Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yang Xiao

UVO Challenge on Video-based Open-World Segmentation 2021: 1st Place Solution


Nov 01, 2021
Yuming Du, Wen Guo, Yang Xiao, Vincent Lepetit

* Code:https://github.com/dulucas/UVO_Challenge. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2110.10239 

  Access Paper or Ask Questions

1st Place Solution for the UVO Challenge on Image-based Open-World Segmentation 2021


Oct 19, 2021
Yuming Du, Wen Guo, Yang Xiao, Vincent Lepetit

* Code:https://github.com/dulucas/UVO_Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

On the Robustness of Reading Comprehension Models to Entity Renaming


Oct 16, 2021
Jun Yan, Yang Xiao, Sagnik Mukherjee, Bill Yuchen Lin, Robin Jia, Xiang Ren


  Access Paper or Ask Questions

PoseContrast: Class-Agnostic Object Viewpoint Estimation in the Wild with Pose-Aware Contrastive Learning


May 12, 2021
Yang Xiao, Yuming Du, Renaud Marlet

* Under Review. See project webpage http://imagine.enpc.fr/~xiaoy/PoseContrast/ 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Better Segment Objects from Unseen Classes with Unlabeled Videos


Apr 25, 2021
Yuming Du, Yang Xiao, Vincent Lepetit

* 18 pages, 14 figures. See project page https://dulucas.github.io/Homepage/gbopt/ 

  Access Paper or Ask Questions

EXPLAINABOARD: An Explainable Leaderboard for NLP


Apr 13, 2021
Pengfei Liu, Jinlan Fu, Yang Xiao, Weizhe Yuan, Shuaicheng Chang, Junqi Dai, Yixin Liu, Zihuiwen Ye, Graham Neubig


  Access Paper or Ask Questions

Curriculum CycleGAN for Textual Sentiment Domain Adaptation with Multiple Sources


Nov 17, 2020
Sicheng Zhao, Yang Xiao, Jiang Guo, Xiangyu Yue, Jufeng Yang, Ravi Krishna, Pengfei Xu, Kurt Keutzer


  Access Paper or Ask Questions

Partial FC: Training 10 Million Identities on a Single Machine


Oct 11, 2020
Xiang An, Xuhan Zhu, Yang Xiao, Lan Wu, Ming Zhang, Yuan Gao, Bin Qin, Debing Zhang, Ying Fu

* 8 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Methods for Lung Cancer Segmentation in Whole-slide Histopathology Images -- the [email protected] Challenge 2019


Aug 21, 2020
Zhang Li, Jiehua Zhang, Tao Tan, Xichao Teng, Xiaoliang Sun, Yang Li, Lihong Liu, Yang Xiao, Byungjae Lee, Yilong Li, Qianni Zhang, Shujiao Sun, Yushan Zheng, Junyu Yan, Ni Li, Yiyu Hong, Junsu Ko, Hyun Jung, Yanling Liu, Yu-cheng Chen, Ching-wei Wang, Vladimir Yurovskiy, Pavel Maevskikh, Vahid Khanagha, Yi Jiang, Xiangjun Feng, Zhihong Liu, Daiqiang Li, Peter J. Schüffler, Qifeng Yu, Hui Chen, Yuling Tang, Geert Litjens


  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Object Detection and Viewpoint Estimation for Objects in the Wild


Jul 23, 2020
Yang Xiao, Renaud Marlet

* Accepted as Poster at ECCV 2020, project website: http://imagine.enpc.fr/~xiaoy/FSDetView/ 

  Access Paper or Ask Questions

Pixel-Pair Occlusion Relationship Map(P2ORM): Formulation, Inference & Application


Jul 23, 2020
Xuchong Qiu, Yang Xiao, Chaohui Wang, Renaud Marlet

* Accepted to ECCV 2020 as a spotlight. Project page: http://imagine.enpc.fr/~qiux/P2ORM/ 

  Access Paper or Ask Questions

ECML: An Ensemble Cascade Metric Learning Mechanism towards Face Verification


Jul 11, 2020
Fu Xiong, Yang Xiao, Zhiguo Cao, Yancheng Wang, Joey Tianyi Zhou, Jianxi Wu

* Accepted to IEEE Transaction on Cybernetics 

  Access Paper or Ask Questions

P2B: Point-to-Box Network for 3D Object Tracking in Point Clouds


May 28, 2020
Haozhe Qi, Chen Feng, Zhiguo Cao, Feng Zhao, Yang Xiao

* Accepted by CVPR 2020 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

3DV: 3D Dynamic Voxel for Action Recognition in Depth Video


May 12, 2020
Yancheng Wang, Yang Xiao, Fu Xiong, Wenxiang Jiang, Zhiguo Cao, Joey Tianyi Zhou, Junsong Yuan

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Empirical Bayes Transductive Meta-Learning with Synthetic Gradients


Apr 27, 2020
Shell Xu Hu, Pablo G. Moreno, Yang Xiao, Xi Shen, Guillaume Obozinski, Neil D. Lawrence, Andreas Damianou

* ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Measuring Generalisation to Unseen Viewpoints, Articulations, Shapes and Objects for 3D Hand Pose Estimation under Hand-Object Interaction


Mar 30, 2020
Anil Armagan, Guillermo Garcia-Hernando, Seungryul Baek, Shreyas Hampali, Mahdi Rad, Zhaohui Zhang, Shipeng Xie, MingXiu Chen, Boshen Zhang, Fu Xiong, Yang Xiao, Zhiguo Cao, Junsong Yuan, Pengfei Ren, Weiting Huang, Haifeng Sun, Marek Hrúz, Jakub Kanis, Zdeněk Krňoul, Qingfu Wan, Shile Li, Linlin Yang, Dongheui Lee, Angela Yao, Weiguo Zhou, Sijia Mei, Yunhui Liu, Adrian Spurr, Umar Iqbal, Pavlo Molchanov, Philippe Weinzaepfel, Romain Brégier, Gregory Rogez, Vincent Lepetit, Tae-Kyun Kim


  Access Paper or Ask Questions

Towards Cognitive Routing based on Deep Reinforcement Learning


Mar 19, 2020
Jiawei Wu, Jianxue Li, Yang Xiao, Jun Liu

* 6 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A2J: Anchor-to-Joint Regression Network for 3D Articulated Pose Estimation from a Single Depth Image


Aug 27, 2019
Fu Xiong, Boshen Zhang, Yang Xiao, Zhiguo Cao, Taidong Yu, Joey Tianyi Zhou, Junsong Yuan

* Accepted by ICCV2019 

  Access Paper or Ask Questions

Pose from Shape: Deep Pose Estimation for Arbitrary 3D Objects


Jun 12, 2019
Yang Xiao, Xuchong Qiu, Pierre-Alain Langlois, Mathieu Aubry, Renaud Marlet


  Access Paper or Ask Questions

Comparative evaluation of 2D feature correspondence selection algorithms


Apr 30, 2019
Chen Zhao, Jiaqi Yang, Yang Xiao, Zhiguo Cao


  Access Paper or Ask Questions

Towards Real-time Eyeblink Detection in The Wild:Dataset,Theory and Practices


Feb 21, 2019
Guilei Hu, Yang Xiao, Zhiguo Cao, Lubin Meng, Zhiwen Fang, Joey Tianyi Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Action Recognition for Depth Video using Multi-view Dynamic Images


Aug 04, 2018
Yang Xiao, Jun Chen, Zhiguo Cao, Joey Tianyi Zhou, Xiang Bai

* Submitted to Information Sciences 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Good Practices on Building Effective CNN Baseline Model for Person Re-identification


Jul 29, 2018
Fu Xiong, Yang Xiao, Zhiguo Cao, Kaicheng Gong, Zhiwen Fang, Joey Tianyi Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Performance Evaluation of 3D Correspondence Grouping Algorithms


Apr 06, 2018
Jiaqi Yang, Ke Xian, Yang Xiao, Zhiguo Cao

* Accepted to 3DV 2017, (Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

TasselNet: Counting maize tassels in the wild via local counts regression network


Jul 07, 2017
Hao Lu, Zhiguo Cao, Yang Xiao, Bohan Zhuang, Chunhua Shen

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions