Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Boosting One-Point Derivative-Free Online Optimization via Residual Feedback

Oct 14, 2020
Yan Zhang, Yi Zhou, Kaiyi Ji, Michael M. Zavlanos


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Cross-lingual Image Captioning

Oct 03, 2020
Jiahui Gao, Yi Zhou, Philip L. H. Yu, Jiuxiang Gu

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Normalization Techniques in Training DNNs: Methodology, Analysis and Application

Sep 27, 2020
Lei Huang, Jie Qin, Yi Zhou, Fan Zhu, Li Liu, Ling Shao

* 20 pages 

  Access Paper or Ask Questions

FedCluster: Boosting the Convergence of Federated Learning via Cluster-Cycling

Sep 22, 2020
Cheng Chen, Ziyi Chen, Yi Zhou, Bhavya Kailkhura

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring the Hierarchy in Relation Labels for Scene Graph Generation

Sep 12, 2020
Yi Zhou, Shuyang Sun, Chao Zhang, Yikang Li, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Small-floating Target Detection in Sea Clutter via Visual Feature Classifying in the Time-Doppler Spectra

Sep 09, 2020
Yi Zhou, Yin Cui, Xiaoke Xu, Jidong Suo, Xiaoming Liu


  Access Paper or Ask Questions

A Benchmark for Studying Diabetic Retinopathy: Segmentation, Grading, and Transferability

Aug 30, 2020
Yi Zhou, Boyang Wang, Lei Huang, Shanshan Cui, Ling Shao

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Generate Diverse Dance Motions with Transformer

Aug 18, 2020
Jiaman Li, Yihang Yin, Hang Chu, Yi Zhou, Tingwu Wang, Sanja Fidler, Hao Li


  Access Paper or Ask Questions

Spatio-temporal Attention Model for Tactile Texture Recognition

Aug 10, 2020
Guanqun Cao, Yi Zhou, Danushka Bollegala, Shan Luo

* 7 pages, accepted by International Conference on Intelligent Robots and Systems 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Event-based Stereo Visual Odometry

Jul 30, 2020
Yi Zhou, Guillermo Gallego, Shaojie Shen

* 16 pages, 16 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

IBM Federated Learning: an Enterprise Framework White Paper V0.1

Jul 22, 2020
Heiko Ludwig, Nathalie Baracaldo, Gegi Thomas, Yi Zhou, Ali Anwar, Shashank Rajamoni, Yuya Ong, Jayaram Radhakrishnan, Ashish Verma, Mathieu Sinn, Mark Purcell, Ambrish Rawat, Tran Minh, Naoise Holohan, Supriyo Chakraborty, Shalisha Whitherspoon, Dean Steuer, Laura Wynter, Hifaz Hassan, Sean Laguna, Mikhail Yurochkin, Mayank Agarwal, Ebube Chuba, Annie Abay

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding the Impact of Model Incoherence on Convergence of Incremental SGD with Random Reshuffle

Jul 07, 2020
Shaocong Ma, Yi Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Defense against Adversarial Attacks in NLP via Dirichlet Neighborhood Ensemble

Jun 20, 2020
Yi Zhou, Xiaoqing Zheng, Cho-Jui Hsieh, Kai-wei Chang, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Improving the Convergence Rate of One-Point Zeroth-Order Optimization using Residual Feedback

Jun 18, 2020
Yan Zhang, Yi Zhou, Kaiyi Ji, Michael M. Zavlanos


  Access Paper or Ask Questions

Fully Convolutional Mesh Autoencoder using Efficient Spatially Varying Kernels

Jun 08, 2020
Yi Zhou, Chenglei Wu, Zimo Li, Chen Cao, Yuting Ye, Jason Saragih, Hao Li, Yaser Sheikh

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Recognizing Chinese Judicial Named Entity using BiLSTM-CRF

May 31, 2020
Pin Tang, Pinli Yang, Yuang Shi, Yi Zhou, Feng Lin, Yan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Generative Tweening: Long-term Inbetweening of 3D Human Motions

May 28, 2020
Yi Zhou, Jingwan Lu, Connelly Barnes, Jimei Yang, Sitao Xiang, Hao li


  Access Paper or Ask Questions

Inf-Net: Automatic COVID-19 Lung Infection Segmentation from CT Images

May 21, 2020
Deng-Ping Fan, Tao Zhou, Ge-Peng Ji, Yi Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao

* To appear in IEEE TMI. The code is released in: https://github.com/DengPingFan/Inf-Net 

  Access Paper or Ask Questions

Momentum with Variance Reduction for Nonconvex Composition Optimization

May 15, 2020
Ziyi Chen, Yi Zhou

* 36 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Inf-Net: Automatic COVID-19 Lung Infection Segmentation from CT Scans

May 01, 2020
Deng-Ping Fan, Tao Zhou, Ge-Peng Ji, Yi Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao

* The project page can be found in: https://github.com/DengPingFan/Inf-Net 

  Access Paper or Ask Questions

An Investigation into the Stochasticity of Batch Whitening

Mar 27, 2020
Lei Huang, Lei Zhao, Yi Zhou, Fan Zhu, Li Liu, Ling Shao

* Accepted to CVPR 2020. The Code is available at https://github.com/huangleiBuaa/StochasticityBW 

  Access Paper or Ask Questions

GFTE: Graph-based Financial Table Extraction

Mar 17, 2020
Yiren Li, Zheng Huang, Junchi Yan, Yi Zhou, Fan Ye, Xianhui Liu


  Access Paper or Ask Questions

Motion-Attentive Transition for Zero-Shot Video Object Segmentation

Mar 15, 2020
Tianfei Zhou, Shunzhou Wang, Yi Zhou, Yazhou Yao, Jianwu Li, Ling Shao

* AAAI 2020. Code: https://github.com/tfzhou/MATNet 

  Access Paper or Ask Questions

Proximal Gradient Algorithm with Momentum and Flexible Parameter Restart for Nonconvex Optimization

Feb 26, 2020
Yi Zhou, Zhe Wang, Kaiyi Ji, Yingbin Liang, Vahid Tarokh


  Access Paper or Ask Questions

TiFL: A Tier-based Federated Learning System

Jan 25, 2020
Zheng Chai, Ahsan Ali, Syed Zawad, Stacey Truex, Ali Anwar, Nathalie Baracaldo, Yi Zhou, Heiko Ludwig, Feng Yan, Yue Cheng


  Access Paper or Ask Questions