Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Li Wang

Senior Member, IEEE

Improving Federated Relational Data Modeling via Basis Alignment and Weight Penalty

Nov 23, 2020
Yilun Lin, Chaochao Chen, Cen Chen, Li Wang

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Uncorrelated Semi-paired Subspace Learning

Nov 22, 2020
Li Wang, Lei-Hong Zhang, Chungen Shen, Ren-Cang Li


  Access Paper or Ask Questions

Survey and Open Problems in Privacy Preserving Knowledge Graph: Merging, Query, Representation, Completion and Applications

Nov 20, 2020
Chaochao Chen, Jamie Cui, Guanfeng Liu, Jia Wu, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Theoretical Perspective on Differentially Private Federated Multi-task Learning

Nov 14, 2020
Huiwen Wu, Cen Chen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

ASFGNN: Automated Separated-Federated Graph Neural Network

Nov 06, 2020
Longfei Zheng, Jun Zhou, Chaochao Chen, Bingzhe Wu, Li Wang, Benyu Zhang

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Adaptation Using Class Similarity for Robust Speech Recognition

Nov 05, 2020
Han Zhu, Jiangjiang Zhao, Yuling Ren, Li Wang, Pengyuan Zhang

* Accepted in INTERSPEECH 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Accent Adaptation based on Gate Mechanism

Nov 05, 2020
Han Zhu, Li Wang, Pengyuan Zhang, Yonghong Yan

* Accepted in INTERSPEECH 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Orthogonal Multi-view Analysis by Successive Approximations via Eigenvectors

Oct 04, 2020
Li Wang, Leihong Zhang, Chungen Shen, Ren-cang Li


  Access Paper or Ask Questions

Privacy-preserving Transfer Learning via Secure Maximum Mean Discrepancy

Oct 03, 2020
Bin Zhang, Cen Chen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Analysis of Information Leakage in Deep Transfer Learning

Sep 04, 2020
Cen Chen, Bingzhe Wu, Minghui Qiu, Li Wang, Jun Zhou

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

When Homomorphic Encryption Marries Secret Sharing: Secure Large-Scale Sparse Logistic Regression and Applications in Risk Control

Aug 20, 2020
Chaochao Chen, Jun Zhou, Li Wang, Xibin Wu, Wenjing Fang, Jin Tan, Lei Wang, Xiaoxi Ji, Alex Liu, Hao Wang, Cheng Hong


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Site Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2019 Challenge

Jul 11, 2020
Yue Sun, Kun Gao, Zhengwang Wu, Zhihao Lei, Ying Wei, Jun Ma, Xiaoping Yang, Xue Feng, Li Zhao, Trung Le Phan, Jitae Shin, Tao Zhong, Yu Zhang, Lequan Yu, Caizi Li, Ramesh Basnet, M. Omair Ahmad, M. N. S. Swamy, Wenao Ma, Qi Dou, Toan Duc Bui, Camilo Bermudez Noguera, Bennett Landman, Ian H. Gotlib, Kathryn L. Humphreys, Sarah Shultz, Longchuan Li, Sijie Niu, Weili Lin, Valerie Jewells, Gang Li, Dinggang Shen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-view Orthonormalized Partial Least Squares: Regularizations and Deep Extensions

Jul 09, 2020
Li Wang, Ren-Cang Li, Wen-Wei


  Access Paper or Ask Questions

Deep Tensor CCA for Multi-view Learning

May 25, 2020
Hok Shing Wong, Li Wang, Raymond Chan, Tieyong Zeng


  Access Paper or Ask Questions

Privacy-Preserving Graph Neural Network for Node Classification

May 25, 2020
Jun Zhou, Chaochao Chen, Longfei Zheng, Xiaolin Zheng, Bingzhe Wu, Ziqi Liu, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Hybrid-Domain Framework for Secure Gradient Tree Boosting

May 18, 2020
Wenjing Fang, Chaochao Chen, Jin Tan, Chaofan Yu, Yufei Lu, Li Wang, Lei Wang, Jun Zhou, Alex X


  Access Paper or Ask Questions

Drosophila-Inspired 3D Moving Object Detection Based on Point Clouds

May 06, 2020
Li Wang, Dawei Zhao, Tao Wu, Hao Fu, Zhiyu Wang, Liang Xiao, Xin Xu, Bin Dai


  Access Paper or Ask Questions

Secret Sharing based Secure Regressions with Applications

Apr 10, 2020
Chaochao Chen, Liang Li, Wenjing Fang, Jun Zhou, Li Wang, Lei Wang, Shuang Yang, Alex Liu, Hao Wang


  Access Paper or Ask Questions

InfDetect: a Large Scale Graph-based Fraud Detection System for E-Commerce Insurance

Mar 12, 2020
Cen Chen, Chen Liang, Jianbin Lin, Li Wang, Ziqi Liu, Xinxing Yang, Xiukun Wang, Jun Zhou, Yang Shuang, Yuan Qi


  Access Paper or Ask Questions

Industrial Scale Privacy Preserving Deep Neural Network

Mar 12, 2020
Longfei Zheng, Chaochao Chen, Yingting Liu, Bingzhe Wu, Xibin Wu, Li Wang, Lei Wang, Jun Zhou, Shuang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Secure Social Recommendation based on Secret Sharing

Mar 05, 2020
Chaochao Chen, Liang Li, Bingzhe Wu, Cheng Hong, Li Wang, Jun Zhou

* Accepted by ECAI'20 

  Access Paper or Ask Questions

Practical Privacy Preserving POI Recommendation

Mar 05, 2020
Chaochao Chen, Bingzhe Wu, Wenjin Fang, Jun Zhou, Li Wang, Yuan Qi, Xiaolin Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Adapted tree boosting for Transfer Learning

Feb 27, 2020
Wenjing Fang, Chaochao Chen, Bowen Song, Li Wang, Jun Zhou, Kenny Q. Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Privacy Preserving PCA for Multiparty Modeling

Feb 09, 2020
Yingting Liu, Chaochao Chen, Longfei Zheng, Li Wang, Jun Zhou, Guiquan Liu


  Access Paper or Ask Questions