Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zirui Li

High-precision target positioning system for unmanned vehicles based on binocular vision


Sep 17, 2020
Xianqi He, Zirui Li, Xufeng Yin, Jianwei Gong, Cheng Gong

* 15 pages, in Chinese 

  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Graph Recurrent Neural Network


Sep 01, 2020
Tijin Yan, Hongwei Zhang, Zirui Li, Yuanqing Xia


  Access Paper or Ask Questions

Autonomous Formula Racecar: Overall System Design and Experimental Validation


Sep 01, 2020
Hanqing Tian, Jun Ni, Zirui Li, Jibin Hu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Sensor Technologies for Unmanned Ground Vehicles


Jul 12, 2020
Qi Liu, Shihua Yuan, Zirui Li

* 9 pages,6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Driver Behavior Modelling at the Urban Intersection via Canonical Correlation Analysis


Jul 11, 2020
Zirui Li, Chao Lu, Cheng Gong, Cheng Gong, Jinghang Li, Lianzhen Wei

* 2020 3rd IEEE International Conference on Unmanned Systems (ICUS) 

  Access Paper or Ask Questions

From perception to control: an autonomous driving system for a formula student driverless car


Aug 31, 2019
Tairan Chen, Zirui Li, Yiting He, Zewen Xu, Zhe Yan, Huiqian Li


  Access Paper or Ask Questions

Choosing Transfer Languages for Cross-Lingual Learning


Jun 07, 2019
Yu-Hsiang Lin, Chian-Yu Chen, Jean Lee, Zirui Li, Yuyan Zhang, Mengzhou Xia, Shruti Rijhwani, Junxian He, Zhisong Zhang, Xuezhe Ma, Antonios Anastasopoulos, Patrick Littell, Graham Neubig

* Proceedings of ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Towards a General-Purpose Linguistic Annotation Backend


Dec 13, 2018
Graham Neubig, Patrick Littell, Chian-Yu Chen, Jean Lee, Zirui Li, Yu-Hsiang Lin, Yuyan Zhang

* 4 pages, 8 figures, accepted by ComputEL-3 

  Access Paper or Ask Questions

Learning and Generalizing Motion Primitives from Driving Data for Path-Tracking Applications


Jun 02, 2018
Boyang Wang, Zirui Li, Jianwei Gong, Yidi Liu, Huiyan Chen, Chao Lu


  Access Paper or Ask Questions