Alert button
Picture for Renhe Jiang

Renhe Jiang

Alert button

Large Language Models as Urban Residents: An LLM Agent Framework for Personal Mobility Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Jiawei Wang, Renhe Jiang, Chuang Yang, Zengqing Wu, Makoto Onizuka, Ryosuke Shibasaki, Chuan Xiao

Viaarxiv icon

Spatio-Temporal-Decoupled Masked Pre-training for Traffic Forecasting

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Haotian Gao, Renhe Jiang, Zheng Dong, Jinliang Deng, Xuan Song

Viaarxiv icon

MACE: A Multi-pattern Accommodated and Efficient Anomaly Detection Method in the Frequency Domain

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2023
Feiyi Chen, Yingying zhang, Zhen Qin, Lunting Fan, Renhe Jiang, Yuxuan Liang, Qingsong Wen, Shuiguang Deng

Figure 1 for MACE: A Multi-pattern Accommodated and Efficient Anomaly Detection Method in the Frequency Domain
Figure 2 for MACE: A Multi-pattern Accommodated and Efficient Anomaly Detection Method in the Frequency Domain
Figure 3 for MACE: A Multi-pattern Accommodated and Efficient Anomaly Detection Method in the Frequency Domain
Figure 4 for MACE: A Multi-pattern Accommodated and Efficient Anomaly Detection Method in the Frequency Domain
Viaarxiv icon

Revisiting Mobility Modeling with Graph: A Graph Transformer Model for Next Point-of-Interest Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2023
Xiaohang Xu, Toyotaro Suzumura, Jiawei Yong, Masatoshi Hanai, Chuang Yang, Hiroki Kanezashi, Renhe Jiang, Shintaro Fukushima

Figure 1 for Revisiting Mobility Modeling with Graph: A Graph Transformer Model for Next Point-of-Interest Recommendation
Figure 2 for Revisiting Mobility Modeling with Graph: A Graph Transformer Model for Next Point-of-Interest Recommendation
Figure 3 for Revisiting Mobility Modeling with Graph: A Graph Transformer Model for Next Point-of-Interest Recommendation
Figure 4 for Revisiting Mobility Modeling with Graph: A Graph Transformer Model for Next Point-of-Interest Recommendation
Viaarxiv icon

MemDA: Forecasting Urban Time Series with Memory-based Drift Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 25, 2023
Zekun Cai, Renhe Jiang, Xinyu Yang, Zhaonan Wang, Diansheng Guo, Hiroki Kobayashi, Xuan Song, Ryosuke Shibasaki

Figure 1 for MemDA: Forecasting Urban Time Series with Memory-based Drift Adaptation
Figure 2 for MemDA: Forecasting Urban Time Series with Memory-based Drift Adaptation
Figure 3 for MemDA: Forecasting Urban Time Series with Memory-based Drift Adaptation
Figure 4 for MemDA: Forecasting Urban Time Series with Memory-based Drift Adaptation
Viaarxiv icon

STAEformer: Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 26, 2023
Hangchen Liu, Zheng Dong, Renhe Jiang, Jiewen Deng, Jinliang Deng, Quanjun Chen, Xuan Song

Figure 1 for STAEformer: Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Figure 2 for STAEformer: Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Figure 3 for STAEformer: Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Figure 4 for STAEformer: Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Viaarxiv icon

Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 22, 2023
Hangchen Liu, Zheng Dong, Renhe Jiang, Jiewen Deng, Jinliang Deng, Quanjun Chen, Xuan Song

Figure 1 for Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Figure 2 for Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Figure 3 for Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Figure 4 for Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Viaarxiv icon

Learning Gaussian Mixture Representations for Tensor Time Series Forecasting

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2023
Jiewen Deng, Jinliang Deng, Renhe Jiang, Xuan Song

Figure 1 for Learning Gaussian Mixture Representations for Tensor Time Series Forecasting
Figure 2 for Learning Gaussian Mixture Representations for Tensor Time Series Forecasting
Figure 3 for Learning Gaussian Mixture Representations for Tensor Time Series Forecasting
Figure 4 for Learning Gaussian Mixture Representations for Tensor Time Series Forecasting
Viaarxiv icon

Learning Structured Components: Towards Modular and Interpretable Multivariate Time Series Forecasting

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Jinliang Deng, Xiusi Chen, Renhe Jiang, Du Yin, Yi Yang, Xuan Song, Ivor W. Tsang

Figure 1 for Learning Structured Components: Towards Modular and Interpretable Multivariate Time Series Forecasting
Figure 2 for Learning Structured Components: Towards Modular and Interpretable Multivariate Time Series Forecasting
Figure 3 for Learning Structured Components: Towards Modular and Interpretable Multivariate Time Series Forecasting
Figure 4 for Learning Structured Components: Towards Modular and Interpretable Multivariate Time Series Forecasting
Viaarxiv icon

MegaCRN: Meta-Graph Convolutional Recurrent Network for Spatio-Temporal Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2022
Renhe Jiang, Zhaonan Wang, Jiawei Yong, Puneet Jeph, Quanjun Chen, Yasumasa Kobayashi, Xuan Song, Toyotaro Suzumura, Shintaro Fukushima

Figure 1 for MegaCRN: Meta-Graph Convolutional Recurrent Network for Spatio-Temporal Modeling
Figure 2 for MegaCRN: Meta-Graph Convolutional Recurrent Network for Spatio-Temporal Modeling
Figure 3 for MegaCRN: Meta-Graph Convolutional Recurrent Network for Spatio-Temporal Modeling
Figure 4 for MegaCRN: Meta-Graph Convolutional Recurrent Network for Spatio-Temporal Modeling
Viaarxiv icon