Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianlong Fu

Learning Fine-Grained Motion Embedding for Landscape Animation


Sep 13, 2021
Hongwei Xue, Bei Liu, Huan Yang, Jianlong Fu, Houqiang Li, Jiebo Luo

* Accepted by ACM Multimedia 2021 as an oral paper 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Conditional Knowledge Distillation for Degraded-Reference Image Quality Assessment


Aug 18, 2021
Heliang Zheng, Huan Yang, Jianlong Fu, Zheng-Jun Zha, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Domain-Aware Universal Style Transfer


Aug 17, 2021
Kibeom Hong, Seogkyu Jeon, Huan Yang, Jianlong Fu, Hyeran Byun

* Accepted by ICCV 2021. Code is available at https://github.com/Kibeom-Hong/Domain-Aware-Style-Transfer 

  Access Paper or Ask Questions

Reference-based Defect Detection Network


Aug 10, 2021
Zhaoyang Zeng, Bei Liu, Jianlong Fu, Hongyang Chao

* IEEE Transactions on Image Processing, vol. 30, pp. 6637-6647, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking and Improving Relative Position Encoding for Vision Transformer


Jul 29, 2021
Kan Wu, Houwen Peng, Minghao Chen, Jianlong Fu, Hongyang Chao

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AutoFormer: Searching Transformers for Visual Recognition


Jul 01, 2021
Minghao Chen, Houwen Peng, Jianlong Fu, Haibin Ling

* Github: https://github.com/microsoft/AutoML 

  Access Paper or Ask Questions

Probing Inter-modality: Visual Parsing with Self-Attention for Vision-Language Pre-training


Jun 28, 2021
Hongwei Xue, Yupan Huang, Bei Liu, Houwen Peng, Jianlong Fu, Houqiang Li, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

LightTrack: Finding Lightweight Neural Networks for Object Tracking via One-Shot Architecture Search


Apr 29, 2021
Bin Yan, Houwen Peng, Kan Wu, Dong Wang, Jianlong Fu, Huchuan Lu

* Accepted by CVPR 2021, Github: https://github.com/researchmm/LightTrack 

  Access Paper or Ask Questions

Seeing Out of tHe bOx: End-to-End Pre-training for Vision-Language Representation Learning


Apr 08, 2021
Zhicheng Huang, Zhaoyang Zeng, Yupan Huang, Bei Liu, Dongmei Fu, Jianlong Fu

* Accepted by CVPR2021 oral 

  Access Paper or Ask Questions

3D Human Body Reshaping with Anthropometric Modeling


Apr 05, 2021
Yanhong Zeng, Jianlong Fu, Hongyang Chao

* In International Conference on Internet Multimedia Computing and Service (pp. 96-107). Springer, Singapore (2017) 
* ICIMCS 2017(oral). The final publication is available at Springer via https://doi.org/10.1007/978-981-10-8530-7_10 

  Access Paper or Ask Questions

Aggregated Contextual Transformations for High-Resolution Image Inpainting


Apr 03, 2021
Yanhong Zeng, Jianlong Fu, Hongyang Chao, Baining Guo

* This work has been submitted to the IEEE for possible publication. Copyright may be transferred without notice, after which this version may no longer be accessible 

  Access Paper or Ask Questions

One-Shot Neural Ensemble Architecture Search by Diversity-Guided Search Space Shrinking


Apr 01, 2021
Minghao Chen, Houwen Peng, Jianlong Fu, Haibin Ling

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Spatio-Temporal Transformer for Visual Tracking


Mar 31, 2021
Bin Yan, Houwen Peng, Jianlong Fu, Dong Wang, Huchuan Lu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale 2D Temporal Adjacent Networks for Moment Localization with Natural Language


Dec 04, 2020
Songyang Zhang, Houwen Peng, Jianlong Fu, Yijuan Lu, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Cream of the Crop: Distilling Prioritized Paths For One-Shot Neural Architecture Search


Oct 29, 2020
Houwen Peng, Hao Du, Hongyuan Yu, Qi Li, Jing Liao, Jianlong Fu

* NeurIPS 2020, code url: https://github.com/microsoft/Cream 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Anchor Mechanisms for Temporal Action Localization


Aug 22, 2020
Le Yang, Houwen Peng, Dingwen Zhang, Jianlong Fu, Junwei Han

* Accept by TIP, code: https://github.com/LeYangNwpu/A2Net 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Joint Spatial-Temporal Transformations for Video Inpainting


Jul 20, 2020
Yanhong Zeng, Jianlong Fu, Hongyang Chao

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Ocean: Object-aware Anchor-free Tracking


Jul 09, 2020
Zhipeng Zhang, Houwen Peng, Jianlong Fu, Bing Li, Weiming Hu

* ECCV2020 
* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Texture Transformer Network for Image Super-Resolution


Jun 22, 2020
Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Hongtao Lu, Baining Guo

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

M3P: Learning Universal Representations via Multitask Multilingual Multimodal Pre-training


Jun 04, 2020
Haoyang Huang, Lin Su, Di Qi, Nan Duan, Edward Cui, Taroon Bharti, Lei Zhang, Lijuan Wang, Jianfeng Gao, Bei Liu, Jianlong Fu, Dongdong Zhang, Xin Liu, Ming Zhou

* 10 pages,2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Pixel-BERT: Aligning Image Pixels with Text by Deep Multi-Modal Transformers


Apr 02, 2020
Zhicheng Huang, Zhaoyang Zeng, Bei Liu, Dongmei Fu, Jianlong Fu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Sparse 2D Temporal Adjacent Networks for Temporal Action Localization


Dec 08, 2019
Songyang Zhang, Houwen Peng, Le Yang, Jianlong Fu, Jiebo Luo

* This is our winner solution for the HACS Temporal Action Localization Challenge at ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning 2D Temporal Adjacent Networks for Moment Localization with Natural Language


Dec 08, 2019
Songyang Zhang, Houwen Peng, Jianlong Fu, Jiebo Luo

* This paper is accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Storyboard Artist: Visualizing Stories with Coherent Image Sequences


Nov 24, 2019
Shizhe Chen, Bei Liu, Jianlong Fu, Ruihua Song, Qin Jin, Pingping Lin, Xiaoyu Qi, Chunting Wang, Jin Zhou

* ACM MM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Deep Bilinear Transformation for Fine-grained Image Representation


Nov 09, 2019
Heliang Zheng, Jianlong Fu, Zheng-Jun Zha, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions