Alert button
Picture for Zhibo Wang

Zhibo Wang

Alert button

Siamese Meets Diffusion Network: SMDNet for Enhanced Change Detection in High-Resolution RS Imagery

Jan 17, 2024
Jia Jia, Geunho Lee, Zhibo Wang, Lyu Zhi, Yuchu He

Viaarxiv icon

Towards Deep Learning Models Resistant to Transfer-based Adversarial Attacks via Data-centric Robust Learning

Oct 15, 2023
Yulong Yang, Chenhao Lin, Xiang Ji, Qiwei Tian, Qian Li, Hongshan Yang, Zhibo Wang, Chao Shen

Figure 1 for Towards Deep Learning Models Resistant to Transfer-based Adversarial Attacks via Data-centric Robust Learning
Figure 2 for Towards Deep Learning Models Resistant to Transfer-based Adversarial Attacks via Data-centric Robust Learning
Figure 3 for Towards Deep Learning Models Resistant to Transfer-based Adversarial Attacks via Data-centric Robust Learning
Figure 4 for Towards Deep Learning Models Resistant to Transfer-based Adversarial Attacks via Data-centric Robust Learning
Viaarxiv icon

SurrogatePrompt: Bypassing the Safety Filter of Text-To-Image Models via Substitution

Sep 25, 2023
Zhongjie Ba, Jieming Zhong, Jiachen Lei, Peng Cheng, Qinglong Wang, Zhan Qin, Zhibo Wang, Kui Ren

Figure 1 for SurrogatePrompt: Bypassing the Safety Filter of Text-To-Image Models via Substitution
Figure 2 for SurrogatePrompt: Bypassing the Safety Filter of Text-To-Image Models via Substitution
Figure 3 for SurrogatePrompt: Bypassing the Safety Filter of Text-To-Image Models via Substitution
Figure 4 for SurrogatePrompt: Bypassing the Safety Filter of Text-To-Image Models via Substitution
Viaarxiv icon

Locate and Verify: A Two-Stream Network for Improved Deepfake Detection

Sep 20, 2023
Chao Shuai, Jieming Zhong, Shuang Wu, Feng Lin, Zhibo Wang, Zhongjie Ba, Zhenguang Liu, Lorenzo Cavallaro, Kui Ren

Figure 1 for Locate and Verify: A Two-Stream Network for Improved Deepfake Detection
Figure 2 for Locate and Verify: A Two-Stream Network for Improved Deepfake Detection
Figure 3 for Locate and Verify: A Two-Stream Network for Improved Deepfake Detection
Figure 4 for Locate and Verify: A Two-Stream Network for Improved Deepfake Detection
Viaarxiv icon

Action Recognition with Multi-stream Motion Modeling and Mutual Information Maximization

Jun 13, 2023
Yuheng Yang, Haipeng Chen, Zhenguang Liu, Yingda Lyu, Beibei Zhang, Shuang Wu, Zhibo Wang, Kui Ren

Figure 1 for Action Recognition with Multi-stream Motion Modeling and Mutual Information Maximization
Figure 2 for Action Recognition with Multi-stream Motion Modeling and Mutual Information Maximization
Figure 3 for Action Recognition with Multi-stream Motion Modeling and Mutual Information Maximization
Figure 4 for Action Recognition with Multi-stream Motion Modeling and Mutual Information Maximization
Viaarxiv icon

Privacy-preserving Adversarial Facial Features

May 08, 2023
Zhibo Wang, He Wang, Shuaifan Jin, Wenwen Zhang, Jiahui Hu, Yan Wang, Peng Sun, Wei Yuan, Kaixin Liu, Kui Ren

Figure 1 for Privacy-preserving Adversarial Facial Features
Figure 2 for Privacy-preserving Adversarial Facial Features
Figure 3 for Privacy-preserving Adversarial Facial Features
Figure 4 for Privacy-preserving Adversarial Facial Features
Viaarxiv icon

Learning a 3D Morphable Face Reflectance Model from Low-cost Data

Mar 21, 2023
Yuxuan Han, Zhibo Wang, Feng Xu

Figure 1 for Learning a 3D Morphable Face Reflectance Model from Low-cost Data
Figure 2 for Learning a 3D Morphable Face Reflectance Model from Low-cost Data
Figure 3 for Learning a 3D Morphable Face Reflectance Model from Low-cost Data
Figure 4 for Learning a 3D Morphable Face Reflectance Model from Low-cost Data
Viaarxiv icon

ShadowNeuS: Neural SDF Reconstruction by Shadow Ray Supervision

Nov 25, 2022
Jingwang Ling, Zhibo Wang, Feng Xu

Figure 1 for ShadowNeuS: Neural SDF Reconstruction by Shadow Ray Supervision
Figure 2 for ShadowNeuS: Neural SDF Reconstruction by Shadow Ray Supervision
Figure 3 for ShadowNeuS: Neural SDF Reconstruction by Shadow Ray Supervision
Figure 4 for ShadowNeuS: Neural SDF Reconstruction by Shadow Ray Supervision
Viaarxiv icon

Structure-aware Editable Morphable Model for 3D Facial Detail Animation and Manipulation

Jul 19, 2022
Jingwang Ling, Zhibo Wang, Ming Lu, Quan Wang, Chen Qian, Feng Xu

Figure 1 for Structure-aware Editable Morphable Model for 3D Facial Detail Animation and Manipulation
Figure 2 for Structure-aware Editable Morphable Model for 3D Facial Detail Animation and Manipulation
Figure 3 for Structure-aware Editable Morphable Model for 3D Facial Detail Animation and Manipulation
Figure 4 for Structure-aware Editable Morphable Model for 3D Facial Detail Animation and Manipulation
Viaarxiv icon

Vanilla Feature Distillation for Improving the Accuracy-Robustness Trade-Off in Adversarial Training

Jun 05, 2022
Guodong Cao, Zhibo Wang, Xiaowei Dong, Zhifei Zhang, Hengchang Guo, Zhan Qin, Kui Ren

Figure 1 for Vanilla Feature Distillation for Improving the Accuracy-Robustness Trade-Off in Adversarial Training
Figure 2 for Vanilla Feature Distillation for Improving the Accuracy-Robustness Trade-Off in Adversarial Training
Figure 3 for Vanilla Feature Distillation for Improving the Accuracy-Robustness Trade-Off in Adversarial Training
Figure 4 for Vanilla Feature Distillation for Improving the Accuracy-Robustness Trade-Off in Adversarial Training
Viaarxiv icon