Alert button
Picture for Guanyu Yang

Guanyu Yang

Alert button

FedSODA: Federated Cross-assessment and Dynamic Aggregation for Histopathology Segmentation

Dec 20, 2023
Yuan Zhang, Yaolei Qi, Xiaoming Qi, Lotfi Senhadji, Yongyue Wei, Feng Chen, Guanyu Yang

Viaarxiv icon

Diff-OP3D: Bridging 2D Diffusion for Open Pose 3D Zero-Shot Classification

Dec 12, 2023
Weiguang Zhao, Guanyu Yang, Chaolong Yang, Chenru Jiang, Yuyao Yan, Rui Zhang, Kaizhu Huang

Viaarxiv icon

Knowledge Boosting: Rethinking Medical Contrastive Vision-Language Pre-Training

Jul 17, 2023
Xiaofei Chen, Yuting He, Cheng Xue, Rongjun Ge, Shuo Li, Guanyu Yang

Figure 1 for Knowledge Boosting: Rethinking Medical Contrastive Vision-Language Pre-Training
Figure 2 for Knowledge Boosting: Rethinking Medical Contrastive Vision-Language Pre-Training
Figure 3 for Knowledge Boosting: Rethinking Medical Contrastive Vision-Language Pre-Training
Figure 4 for Knowledge Boosting: Rethinking Medical Contrastive Vision-Language Pre-Training
Viaarxiv icon

Dynamic Snake Convolution based on Topological Geometric Constraints for Tubular Structure Segmentation

Jul 17, 2023
Yaolei Qi, Yuting He, Xiaoming Qi, Yuan Zhang, Guanyu Yang

Figure 1 for Dynamic Snake Convolution based on Topological Geometric Constraints for Tubular Structure Segmentation
Figure 2 for Dynamic Snake Convolution based on Topological Geometric Constraints for Tubular Structure Segmentation
Figure 3 for Dynamic Snake Convolution based on Topological Geometric Constraints for Tubular Structure Segmentation
Figure 4 for Dynamic Snake Convolution based on Topological Geometric Constraints for Tubular Structure Segmentation
Viaarxiv icon

Partial Vessels Annotation-based Coronary Artery Segmentation with Self-training and Prototype Learning

Jul 10, 2023
Zheng Zhang, Xiaolei Zhang, Yaolei Qi, Guanyu Yang

Figure 1 for Partial Vessels Annotation-based Coronary Artery Segmentation with Self-training and Prototype Learning
Figure 2 for Partial Vessels Annotation-based Coronary Artery Segmentation with Self-training and Prototype Learning
Figure 3 for Partial Vessels Annotation-based Coronary Artery Segmentation with Self-training and Prototype Learning
Figure 4 for Partial Vessels Annotation-based Coronary Artery Segmentation with Self-training and Prototype Learning
Viaarxiv icon

Geometric Visual Similarity Learning in 3D Medical Image Self-supervised Pre-training

Mar 02, 2023
Yuting He, Guanyu Yang, Rongjun Ge, Yang Chen, Jean-Louis Coatrieux, Boyu Wang, Shuo Li

Figure 1 for Geometric Visual Similarity Learning in 3D Medical Image Self-supervised Pre-training
Figure 2 for Geometric Visual Similarity Learning in 3D Medical Image Self-supervised Pre-training
Figure 3 for Geometric Visual Similarity Learning in 3D Medical Image Self-supervised Pre-training
Figure 4 for Geometric Visual Similarity Learning in 3D Medical Image Self-supervised Pre-training
Viaarxiv icon

Rebalanced Zero-shot Learning

Oct 13, 2022
Zihan Ye, Guanyu Yang, Xiaobo Jin, Youfa Liu, Kaizhu Huang

Figure 1 for Rebalanced Zero-shot Learning
Figure 2 for Rebalanced Zero-shot Learning
Figure 3 for Rebalanced Zero-shot Learning
Figure 4 for Rebalanced Zero-shot Learning
Viaarxiv icon

FFCNet: Fourier Transform-Based Frequency Learning and Complex Convolutional Network for Colon Disease Classification

Jul 04, 2022
Kai-Ni Wang, Yuting He, Shuaishuai Zhuang, Juzheng Miao, Xiaopu He, Ping Zhou, Guanyu Yang, Guang-Quan Zhou, Shuo Li

Figure 1 for FFCNet: Fourier Transform-Based Frequency Learning and Complex Convolutional Network for Colon Disease Classification
Figure 2 for FFCNet: Fourier Transform-Based Frequency Learning and Complex Convolutional Network for Colon Disease Classification
Figure 3 for FFCNet: Fourier Transform-Based Frequency Learning and Complex Convolutional Network for Colon Disease Classification
Figure 4 for FFCNet: Fourier Transform-Based Frequency Learning and Complex Convolutional Network for Colon Disease Classification
Viaarxiv icon

Dual Contrastive Attributed Graph Clustering Network

Jun 16, 2022
Tong Wang, Guanyu Yang, Junhua Wu, Qijia He, Zhenquan Zhang

Figure 1 for Dual Contrastive Attributed Graph Clustering Network
Figure 2 for Dual Contrastive Attributed Graph Clustering Network
Figure 3 for Dual Contrastive Attributed Graph Clustering Network
Figure 4 for Dual Contrastive Attributed Graph Clustering Network
Viaarxiv icon

XMorpher: Full Transformer for Deformable Medical Image Registration via Cross Attention

Jun 15, 2022
Jiacheng Shi, Yuting He, Youyong Kong, Jean-Louis Coatrieux, Huazhong Shu, Guanyu Yang, Shuo Li

Figure 1 for XMorpher: Full Transformer for Deformable Medical Image Registration via Cross Attention
Figure 2 for XMorpher: Full Transformer for Deformable Medical Image Registration via Cross Attention
Figure 3 for XMorpher: Full Transformer for Deformable Medical Image Registration via Cross Attention
Figure 4 for XMorpher: Full Transformer for Deformable Medical Image Registration via Cross Attention
Viaarxiv icon