  Access Paper or Ask Questions

The Herbarium 2021 Half-Earth Challenge Dataset


May 28, 2021
Riccardo de Lutio, Damon Little, Barbara Ambrose, Serge Belongie

* FGVC8 Workshop at CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

When Does Contrastive Visual Representation Learning Work?


May 12, 2021
Elijah Cole, Xuan Yang, Kimberly Wilber, Oisin Mac Aodha, Serge Belongie


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Visual Engagement Signals for Representation Learning


Apr 15, 2021
Menglin Jia, Zuxuan Wu, Austin Reiter, Claire Cardie, Serge Belongie, Ser-Nam Lim


  Access Paper or Ask Questions

GANcraft: Unsupervised 3D Neural Rendering of Minecraft Worlds


Apr 15, 2021
Zekun Hao, Arun Mallya, Serge Belongie, Ming-Yu Liu


  Access Paper or Ask Questions

Benchmarking Representation Learning for Natural World Image Collections


Mar 30, 2021
Grant Van Horn, Elijah Cole, Sara Beery, Kimberly Wilber, Serge Belongie, Oisin Mac Aodha

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Object Detection in Aerial Images: A Large-Scale Benchmark and Challenges


Feb 24, 2021
Jian Ding, Nan Xue, Gui-Song Xia, Xiang Bai, Wen Yang, Micheal Ying Yang, Serge Belongie, Jiebo Luo, Mihai Datcu, Marcello Pelillo, Liangpei Zhang

* 15 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Occluded Video Instance Segmentation


Feb 08, 2021
Jiyang Qi, Yan Gao, Yao Hu, Xinggang Wang, Xiaoyu Liu, Xiang Bai, Serge Belongie, Alan Yuille, Philip H. S. Torr, Song Bai

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Intentonomy: a Dataset and Study towards Human Intent Understanding


Nov 11, 2020
Menglin Jia, Zuxuan Wu, Austin Reiter, Claire Cardie, Serge Belongie, Ser-Nam Lim


  Access Paper or Ask Questions

PyTorch Metric Learning


Aug 20, 2020
Kevin Musgrave, Serge Belongie, Ser-Nam Lim

* Code and documentation is available at https://www.github.com/KevinMusgrave/pytorch-metric-learning 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Gradient Fields for Shape Generation


Aug 18, 2020
Ruojin Cai, Guandao Yang, Hadar Averbuch-Elor, Zekun Hao, Serge Belongie, Noah Snavely, Bharath Hariharan

* Published in ECCV 2020 (Spotlight); Project page: https://www.cs.cornell.edu/~ruojin/ShapeGF/ 

  Access Paper or Ask Questions

Spatiotemporal Contrastive Video Representation Learning


Aug 09, 2020
Rui Qian, Tianjian Meng, Boqing Gong, Ming-Hsuan Yang, Huisheng Wang, Serge Belongie, Yin Cui


  Access Paper or Ask Questions

Fashionpedia: Ontology, Segmentation, and an Attribute Localization Dataset


Apr 26, 2020
Menglin Jia, Mengyun Shi, Mikhail Sirotenko, Yin Cui, Claire Cardie, Bharath Hariharan, Hartwig Adam, Serge Belongie


  Access Paper or Ask Questions

The Plant Pathology 2020 challenge dataset to classify foliar disease of apples


Apr 24, 2020
Ranjita Thapa, Noah Snavely, Serge Belongie, Awais Khan

* 11 pages, 5 figures, Kaggle competition website: https://www.kaggle.com/c/plant-pathology-2020-fgvc7, CVPR fine-grained visual categorization website: https://sites.google.com/view/fgvc7/competitions 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Pseudo-LiDAR for Image-Based 3D Object Detection


Apr 07, 2020
Rui Qian, Divyansh Garg, Yan Wang, Yurong You, Serge Belongie, Bharath Hariharan, Mark Campbell, Kilian Q. Weinberger, Wei-Lun Chao

* Accepted to 2020 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

DualSDF: Semantic Shape Manipulation using a Two-Level Representation


Apr 06, 2020
Zekun Hao, Hadar Averbuch-Elor, Noah Snavely, Serge Belongie

* Published in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Metric Learning Reality Check


Mar 18, 2020
Kevin Musgrave, Serge Belongie, Ser-Nam Lim


  Access Paper or Ask Questions

On Feature Normalization and Data Augmentation


Mar 06, 2020
Boyi Li, Felix Wu, Ser-Nam Lim, Serge Belongie, Kilian Q. Weinberger

* Code is available at https://github.com/Boyiliee/MoEx 

  Access Paper or Ask Questions