Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Stand-Alone Inter-Frame Attention in Video ModelsFuchen Long , Zhaofan Qiu , Yingwei Pan , Ting Yao , Jiebo Luo , Tao Mei

* CVPR 2022; Code is publicly available at: https://github.com/FuchenUSTC/SIFA 

   Access Paper or Ask Questions

Comprehending and Ordering Semantics for Image CaptioningYehao Li , Yingwei Pan , Ting Yao , Tao Mei

* CVPR 2022; Code is publicly available at: https://github.com/YehLi/xmodaler/tree/master/configs/image_caption/cosnet 

   Access Paper or Ask Questions

Exploring Structure-aware Transformer over Interaction Proposals for Human-Object Interaction DetectionYong Zhang , Yingwei Pan , Ting Yao , Rui Huang , Tao Mei , Chang-Wen Chen

* CVPR 2022; Code is publicly available at: https://github.com/zyong812/STIP 

   Access Paper or Ask Questions

Silver-Bullet-3D at ManiSkill 2021: Learning-from-Demonstrations and Heuristic Rule-based Methods for Object ManipulationYingwei Pan , Yehao Li , Yiheng Zhang , Qi Cai , Fuchen Long , Zhaofan Qiu , Ting Yao , Tao Mei

* Accepted by ICLR 2022 Workshop on Generalizable Policy Learning in Physical World. Top-performing systems for both no interaction and no restriction tracks in SAPIEN ManiSkill Challenge 2021. The source code and model are publicly available at: https://github.com/caiqi/Silver-Bullet-3D/ 

   Access Paper or Ask Questions

A Roadmap for Big ModelSha Yuan , Hanyu Zhao , Shuai Zhao , Jiahong Leng , Yangxiao Liang , Xiaozhi Wang , Jifan Yu , Xin Lv , Zhou Shao , Jiaao He , Yankai Lin , Xu Han , Zhenghao Liu , Ning Ding , Yongming Rao , Yizhao Gao , Liang Zhang , Ming Ding , Cong Fang , Yisen Wang , Mingsheng Long , Jing Zhang , Yinpeng Dong , Tianyu Pang , Peng Cui , Lingxiao Huang , Zheng Liang , Huawei Shen , Hui Zhang , Quanshi Zhang , Qingxiu Dong , Zhixing Tan , Mingxuan Wang , Shuo Wang , Long Zhou , Haoran Li , Junwei Bao , Yingwei Pan , Weinan Zhang , Zhou Yu , Rui Yan , Chence Shi , Minghao Xu , Zuobai Zhang , Guoqiang Wang , Xiang Pan , Mengjie Li , Xiaoyu Chu , Zijun Yao , Fangwei Zhu , Shulin Cao , Weicheng Xue , Zixuan Ma , Zhengyan Zhang , Shengding Hu , Yujia Qin , Chaojun Xiao , Zheni Zeng , Ganqu Cui , Weize Chen , Weilin Zhao , Yuan Yao , Peng Li , Wenzhao Zheng , Wenliang Zhao , Ziyi Wang , Borui Zhang , Nanyi Fei , Anwen Hu , Zenan Ling , Haoyang Li , Boxi Cao , Xianpei Han , Weidong Zhan , Baobao Chang , Hao Sun , Jiawen Deng , Chujie Zheng , Juanzi Li , Lei Hou , Xigang Cao , Jidong Zhai , Zhiyuan Liu , Maosong Sun , Jiwen Lu , Zhiwu Lu , Qin Jin , Ruihua Song , Ji-Rong Wen , Zhouchen Lin , Liwei Wang , Hang Su , Jun Zhu , Zhifang Sui , Jiajun Zhang , Yang Liu , Xiaodong He , Minlie Huang , Jian Tang , Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

Representing Videos as Discriminative Sub-graphs for Action RecognitionDong Li , Zhaofan Qiu , Yingwei Pan , Ting Yao , Houqiang Li , Tao Mei

* CVPR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Uni-EDEN: Universal Encoder-Decoder Network by Multi-Granular Vision-Language Pre-trainingYehao Li , Jiahao Fan , Yingwei Pan , Ting Yao , Weiyao Lin , Tao Mei

* ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM) 

   Access Paper or Ask Questions

Smart Director: An Event-Driven Directing System for Live BroadcastingYingwei Pan , Yue Chen , Qian Bao , Ning Zhang , Ting Yao , Jingen Liu , Tao Mei

* ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM) 

   Access Paper or Ask Questions

Improving Self-supervised Learning with Automated Unsupervised Outlier ArbitrationYu Wang , Jingyang Lin , Jingjing Zou , Yingwei Pan , Ting Yao , Tao Mei

* NeurIPS 2021; Code is publicly available at: https://github.com/ssl-codelab/uota 

   Access Paper or Ask Questions

A Style and Semantic Memory Mechanism for Domain GeneralizationYang Chen , Yu Wang , Yingwei Pan , Ting Yao , Xinmei Tian , Tao Mei

* ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
>>