Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Toward Understanding the Influence of Individual Clients in Federated Learning

Dec 20, 2020
Yihao Xue, Chaoyue Niu, Zhenzhe Zheng, Shaojie Tang, Chengfei Lv, Fan Wu, Guihai Chen

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

INT8 Winograd Acceleration for Conv1D Equipped ASR Models Deployed on Mobile Devices

Oct 28, 2020
Yiwu Yao, Yuchao Li, Chengyu Wang, Tianhang Yu, Houjiang Chen, Xiaotang Jiang, Jun Yang, Jun Huang, Wei Lin, Hui Shu, Chengfei Lv


  Access Paper or Ask Questions

MNN: A Universal and Efficient Inference Engine

Feb 27, 2020
Xiaotang Jiang, Huan Wang, Yiliu Chen, Ziqi Wu, Lichuan Wang, Bin Zou, Yafeng Yang, Zongyang Cui, Yu Cai, Tianhang Yu, Chengfei Lv, Zhihua Wu

* Accepted by MLSys 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Secure Federated Submodel Learning

Nov 11, 2019
Chaoyue Niu, Fan Wu, Shaojie Tang, Lifeng Hua, Rongfei Jia, Chengfei Lv, Zhihua Wu, Guihai Chen


  Access Paper or Ask Questions