Alert button
Picture for Song Jiang

Song Jiang

Alert button

Resprompt: Residual Connection Prompting Advances Multi-Step Reasoning in Large Language Models

Oct 07, 2023
Song Jiang, Zahra Shakeri, Aaron Chan, Maziar Sanjabi, Hamed Firooz, Yinglong Xia, Bugra Akyildiz, Yizhou Sun, Jinchao Li, Qifan Wang, Asli Celikyilmaz

Figure 1 for Resprompt: Residual Connection Prompting Advances Multi-Step Reasoning in Large Language Models
Figure 2 for Resprompt: Residual Connection Prompting Advances Multi-Step Reasoning in Large Language Models
Figure 3 for Resprompt: Residual Connection Prompting Advances Multi-Step Reasoning in Large Language Models
Figure 4 for Resprompt: Residual Connection Prompting Advances Multi-Step Reasoning in Large Language Models
Viaarxiv icon

On the Equivalence of Graph Convolution and Mixup

Sep 29, 2023
Xiaotian Han, Hanqing Zeng, Yu Chen, Shaoliang Nie, Jingzhou Liu, Kanika Narang, Zahra Shakeri, Karthik Abinav Sankararaman, Song Jiang, Madian Khabsa, Qifan Wang, Xia Hu

Figure 1 for On the Equivalence of Graph Convolution and Mixup
Figure 2 for On the Equivalence of Graph Convolution and Mixup
Figure 3 for On the Equivalence of Graph Convolution and Mixup
Figure 4 for On the Equivalence of Graph Convolution and Mixup
Viaarxiv icon

LLM-Rec: Personalized Recommendation via Prompting Large Language Models

Aug 16, 2023
Hanjia Lyu, Song Jiang, Hanqing Zeng, Qifan Wang, Si Zhang, Ren Chen, Chris Leung, Jiajie Tang, Yinglong Xia, Jiebo Luo

Figure 1 for LLM-Rec: Personalized Recommendation via Prompting Large Language Models
Figure 2 for LLM-Rec: Personalized Recommendation via Prompting Large Language Models
Figure 3 for LLM-Rec: Personalized Recommendation via Prompting Large Language Models
Figure 4 for LLM-Rec: Personalized Recommendation via Prompting Large Language Models
Viaarxiv icon

CF-GODE: Continuous-Time Causal Inference for Multi-Agent Dynamical Systems

Jun 20, 2023
Song Jiang, Zijie Huang, Xiao Luo, Yizhou Sun

Figure 1 for CF-GODE: Continuous-Time Causal Inference for Multi-Agent Dynamical Systems
Figure 2 for CF-GODE: Continuous-Time Causal Inference for Multi-Agent Dynamical Systems
Figure 3 for CF-GODE: Continuous-Time Causal Inference for Multi-Agent Dynamical Systems
Figure 4 for CF-GODE: Continuous-Time Causal Inference for Multi-Agent Dynamical Systems
Viaarxiv icon

A model-data asymptotic-preserving neural network method based on micro-macro decomposition for gray radiative transfer equations

Dec 11, 2022
Hongyan Li, Song Jiang, Wenjun Sun, Liwei Xu, Guanyu Zhou

Figure 1 for A model-data asymptotic-preserving neural network method based on micro-macro decomposition for gray radiative transfer equations
Figure 2 for A model-data asymptotic-preserving neural network method based on micro-macro decomposition for gray radiative transfer equations
Figure 3 for A model-data asymptotic-preserving neural network method based on micro-macro decomposition for gray radiative transfer equations
Figure 4 for A model-data asymptotic-preserving neural network method based on micro-macro decomposition for gray radiative transfer equations
Viaarxiv icon

Tele-Knowledge Pre-training for Fault Analysis

Oct 20, 2022
Zhuo Chen, Wen Zhang, Yufeng Huang, Mingyang Chen, Yuxia Geng, Hongtao Yu, Zhen Bi, Yichi Zhang, Zhen Yao, Wenting Song, Xinliang Wu, Yi Yang, Song Jiang, Zhaoyang Lian, Yingying Li, Huajun Chen

Figure 1 for Tele-Knowledge Pre-training for Fault Analysis
Figure 2 for Tele-Knowledge Pre-training for Fault Analysis
Figure 3 for Tele-Knowledge Pre-training for Fault Analysis
Figure 4 for Tele-Knowledge Pre-training for Fault Analysis
Viaarxiv icon

Learning Probabilities of Causation from Finite Population Data

Oct 16, 2022
Ang Li, Song Jiang, Yizhou Sun, Judea Pearl

Figure 1 for Learning Probabilities of Causation from Finite Population Data
Figure 2 for Learning Probabilities of Causation from Finite Population Data
Viaarxiv icon

Unit Selection: Learning Benefit Function from Finite Population Data

Oct 15, 2022
Ang Li, Song Jiang, Yizhou Sun, Judea Pearl

Figure 1 for Unit Selection: Learning Benefit Function from Finite Population Data
Figure 2 for Unit Selection: Learning Benefit Function from Finite Population Data
Viaarxiv icon

Relational Message Passing for Fully Inductive Knowledge Graph Completion

Oct 08, 2022
Yuxia Geng, Jiaoyan Chen, Wen Zhang, Jeff Z. Pan, Mingyang Chen, Huajun Chen, Song Jiang

Figure 1 for Relational Message Passing for Fully Inductive Knowledge Graph Completion
Figure 2 for Relational Message Passing for Fully Inductive Knowledge Graph Completion
Figure 3 for Relational Message Passing for Fully Inductive Knowledge Graph Completion
Figure 4 for Relational Message Passing for Fully Inductive Knowledge Graph Completion
Viaarxiv icon