Alert button
Picture for Lean Fu

Lean Fu

Alert button

UniFL: Improve Stable Diffusion via Unified Feedback Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Jiacheng Zhang, Jie Wu, Yuxi Ren, Xin Xia, Huafeng Kuang, Pan Xie, Jiashi Li, Xuefeng Xiao, Weilin Huang, Min Zheng, Lean Fu, Guanbin Li

Viaarxiv icon

ByteEdit: Boost, Comply and Accelerate Generative Image Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Yuxi Ren, Jie Wu, Yanzuo Lu, Huafeng Kuang, Xin Xia, Xionghui Wang, Qianqian Wang, Yixing Zhu, Pan Xie, Shiyin Wang, Xuefeng Xiao, Yitong Wang, Min Zheng, Lean Fu

Viaarxiv icon

ResAdapter: Domain Consistent Resolution Adapter for Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Jiaxiang Cheng, Pan Xie, Xin Xia, Jiashi Li, Jie Wu, Yuxi Ren, Huixia Li, Xuefeng Xiao, Min Zheng, Lean Fu

Figure 1 for ResAdapter: Domain Consistent Resolution Adapter for Diffusion Models
Figure 2 for ResAdapter: Domain Consistent Resolution Adapter for Diffusion Models
Figure 3 for ResAdapter: Domain Consistent Resolution Adapter for Diffusion Models
Figure 4 for ResAdapter: Domain Consistent Resolution Adapter for Diffusion Models
Viaarxiv icon

SparseByteNN: A Novel Mobile Inference Acceleration Framework Based on Fine-Grained Group Sparsity

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 30, 2023
Haitao Xu, Songwei Liu, Yuyang Xu, Shuai Wang, Jiashi Li, Chenqian Yan, Liangqiang Li, Lean Fu, Xin Pan, Fangmin Chen

Viaarxiv icon

Unfolding Once is Enough: A Deployment-Friendly Transformer Unit for Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 05, 2023
Yong Liu, Hang Dong, Boyang Liang, Songwei Liu, Qingji Dong, Kai Chen, Fangmin Chen, Lean Fu, Fei Wang

Figure 1 for Unfolding Once is Enough: A Deployment-Friendly Transformer Unit for Super-Resolution
Figure 2 for Unfolding Once is Enough: A Deployment-Friendly Transformer Unit for Super-Resolution
Figure 3 for Unfolding Once is Enough: A Deployment-Friendly Transformer Unit for Super-Resolution
Figure 4 for Unfolding Once is Enough: A Deployment-Friendly Transformer Unit for Super-Resolution
Viaarxiv icon

Boosting Video Super Resolution with Patch-Based Temporal Redundancy Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 18, 2022
Yuhao Huang, Hang Dong, Jinshan Pan, Chao Zhu, Yu Guo, Ding Liu, Lean Fu, Fei Wang

Figure 1 for Boosting Video Super Resolution with Patch-Based Temporal Redundancy Optimization
Figure 2 for Boosting Video Super Resolution with Patch-Based Temporal Redundancy Optimization
Figure 3 for Boosting Video Super Resolution with Patch-Based Temporal Redundancy Optimization
Figure 4 for Boosting Video Super Resolution with Patch-Based Temporal Redundancy Optimization
Viaarxiv icon

MSTRIQ: No Reference Image Quality Assessment Based on Swin Transformer with Multi-Stage Fusion

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2022
Jing Wang, Haotian Fan, Xiaoxia Hou, Yitian Xu, Tao Li, Xuechao Lu, Lean Fu

Figure 1 for MSTRIQ: No Reference Image Quality Assessment Based on Swin Transformer with Multi-Stage Fusion
Figure 2 for MSTRIQ: No Reference Image Quality Assessment Based on Swin Transformer with Multi-Stage Fusion
Figure 3 for MSTRIQ: No Reference Image Quality Assessment Based on Swin Transformer with Multi-Stage Fusion
Figure 4 for MSTRIQ: No Reference Image Quality Assessment Based on Swin Transformer with Multi-Stage Fusion
Viaarxiv icon

Residual Local Feature Network for Efficient Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
May 16, 2022
Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Ding Liu, Jingwen He, Yang Bai, Fangmin Chen, Lean Fu

Figure 1 for Residual Local Feature Network for Efficient Super-Resolution
Figure 2 for Residual Local Feature Network for Efficient Super-Resolution
Figure 3 for Residual Local Feature Network for Efficient Super-Resolution
Figure 4 for Residual Local Feature Network for Efficient Super-Resolution
Viaarxiv icon

Fast and Memory-Efficient Network Towards Efficient Image Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2022
Zongcai Du, Ding Liu, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Lean Fu

Figure 1 for Fast and Memory-Efficient Network Towards Efficient Image Super-Resolution
Figure 2 for Fast and Memory-Efficient Network Towards Efficient Image Super-Resolution
Figure 3 for Fast and Memory-Efficient Network Towards Efficient Image Super-Resolution
Figure 4 for Fast and Memory-Efficient Network Towards Efficient Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

GCFSR: a Generative and Controllable Face Super Resolution Method Without Facial and GAN Priors

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2022
Jingwen He, Wu Shi, Kai Chen, Lean Fu, Chao Dong

Figure 1 for GCFSR: a Generative and Controllable Face Super Resolution Method Without Facial and GAN Priors
Figure 2 for GCFSR: a Generative and Controllable Face Super Resolution Method Without Facial and GAN Priors
Figure 3 for GCFSR: a Generative and Controllable Face Super Resolution Method Without Facial and GAN Priors
Figure 4 for GCFSR: a Generative and Controllable Face Super Resolution Method Without Facial and GAN Priors
Viaarxiv icon