Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiangyu Xu

Geometry-Guided Progressive NeRF for Generalizable and Efficient Neural Human Rendering


Dec 08, 2021
Mingfei Chen, Jianfeng Zhang, Xiangyu Xu, Lijuan Liu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Video Frame Interpolation Transformer


Nov 27, 2021
Zhihao Shi, Xiangyu Xu, Xiaohong Liu, Jun Chen, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Investigating Tradeoffs in Real-World Video Super-Resolution


Nov 24, 2021
Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy

* Tech report, 14 pages, 14 figures. Code can be found at https://github.com/ckkelvinchan/RealBasicVSR 

  Access Paper or Ask Questions

STransGAN: An Empirical Study on Transformer in GANs


Oct 25, 2021
Rui Xu, Xiangyu Xu, Kai Chen, Bolei Zhou, Chen Change Loy

* Technical Report. Project Page: https://nbei.github.io/stransgan.html 

  Access Paper or Ask Questions

GTT-Net: Learned Generalized Trajectory Triangulation


Sep 08, 2021
Xiangyu Xu, Enrique Dunn


  Access Paper or Ask Questions

3D Human Texture Estimation from a Single Image with Transformers


Sep 06, 2021
Xiangyu Xu, Chen Change Loy

* IEEE International Conference on Computer Vision, 2021 
* ICCV 2021 Oral, Project: https://www.mmlab-ntu.com/project/texformer, Code: https://github.com/xuxy09/Texformer 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

BasicVSR++: Improving Video Super-Resolution with Enhanced Propagation and Alignment


Apr 27, 2021
Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy

* 3 champions and 1 runner-up in NTIRE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

3D Human Pose, Shape and Texture from Low-Resolution Images and Videos


Mar 11, 2021
Xiangyu Xu, Hao Chen, Francesc Moreno-Noguer, Laszlo A. Jeni, Fernando De la Torre

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2007.13666 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Raw Images for Real-Scene Super-Resolution


Feb 02, 2021
Xiangyu Xu, Yongrui Ma, Wenxiu Sun, Ming-Hsuan Yang

* IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020 
* A larger version with higher-resolution figures is available at: https://sites.google.com/view/xiangyuxu. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1905.12156 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Spatial and Spatio-Temporal Pixel Aggregations for Image and Video Denoising


Jan 26, 2021
Xiangyu Xu, Muchen Li, Wenxiu Sun, Ming-Hsuan Yang

* IEEE Transactions on Image Processing 29 (2020): 7153-7165 
* Project page: https://sites.google.com/view/xiangyuxu/denoise_stpan. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1904.06903 

  Access Paper or Ask Questions

GLEAN: Generative Latent Bank for Large-Factor Image Super-Resolution


Dec 01, 2020
Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Xiangyu Xu, Jinwei Gu, Chen Change Loy

* Tech report, 19 pages, 19 figures. A high-resolution version of this paper can be found at https://ckkelvinchan.github.io/ 

  Access Paper or Ask Questions

3D Human Shape and Pose from a Single Low-Resolution Image with Self-Supervised Learning


Aug 09, 2020
Xiangyu Xu, Hao Chen, Francesc Moreno-Noguer, Laszlo A. Jeni, Fernando De la Torre

* ECCV 2020, project page: https://sites.google.com/view/xiangyuxu/3d_eccv20 

  Access Paper or Ask Questions

Quadratic video interpolation


Nov 02, 2019
Xiangyu Xu, Li Siyao, Wenxiu Sun, Qian Yin, Ming-Hsuan Yang

* NeurIPS 2019, project website: https://sites.google.com/view/xiangyuxu/qvi_nips19 

  Access Paper or Ask Questions

A Lightweight and Accurate Localization Algorithm Using Multiple Inertial Measurement Units


Sep 11, 2019
Ming Zhang, Yiming Chen, Xiangyu Xu, Mingyang Li


  Access Paper or Ask Questions

Discrete Laplace Operator Estimation for Dynamic 3D Reconstruction


Aug 29, 2019
Xiangyu Xu, Enrique Dunn

* Accepted for oral presentation at ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Real Scene Super-Resolution with Raw Images


May 29, 2019
Xiangyu Xu, Yongrui Ma, Wenxiu Sun

* Accepted in CVPR 2019, project page: https://sites.google.com/view/xiangyuxu/rawsr_cvpr19 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Deformable Kernels for Image and Video Denoising


Apr 15, 2019
Xiangyu Xu, Muchen Li, Wenxiu Sun

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions