Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Junyuan Shang

ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation


Dec 23, 2021
Shuohuan Wang, Yu Sun, Yang Xiang, Zhihua Wu, Siyu Ding, Weibao Gong, Shikun Feng, Junyuan Shang, Yanbin Zhao, Chao Pang, Jiaxiang Liu, Xuyi Chen, Yuxiang Lu, Weixin Liu, Xi Wang, Yangfan Bai, Qiuliang Chen, Li Zhao, Shiyong Li, Peng Sun, Dianhai Yu, Yanjun Ma, Hao Tian, Hua Wu, Tian Wu, Wei Zeng, Ge Li, Wen Gao, Haifeng Wang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.02137 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE 3.0: Large-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation


Jul 05, 2021
Yu Sun, Shuohuan Wang, Shikun Feng, Siyu Ding, Chao Pang, Junyuan Shang, Jiaxiang Liu, Xuyi Chen, Yanbin Zhao, Yuxiang Lu, Weixin Liu, Zhihua Wu, Weibao Gong, Jianzhong Liang, Zhizhou Shang, Peng Sun, Wei Liu, Xuan Ouyang, Dianhai Yu, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-DOC: The Retrospective Long-Document Modeling Transformer


Dec 31, 2020
Siyu Ding, Junyuan Shang, Shuohuan Wang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Opportunities and Challenges in Deep Learning Methods on Electrocardiogram Data: A Systematic Review


Dec 28, 2019
Shenda Hong, Yuxi Zhou, Junyuan Shang, Cao Xiao, Jimeng Sun


  Access Paper or Ask Questions

GENN: Predicting Correlated Drug-drug Interactions with Graph Energy Neural Networks


Oct 08, 2019
Tengfei Ma, Junyuan Shang, Cao Xiao, Jimeng Sun


  Access Paper or Ask Questions

Pre-training of Graph Augmented Transformers for Medication Recommendation


Jun 02, 2019
Junyuan Shang, Tengfei Ma, Cao Xiao, Jimeng Sun

* IJCAI2019 

  Access Paper or Ask Questions

GAMENet: Graph Augmented MEmory Networks for Recommending Medication Combination


Sep 06, 2018
Junyuan Shang, Cao Xiao, Tengfei Ma, Hongyan Li, Jimeng Sun


  Access Paper or Ask Questions