Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Cream of the Crop: Distilling Prioritized Paths For One-Shot Neural Architecture Search

Oct 29, 2020
Houwen Peng, Hao Du, Hongyuan Yu, Qi Li, Jing Liao, Jianlong Fu

* NeurIPS 2020, code url: https://github.com/microsoft/Cream 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Anchor Mechanisms for Temporal Action Localization

Aug 22, 2020
Le Yang, Houwen Peng, Dingwen Zhang, Jianlong Fu, Junwei Han

* Accept by TIP, code: https://github.com/LeYangNwpu/A2Net 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Joint Spatial-Temporal Transformations for Video Inpainting

Jul 20, 2020
Yanhong Zeng, Jianlong Fu, Hongyang Chao

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Ocean: Object-aware Anchor-free Tracking

Jul 09, 2020
Zhipeng Zhang, Houwen Peng, Jianlong Fu, Bing Li, Weiming Hu

* ECCV2020 
* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Texture Transformer Network for Image Super-Resolution

Jun 22, 2020
Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Hongtao Lu, Baining Guo

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

M3P: Learning Universal Representations via Multitask Multilingual Multimodal Pre-training

Jun 04, 2020
Haoyang Huang, Lin Su, Di Qi, Nan Duan, Edward Cui, Taroon Bharti, Lei Zhang, Lijuan Wang, Jianfeng Gao, Bei Liu, Jianlong Fu, Dongdong Zhang, Xin Liu, Ming Zhou

* 10 pages,2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results

May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Pixel-BERT: Aligning Image Pixels with Text by Deep Multi-Modal Transformers

Apr 02, 2020
Zhicheng Huang, Zhaoyang Zeng, Bei Liu, Dongmei Fu, Jianlong Fu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Sparse 2D Temporal Adjacent Networks for Temporal Action Localization

Dec 08, 2019
Songyang Zhang, Houwen Peng, Le Yang, Jianlong Fu, Jiebo Luo

* This is our winner solution for the HACS Temporal Action Localization Challenge at ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning 2D Temporal Adjacent Networks for Moment Localization with Natural Language

Dec 08, 2019
Songyang Zhang, Houwen Peng, Jianlong Fu, Jiebo Luo

* This paper is accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Storyboard Artist: Visualizing Stories with Coherent Image Sequences

Nov 24, 2019
Shizhe Chen, Bei Liu, Jianlong Fu, Ruihua Song, Qin Jin, Pingping Lin, Xiaoyu Qi, Chunting Wang, Jin Zhou

* ACM MM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Deep Bilinear Transformation for Fine-grained Image Representation

Nov 09, 2019
Heliang Zheng, Jianlong Fu, Zheng-Jun Zha, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Learning Rich Image Region Representation for Visual Question Answering

Oct 29, 2019
Bei Liu, Zhicheng Huang, Zhaoyang Zeng, Zheyu Chen, Jianlong Fu

* Rank 2 in VQA Challenge 2019 

  Access Paper or Ask Questions

360-Indoor: Towards Learning Real-World Objects in 360° Indoor Equirectangular Images

Oct 03, 2019
Shih-Han Chou, Cheng Sun, Wen-Yen Chang, Wan-Ting Hsu, Min Sun, Jianlong Fu


  Access Paper or Ask Questions

WSOD^2: Learning Bottom-up and Top-down Objectness Distillation for Weakly-supervised Object Detection

Sep 11, 2019
Zhaoyang Zeng, Bei Liu, Jianlong Fu, Hongyang Chao, Lei Zhang

* Accepted as a ICCV 2019 poster paper 

  Access Paper or Ask Questions

Learn to Scale: Generating Multipolar Normalized Density Maps for Crowd Counting

Aug 08, 2019
Chenfeng Xu, Kai Qiu, Jianlong Fu, Song Bai, Yongchao Xu, Xiang Bai

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learn to Scale: Generating Multipolar Normalized Density Map for Crowd Counting

Jul 29, 2019
Chenfeng Xu, Kai Qiu, Jianlong Fu, Song Bai, Yongchao Xu, Xiang Bai

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Activitynet 2019 Task 3: Exploring Contexts for Dense Captioning Events in Videos

Jul 11, 2019
Shizhe Chen, Yuqing Song, Yida Zhao, Qin Jin, Zhaoyang Zeng, Bei Liu, Jianlong Fu, Alexander Hauptmann

* Winner solution in CVPR 2019 Activitynet Dense Video Captioning challenge 

  Access Paper or Ask Questions

From Words to Sentences: A Progressive Learning Approach for Zero-resource Machine Translation with Visual Pivots

Jun 03, 2019
Shizhe Chen, Qin Jin, Jianlong Fu

* Accepted by IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Pyramid-Context Encoder Network for High-Quality Image Inpainting

Apr 30, 2019
Yanhong Zeng, Jianlong Fu, Hongyang Chao, Baining Guo

* Accepted as a CVPR 2019 poster paper; update SUPP 

  Access Paper or Ask Questions

Looking for the Devil in the Details: Learning Trilinear Attention Sampling Network for Fine-grained Image Recognition

Mar 14, 2019
Heliang Zheng, Jianlong Fu, Zheng-Jun Zha, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Beyond Narrative Description: Generating Poetry from Images by Multi-Adversarial Training

Oct 10, 2018
Bei Liu, Jianlong Fu, Makoto P. Kato, Masatoshi Yoshikawa


  Access Paper or Ask Questions

Image Inspired Poetry Generation in XiaoIce

Aug 09, 2018
Wen-Feng Cheng, Chao-Chung Wu, Ruihua Song, Jianlong Fu, Xing Xie, Jian-Yun Nie


  Access Paper or Ask Questions

DA-GAN: Instance-level Image Translation by Deep Attention Generative Adversarial Networks (with Supplementary Materials)

Feb 18, 2018
Shuang Ma, Jianlong Fu, Chang Wen Chen, Tao Mei

* Computer Vision and Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Tell-and-Answer: Towards Explainable Visual Question Answering using Attributes and Captions

Jan 27, 2018
Qing Li, Jianlong Fu, Dongfei Yu, Tao Mei, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Self-view Grounding Given a Narrated 360° Video

Nov 23, 2017
Shih-Han Chou, Yi-Chun Chen, Kuo-Hao Zeng, Hou-Ning Hu, Jianlong Fu, Min Sun


  Access Paper or Ask Questions

Show, Adapt and Tell: Adversarial Training of Cross-domain Image Captioner

Aug 14, 2017
Tseng-Hung Chen, Yuan-Hong Liao, Ching-Yao Chuang, Wan-Ting Hsu, Jianlong Fu, Min Sun

* ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Storytelling of Photo Stream with Bidirectional Multi-thread Recurrent Neural Network

Jun 02, 2016
Yu Liu, Jianlong Fu, Tao Mei, Chang Wen Chen


  Access Paper or Ask Questions