A Probabilistic Formulation of Unsupervised Text Style Transfer

Mar 11, 2020
Junxian He, Xinyi Wang, Graham Neubig, Taylor Berg-Kirkpatrick

* ICLR 2020 conference paper (spotlight). The first two authors contributed equally 

  Access Model/Code and Paper
Revisiting Self-Training for Neural Sequence Generation

Sep 30, 2019
Junxian He, Jiatao Gu, Jiajun Shen, Marc'Aurelio Ranzato


  Access Model/Code and Paper
The Source-Target Domain Mismatch Problem in Machine Translation

Sep 28, 2019
Jiajun Shen, Peng-Jen Chen, Matt Le, Junxian He, Jiatao Gu, Myle Ott, Michael Auli, Marc'Aurelio Ranzato


  Access Model/Code and Paper
A Surprisingly Effective Fix for Deep Latent Variable Modeling of Text

Sep 02, 2019
Bohan Li, Junxian He, Graham Neubig, Taylor Berg-Kirkpatrick, Yiming Yang

* EMNLP 2019 short paper. The first two authors contributed equally 

  Access Model/Code and Paper
Cross-Lingual Syntactic Transfer through Unsupervised Adaptation of Invertible Projections

Jun 17, 2019
Junxian He, Zhisong Zhang, Taylor Berg-Kiripatrick, Graham Neubig

* ACL 2019 long paper 

  Access Model/Code and Paper
Choosing Transfer Languages for Cross-Lingual Learning

Jun 07, 2019
Yu-Hsiang Lin, Chian-Yu Chen, Jean Lee, Zirui Li, Yuyan Zhang, Mengzhou Xia, Shruti Rijhwani, Junxian He, Zhisong Zhang, Xuezhe Ma, Antonios Anastasopoulos, Patrick Littell, Graham Neubig

* Proceedings of ACL 2019 

  Access Model/Code and Paper
Lagging Inference Networks and Posterior Collapse in Variational Autoencoders

Jan 28, 2019
Junxian He, Daniel Spokoyny, Graham Neubig, Taylor Berg-Kirkpatrick

* ICLR 2019 Conference Paper 

  Access Model/Code and Paper
Texar: A Modularized, Versatile, and Extensible Toolkit for Text Generation

Sep 04, 2018
Zhiting Hu, Haoran Shi, Zichao Yang, Bowen Tan, Tiancheng Zhao, Junxian He, Wentao Wang, Xingjiang Yu, Lianhui Qin, Di Wang, Xuezhe Ma, Hector Liu, Xiaodan Liang, Wanrong Zhu, Devendra Singh Sachan, Eric P. Xing

* 14 pages; Github: https://github.com/asyml/texar 

  Access Model/Code and Paper
Unsupervised Learning of Syntactic Structure with Invertible Neural Projections

Aug 28, 2018
Junxian He, Graham Neubig, Taylor Berg-Kirkpatrick

* EMNLP 2018 

  Access Model/Code and Paper
StructVAE: Tree-structured Latent Variable Models for Semi-supervised Semantic Parsing

Jun 20, 2018
Pengcheng Yin, Chunting Zhou, Junxian He, Graham Neubig

* ACL 2018 

  Access Model/Code and Paper
Efficient Correlated Topic Modeling with Topic Embedding

Jul 01, 2017
Junxian He, Zhiting Hu, Taylor Berg-Kirkpatrick, Ying Huang, Eric P. Xing

* KDD 2017 oral. The first two authors contributed equally 

  Access Model/Code and Paper
Text Network Exploration via Heterogeneous Web of Topics

Oct 02, 2016
Junxian He, Ying Huang, Changfeng Liu, Jiaming Shen, Yuting Jia, Xinbing Wang

* 8 pages 

  Access Model/Code and Paper