Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Yin

Reasoning over Hybrid Chain for Table-and-Text Open Domain QA


Jan 15, 2022
Wanjun Zhong, Junjie Huang, Qian Liu, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

ViT2Hash: Unsupervised Information-Preserving Hashing


Jan 14, 2022
Qinkang Gong, Liangdao Wang, Hanjiang Lai, Yan Pan, Jian Yin


  Access Paper or Ask Questions

SHGNN: Structure-Aware Heterogeneous Graph Neural Network


Dec 14, 2021
Wentao Xu, Yingce Xia, Weiqing Liu, Jiang Bian, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

KGE-CL: Contrastive Learning of Knowledge Graph Embeddings


Dec 09, 2021
Wentao Xu, Zhiping Luo, Weiqing Liu, Jiang Bian, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Indiscriminate Poisoning Attacks Are Shortcuts


Nov 01, 2021
Da Yu, Huishuai Zhang, Wei Chen, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

HIST: A Graph-based Framework for Stock Trend Forecasting via Mining Concept-Oriented Shared Information


Oct 26, 2021
Wentao Xu, Weiqing Liu, Lewen Wang, Yingce Xia, Jiang Bian, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Improved Drug-target Interaction Prediction with Intermolecular Graph Transformer


Oct 15, 2021
Siyuan Liu, Yusong Wang, Tong Wang, Yifan Deng, Liang He, Bin Shao, Jian Yin, Nanning Zheng, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Instance-wise Graph-based Framework for Multivariate Time Series Forecasting


Sep 14, 2021
Wentao Xu, Weiqing Liu, Jiang Bian, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Large Scale Private Learning via Low-rank Reparametrization


Jun 28, 2021
Da Yu, Huishuai Zhang, Wei Chen, Jian Yin, Tie-Yan Liu

* Published as a conference paper in International Conference on Machine Learning (ICML 2021). Source code available at https://github.com/dayu11/Differentially-Private-Deep-Learning 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Generate Code Sketches


Jun 18, 2021
Daya Guo, Alexey Svyatkovskiy, Jian Yin, Nan Duan, Marc Brockschmidt, Miltiadis Allamanis


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Single-Image Depth Estimation on Mobile Devices, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, David Plowman, Samarth Shukla, Radu Timofte, Ziyu Zhang, Yicheng Wang, Zilong Huang, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu, Yiran Wang, Xingyi Li, Min Shi, Ke Xian, Zhiguo Cao, Jin-Hua Du, Pei-Lin Wu, Chao Ge, Jiaoyang Yao, Fangwen Tu, Bo Li, Jung Eun Yoo, Kwanggyoon Seo, Jialei Xu, Zhenyu Li, Xianming Liu, Junjun Jiang, Wei-Chi Chen, Shayan Joya, Huanhuan Fan, Zhaobing Kang, Ang Li, Tianpeng Feng, Yang Liu, Chuannan Sheng, Jian Yin, Fausto T. Benavide

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2105.07809 

  Access Paper or Ask Questions

AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text


Apr 15, 2021
Wanjun Zhong, Siyuan Wang, Duyu Tang, Zenan Xu, Daya Guo, Jiahai Wang, Jian Yin, Ming Zhou, Nan Duan

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

REST: Relational Event-driven Stock Trend Forecasting


Feb 19, 2021
Wentao Xu, Weiqing Liu, Chang Xu, Jiang Bian, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Neural Deepfake Detection with Factual Structure of Text


Oct 15, 2020
Wanjun Zhong, Duyu Tang, Zenan Xu, Ruize Wang, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin

* EMNLP2020;10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GraphCodeBERT: Pre-training Code Representations with Data Flow


Sep 29, 2020
Daya Guo, Shuo Ren, Shuai Lu, Zhangyin Feng, Duyu Tang, Shujie Liu, Long Zhou, Nan Duan, Alexey Svyatkovskiy, Shengyu Fu, Michele Tufano, Shao Kun Deng, Colin Clement, Dawn Drain, Neel Sundaresan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Membership Inference with Privately Augmented Data Endorses the Benign while Suppresses the Adversary


Jul 21, 2020
Da Yu, Huishuai Zhang, Wei Chen, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Evidence-Aware Inferential Text Generation with Vector Quantised Variational AutoEncoder


Jun 15, 2020
Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SEEK: Segmented Embedding of Knowledge Graphs


May 02, 2020
Wentao Xu, Shun Zheng, Liang He, Bin Shao, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

LogicalFactChecker: Leveraging Logical Operations for Fact Checking with Graph Module Network


Apr 28, 2020
Wanjun Zhong, Duyu Tang, Zhangyin Feng, Nan Duan, Ming Zhou, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Jiahai Wang, Jian Yin

* 13 pages; 7 figures; Accepted by ACL2020 as a long paper 

  Access Paper or Ask Questions

A Heterogeneous Graph with Factual, Temporal and Logical Knowledge for Question Answering Over Dynamic Contexts


Apr 25, 2020
Wanjun Zhong, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Inferential Text Generation with Multiple Knowledge Sources and Meta-Learning


Apr 15, 2020
Daya Guo, Akari Asai, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Jian Yin, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Controllable Face Aging


Dec 20, 2019
Haien Zeng, Hanjiang Lai, Jian Yin

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Gradient Perturbation is Underrated for Differentially Private Convex Optimization


Nov 26, 2019
Da Yu, Huishuai Zhang, Wei Chen, Tie-Yan Liu, Jian Yin


  Access Paper or Ask Questions

Modal-aware Features for Multimodal Hashing


Nov 19, 2019
Haien Zeng, Hanjiang Lai, Hanlu Chu, Yong Tang, Jian Yin


  Access Paper or Ask Questions

Simultaneous Region Localization and Hash Coding for Fine-grained Image Retrieval


Nov 19, 2019
Haien Zeng, Hanjiang Lai, Jian Yin


  Access Paper or Ask Questions