Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qin Jin

Qin Jin

Renmin University of China

MMGCN: Multimodal Fusion via Deep Graph Convolution Network for Emotion Recognition in Conversation


Jul 14, 2021
Jingwen Hu, Yuchen Liu, Jinming Zhao, Qin Jin


  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Models: Past, Present and Future


Jun 15, 2021
Xu Han, Zhengyan Zhang, Ning Ding, Yuxian Gu, Xiao Liu, Yuqi Huo, Jiezhong Qiu, Liang Zhang, Wentao Han, Minlie Huang, Qin Jin, Yanyan Lan, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Zhiwu Lu, Xipeng Qiu, Ruihua Song, Jie Tang, Ji-Rong Wen, Jinhui Yuan, Wayne Xin Zhao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Team RUC_AIM3 Technical Report at ActivityNet 2021: Entities Object Localization


Jun 11, 2021
Ludan Ruan, Jieting Chen, Yuqing Song, Shizhe Chen, Qin Jin

* 6 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Diverse Paragraph Captioning for Untrimmed Videos


May 30, 2021
Yuqing Song, Shizhe Chen, Qin Jin

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training


Mar 19, 2021
Yuqi Huo, Manli Zhang, Guangzhen Liu, Haoyu Lu, Yizhao Gao, Guoxing Yang, Jingyuan Wen, Heng Zhang, Baogui Xu, Weihao Zheng, Zongzheng Xi, Yueqian Yang, Anwen Hu, Jinming Zhao, Ruichen Li, Yida Zhao, Liang Zhang, Yuqing Song, Xin Hong, Wanqing Cui, Danyang Hou, Yingyan Li, Junyi Li, Peiyu Liu, Zheng Gong, Chuhao Jin, Yuchong Sun, Shizhe Chen, Zhiwu Lu, Zhicheng Dou, Qin Jin, Yanyan Lan, Wayne Xin Zhao, Ruihua Song, Ji-Rong Wen

* This paper is the outcome of the Chinese multi-modal pre-training project called 'WenLan' 

  Access Paper or Ask Questions

Sequence-to-sequence Singing Voice Synthesis with Perceptual Entropy Loss


Oct 22, 2020
Jiatong Shi, Shuai Guo, Nan Huo, Yuekai Zhang, Qin Jin


  Access Paper or Ask Questions

The End-of-End-to-End: A Video Understanding Pentathlon Challenge (2020)


Aug 03, 2020
Samuel Albanie, Yang Liu, Arsha Nagrani, Antoine Miech, Ernesto Coto, Ivan Laptev, Rahul Sukthankar, Bernard Ghanem, Andrew Zisserman, Valentin Gabeur, Chen Sun, Karteek Alahari, Cordelia Schmid, Shizhe Chen, Yida Zhao, Qin Jin, Kaixu Cui, Hui Liu, Chen Wang, Yudong Jiang, Xiaoshuai Hao

* Individual reports, dataset information, rules, and released source code can be found at the competition webpage (https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/challenges/video-pentathlon

  Access Paper or Ask Questions

Team RUC_AIM3 Technical Report at Activitynet 2020 Task 2: Exploring Sequential Events Detection for Dense Video Captioning


Jun 14, 2020
Yuqing Song, Shizhe Chen, Yida Zhao, Qin Jin

* Winner solution in CVPR 2020 Activitynet Dense Video Captioning challenge 

  Access Paper or Ask Questions

YouMakeup VQA Challenge: Towards Fine-grained Action Understanding in Domain-Specific Videos


Apr 12, 2020
Shizhe Chen, Weiying Wang, Ludan Ruan, Linli Yao, Qin Jin

* CVPR LVVU Workshop 2020 YouMakeup VQA Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Better Captioning with Sequence-Level Exploration


Mar 08, 2020
Jia Chen, Qin Jin

* accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Fine-grained Video-Text Retrieval with Hierarchical Graph Reasoning


Mar 01, 2020
Shizhe Chen, Yida Zhao, Qin Jin, Qi Wu

* To be appeared in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Say As You Wish: Fine-grained Control of Image Caption Generation with Abstract Scene Graphs


Mar 01, 2020
Shizhe Chen, Qin Jin, Peng Wang, Qi Wu

* To be appeared in CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Storyboard Artist: Visualizing Stories with Coherent Image Sequences


Nov 24, 2019
Shizhe Chen, Bei Liu, Jianlong Fu, Ruihua Song, Qin Jin, Pingping Lin, Xiaoyu Qi, Chunting Wang, Jin Zhou

* ACM MM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Integrating Temporal and Spatial Attentions for VATEX Video Captioning Challenge 2019


Oct 15, 2019
Shizhe Chen, Yida Zhao, Yuqing Song, Qin Jin, Qi Wu

* ICCV 2019 VATEX challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Unpaired Cross-lingual Image Caption Generation with Self-Supervised Rewards


Aug 15, 2019
Yuqing Song, Shizhe Chen, Yida Zhao, Qin Jin

* Accepted by ACMMM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Activitynet 2019 Task 3: Exploring Contexts for Dense Captioning Events in Videos


Jul 11, 2019
Shizhe Chen, Yuqing Song, Yida Zhao, Qin Jin, Zhaoyang Zeng, Bei Liu, Jianlong Fu, Alexander Hauptmann

* Winner solution in CVPR 2019 Activitynet Dense Video Captioning challenge 

  Access Paper or Ask Questions

From Words to Sentences: A Progressive Learning Approach for Zero-resource Machine Translation with Visual Pivots


Jun 03, 2019
Shizhe Chen, Qin Jin, Jianlong Fu

* Accepted by IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Bilingual Lexicon Induction from Mono-lingual Multimodal Data


Jun 02, 2019
Shizhe Chen, Qin Jin, Alexander Hauptmann

* Accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

RUC+CMU: System Report for Dense Captioning Events in Videos


Jun 22, 2018
Shizhe Chen, Yuqing Song, Yida Zhao, Jiarong Qiu, Qin Jin, Alexander Hauptmann

* Winner in ActivityNet 2018 Dense Video Captioning challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-modal Conditional Attention Fusion for Dimensional Emotion Prediction


Sep 04, 2017
Shizhe Chen, Qin Jin

* Appeared at ACM Multimedia 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Image Captioning by Concept-based Sentence Reranking


May 03, 2016
Xirong Li, Qin Jin


  Access Paper or Ask Questions

Detecting Violence in Video using Subclasses


Apr 27, 2016
Xirong Li, Yujia Huo, Jieping Xu, Qin Jin


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Tag Selection for Image Annotation


Sep 17, 2014
Xixi He, Xirong Li, Gang Yang, Jieping Xu, Qin Jin


  Access Paper or Ask Questions