Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Yin

REST: Relational Event-driven Stock Trend Forecasting


Feb 19, 2021
Wentao Xu, Weiqing Liu, Chang Xu, Jiang Bian, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Neural Deepfake Detection with Factual Structure of Text


Oct 15, 2020
Wanjun Zhong, Duyu Tang, Zenan Xu, Ruize Wang, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin

* EMNLP2020;10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GraphCodeBERT: Pre-training Code Representations with Data Flow


Sep 29, 2020
Daya Guo, Shuo Ren, Shuai Lu, Zhangyin Feng, Duyu Tang, Shujie Liu, Long Zhou, Nan Duan, Alexey Svyatkovskiy, Shengyu Fu, Michele Tufano, Shao Kun Deng, Colin Clement, Dawn Drain, Neel Sundaresan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Membership Inference with Privately Augmented Data Endorses the Benign while Suppresses the Adversary


Jul 21, 2020
Da Yu, Huishuai Zhang, Wei Chen, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Evidence-Aware Inferential Text Generation with Vector Quantised Variational AutoEncoder


Jun 15, 2020
Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SEEK: Segmented Embedding of Knowledge Graphs


May 02, 2020
Wentao Xu, Shun Zheng, Liang He, Bin Shao, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

LogicalFactChecker: Leveraging Logical Operations for Fact Checking with Graph Module Network


Apr 28, 2020
Wanjun Zhong, Duyu Tang, Zhangyin Feng, Nan Duan, Ming Zhou, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Jiahai Wang, Jian Yin

* 13 pages; 7 figures; Accepted by ACL2020 as a long paper 

  Access Paper or Ask Questions

A Heterogeneous Graph with Factual, Temporal and Logical Knowledge for Question Answering Over Dynamic Contexts


Apr 25, 2020
Wanjun Zhong, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Inferential Text Generation with Multiple Knowledge Sources and Meta-Learning


Apr 15, 2020
Daya Guo, Akari Asai, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Jian Yin, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Controllable Face Aging


Dec 20, 2019
Haien Zeng, Hanjiang Lai, Jian Yin

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Gradient Perturbation is Underrated for Differentially Private Convex Optimization


Nov 26, 2019
Da Yu, Huishuai Zhang, Wei Chen, Tie-Yan Liu, Jian Yin


  Access Paper or Ask Questions

Modal-aware Features for Multimodal Hashing


Nov 19, 2019
Haien Zeng, Hanjiang Lai, Hanlu Chu, Yong Tang, Jian Yin


  Access Paper or Ask Questions

Simultaneous Region Localization and Hash Coding for Fine-grained Image Retrieval


Nov 19, 2019
Haien Zeng, Hanjiang Lai, Jian Yin


  Access Paper or Ask Questions

Reasoning Over Semantic-Level Graph for Fact Checking


Sep 13, 2019
Wanjun Zhong, Jingjing Xu, Duyu Tang, Zenan Xu, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin

* 8pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Coupling Retrieval and Meta-Learning for Context-Dependent Semantic Parsing


Jun 17, 2019
Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Zhou, Jian Yin

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Fashion Editing with Multi-scale Attention Normalization


Jun 03, 2019
Haoye Dong, Xiaodan Liang, Yixuan Zhang, Xujie Zhang, Zhenyu Xie, Bowen Wu, Ziqi Zhang, Xiaohui Shen, Jian Yin

* 22 pages, 18 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Pyramid Hashing


Apr 04, 2019
Yifan Yang, Libing Geng, Hanjiang Lai, Yan Pan, Jian Yin


  Access Paper or Ask Questions

Deep Policy Hashing Network with Listwise Supervision


Apr 03, 2019
Shaoying Wang, Haijiang Lai, Yifan Yang, Jian Yin

* 8 pages, accepted by ACM ICMR 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Multi-pose Guided Virtual Try-on Network


Feb 28, 2019
Haoye Dong, Xiaodan Liang, Bochao Wang, Hanjiang Lai, Jia Zhu, Jian Yin

* 11 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Soft-Gated Warping-GAN for Pose-Guided Person Image Synthesis


Oct 27, 2018
Haoye Dong, Xiaodan Liang, Ke Gong, Hanjiang Lai, Jia Zhu, Jian Yin

* 17 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Question Answering by Commonsense-Based Pre-Training


Oct 05, 2018
Wanjun Zhong, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Question Generation from SQL Queries Improves Neural Semantic Parsing


Aug 27, 2018
Daya Guo, Yibo Sun, Duyu Tang, Nan Duan, Jian Yin, Hong Chi, James Cao, Peng Chen, Ming Zhou

* The paper will be presented in EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Personalized and Occupational-aware Age Progression by Generative Adversarial Networks


Dec 01, 2017
Siyu Zhou, Weiqiang Zhao, Jiashi Feng, Hanjiang Lai, Yan Pan, Jian Yin, Shuicheng Yan

* 9 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

HashGAN:Attention-aware Deep Adversarial Hashing for Cross Modal Retrieval


Nov 26, 2017
Xi Zhang, Siyu Zhou, Jiashi Feng, Hanjiang Lai, Bo Li, Yan Pan, Jian Yin, Shuicheng Yan

* 10 pages, 8 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Recurrent Regression for Facial Landmark Detection


Oct 31, 2016
Hanjiang Lai, Shengtao Xiao, Yan Pan, Zhen Cui, Jiashi Feng, Chunyan Xu, Jian Yin, Shuicheng Yan


  Access Paper or Ask Questions