Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuan He

Low-resource Learning with Knowledge Graphs: A Comprehensive Survey


Dec 28, 2021
Jiaoyan Chen, Yuxia Geng, Zhuo Chen, Jeff Z. Pan, Yuan He, Wen Zhang, Ian Horrocks, Huajun Chen

* A survey on Low-resource Learning with Knowledge Graph. It has collected 96 papers on this topic, with 51 pages and 233 citations in total 

  Access Paper or Ask Questions

BERTMap: A BERT-based Ontology Alignment System


Dec 23, 2021
Yuan He, Jiaoyan Chen, Denvar Antonyrajah, Ian Horrocks

* Full version (with appendix) of the accepted paper in 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet Competition


Oct 25, 2021
Yuefeng Chen, Xiaofeng Mao, Yuan He, Hui Xue, Chao Li, Yinpeng Dong, Qi-An Fu, Xiao Yang, Wenzhao Xiang, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu, Fangcheng Liu, Chao Zhang, Hongyang Zhang, Yichi Zhang, Shilong Liu, Chang Liu, Wenzhao Xiang, Yajie Wang, Huipeng Zhou, Haoran Lyu, Yidan Xu, Zixuan Xu, Taoyu Zhu, Wenjun Li, Xianfeng Gao, Guoqiu Wang, Huanqian Yan, Ying Guo, Chaoning Zhang, Zheng Fang, Yang Wang, Bingyang Fu, Yunfei Zheng, Yekui Wang, Haorong Luo, Zhen Yang

* CVPR-2021 AIC Phase VI Track2: Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks on ML Defense Models Competition


Oct 15, 2021
Yinpeng Dong, Qi-An Fu, Xiao Yang, Wenzhao Xiang, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu, Jiayu Tang, Yuefeng Chen, XiaoFeng Mao, Yuan He, Hui Xue, Chao Li, Ye Liu, Qilong Zhang, Lianli Gao, Yunrui Yu, Xitong Gao, Zhe Zhao, Daquan Lin, Jiadong Lin, Chuanbiao Song, Zihao Wang, Zhennan Wu, Yang Guo, Jiequan Cui, Xiaogang Xu, Pengguang Chen

* Competition Report 

  Access Paper or Ask Questions

Prior-Guided Deep Interference Mitigation for FMCW Radars


Aug 30, 2021
Jianping Wang, Runlong Li, Yuan He, Yang Yang

* 14 pages, 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AdvDrop: Adversarial Attack to DNNs by Dropping Information


Aug 20, 2021
Ranjie Duan, Yuefeng Chen, Dantong Niu, Yun Yang, A. K. Qin, Yuan He

* Accepted to ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DRDF: Determining the Importance of Different Multimodal Information with Dual-Router Dynamic Framework


Jul 21, 2021
Haiwen Hong, Xuan Jin, Yin Zhang, Yunqing Hu, Jingfeng Zhang, Yuan He, Hui Xue


  Access Paper or Ask Questions

RAMS-Trans: Recurrent Attention Multi-scale Transformer forFine-grained Image Recognition


Jul 17, 2021
Yunqing Hu, Xuan Jin, Yin Zhang, Haiwen Hong, Jingfeng Zhang, Yuan He, Hui Xue


  Access Paper or Ask Questions

Monocular 3D Object Detection: An Extrinsic Parameter Free Approach


Jun 30, 2021
Yunsong Zhou, Yuan He, Hongzi Zhu, Cheng Wang, Hongyang Li, Qinhong Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Robust Vision Transformer


May 26, 2021
Xiaofeng Mao, Gege Qi, Yuefeng Chen, Xiaodan Li, Ranjie Duan, Shaokai Ye, Yuan He, Hui Xue


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking the Design Principles of Robust Vision Transformer


May 23, 2021
Xiaofeng Mao, Gege Qi, Yuefeng Chen, Xiaodan Li, Shaokai Ye, Yuan He, Hui Xue


  Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Fashion Similarity Prediction by Attribute-Specific Embedding Learning


Apr 06, 2021
Jianfeng Dong, Zhe Ma, Xiaofeng Mao, Xun Yang, Yuan He, Richang Hong, Shouling Ji

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2002.02814 

  Access Paper or Ask Questions

QAIR: Practical Query-efficient Black-Box Attacks for Image Retrieval


Mar 23, 2021
Xiaodan Li, Jinfeng Li, Yuefeng Chen, Shaokai Ye, Yuan He, Shuhui Wang, Hang Su, Hui Xue


  Access Paper or Ask Questions

Seeking the Shape of Sound: An Adaptive Framework for Learning Voice-Face Association


Mar 12, 2021
Peisong Wen, Qianqian Xu, Yangbangyan Jiang, Zhiyong Yang, Yuan He, Qingming Huang


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Laser Beam: Effective Physical-World Attack to DNNs in a Blink


Mar 11, 2021
Ranjie Duan, Xiaofeng Mao, A. K. Qin, Yun Yang, Yuefeng Chen, Shaokai Ye, Yuan He

* Accepted to CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Phase Shallow Learning: Rethinking Face Forgery Detection in Frequency Domain


Mar 10, 2021
Honggu Liu, Xiaodan Li, Wenbo Zhou, Yuefeng Chen, Yuan He, Hui Xue, Weiming Zhang, Nenghai Yu

* Accepted by IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Similarity Learning for Language-based Product Image Retrieval


Feb 18, 2021
Zhe Ma, Fenghao Liu, Jianfeng Dong, Xiaoye Qu, Yuan He, Shouling Ji

* Accepted by ICASSP 2021. Code and data will be available at https://github.com/liufh1/hsl 

  Access Paper or Ask Questions

The Open Brands Dataset: Unified brand detection and recognition at scale


Dec 14, 2020
Xuan Jin, Wei Su, Rong Zhang, Yuan He, Hui Xue

* ICASSP2020 

  Access Paper or Ask Questions

Composite Adversarial Attacks


Dec 10, 2020
Xiaofeng Mao, Yuefeng Chen, Shuhui Wang, Hang Su, Yuan He, Hui Xue

* To appear in AAAI 2021, code will be released later 

  Access Paper or Ask Questions

Heuristic Domain Adaptation


Nov 30, 2020
Shuhao Cui, Xuan Jin, Shuhui Wang, Yuan He, Qingming Huang

* NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Sharp Multiple Instance Learning for DeepFake Video Detection


Aug 11, 2020
Xiaodan Li, Yining Lang, Yuefeng Chen, Xiaofeng Mao, Yuan He, Shuhui Wang, Hui Xue, Quan Lu

* Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia, 2020 
* Accepted at ACM MM 2020. 11 pages, 8 figures, with appendix 

  Access Paper or Ask Questions

GAP++: Learning to generate target-conditioned adversarial examples


Jun 09, 2020
Xiaofeng Mao, Yuefeng Chen, Yuhong Li, Yuan He, Hui Xue

* Accepted to IJCAI 2019 AIBS Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Generative Adversarial Network


Apr 28, 2020
Shufei Zhang, Zhuang Qian, Kaizhu Huang, Jimin Xiao, Yuan He

* This paper has been submitted to ICLR in Sep 25. 2019 

  Access Paper or Ask Questions