Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Enhancing Balanced Graph Edge Partition with Effective Local Search

Dec 17, 2020
Zhenyu Guo, Mingyu Xiao, Yi Zhou, Dongxiang Zhang, Kian-Lee Tan

* To appear in AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Event-based Motion Segmentation with Spatio-Temporal Graph Cuts

Dec 16, 2020
Yi Zhou, Guillermo Gallego, Xiuyuan Lu, Siqi Liu, Shaojie Shen


  Access Paper or Ask Questions

Canny-VO: Visual Odometry with RGB-D Cameras based on Geometric 3D-2D Edge Alignment

Dec 16, 2020
Yi Zhou, Hongdong Li, Laurent Kneip

* IEEE Transactions on Robotics ( Volume: 35, Issue: 1, Feb. 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Histogram-Based Gradient Boosted Trees for Federated Learning

Dec 11, 2020
Yuya Jeremy Ong, Yi Zhou, Nathalie Baracaldo, Heiko Ludwig

* 11 pages with 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Group-Wise Semantic Mining for Weakly Supervised Semantic Segmentation

Dec 09, 2020
Xueyi Li, Tianfei Zhou, Jianwu Li, Yi Zhou, Zhaoxiang Zhang

* Accepted to AAAI 2021. Code: https://github.com/Lixy1997/Group-WSSS 

  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Learning for Hateful Memes Detection

Dec 06, 2020
Yi Zhou, Zhenhao Chen


  Access Paper or Ask Questions

Mitigating Bias in Federated Learning

Dec 04, 2020
Annie Abay, Yi Zhou, Nathalie Baracaldo, Shashank Rajamoni, Ebube Chuba, Heiko Ludwig


  Access Paper or Ask Questions

Generating universal language adversarial examples by understanding and enhancing the transferability across neural models

Nov 18, 2020
Liping Yuan, Xiaoqing Zheng, Yi Zhou, Cho-Jui Hsieh, Kai-wei Chang, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Weight Regularization for Large Minibatch SGD

Nov 17, 2020
Qiwei Yuan, Weizhe Hua, Yi Zhou, Cunxi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Neural Network Training Techniques Regularize Optimization Trajectory: An Empirical Study

Nov 13, 2020
Cheng Chen, Junjie Yang, Yi Zhou

* 9 pages, 16 figures, this paper has been accepted as a short paper by the conference of IEEE-bigdata-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Variance-Reduced Off-Policy TDC Learning: Non-Asymptotic Convergence Analysis

Oct 31, 2020
Shaocong Ma, Yi Zhou, Shaofeng Zou

* Accepted for publication in NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting One-Point Derivative-Free Online Optimization via Residual Feedback

Oct 14, 2020
Yan Zhang, Yi Zhou, Kaiyi Ji, Michael M. Zavlanos


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Cross-lingual Image Captioning

Oct 03, 2020
Jiahui Gao, Yi Zhou, Philip L. H. Yu, Jiuxiang Gu

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Normalization Techniques in Training DNNs: Methodology, Analysis and Application

Sep 27, 2020
Lei Huang, Jie Qin, Yi Zhou, Fan Zhu, Li Liu, Ling Shao

* 20 pages 

  Access Paper or Ask Questions

FedCluster: Boosting the Convergence of Federated Learning via Cluster-Cycling

Sep 22, 2020
Cheng Chen, Ziyi Chen, Yi Zhou, Bhavya Kailkhura

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring the Hierarchy in Relation Labels for Scene Graph Generation

Sep 12, 2020
Yi Zhou, Shuyang Sun, Chao Zhang, Yikang Li, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Small-floating Target Detection in Sea Clutter via Visual Feature Classifying in the Time-Doppler Spectra

Sep 09, 2020
Yi Zhou, Yin Cui, Xiaoke Xu, Jidong Suo, Xiaoming Liu


  Access Paper or Ask Questions

A Benchmark for Studying Diabetic Retinopathy: Segmentation, Grading, and Transferability

Aug 30, 2020
Yi Zhou, Boyang Wang, Lei Huang, Shanshan Cui, Ling Shao

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Generate Diverse Dance Motions with Transformer

Aug 18, 2020
Jiaman Li, Yihang Yin, Hang Chu, Yi Zhou, Tingwu Wang, Sanja Fidler, Hao Li


  Access Paper or Ask Questions

Spatio-temporal Attention Model for Tactile Texture Recognition

Aug 10, 2020
Guanqun Cao, Yi Zhou, Danushka Bollegala, Shan Luo

* 7 pages, accepted by International Conference on Intelligent Robots and Systems 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Event-based Stereo Visual Odometry

Jul 30, 2020
Yi Zhou, Guillermo Gallego, Shaojie Shen

* 16 pages, 16 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

IBM Federated Learning: an Enterprise Framework White Paper V0.1

Jul 22, 2020
Heiko Ludwig, Nathalie Baracaldo, Gegi Thomas, Yi Zhou, Ali Anwar, Shashank Rajamoni, Yuya Ong, Jayaram Radhakrishnan, Ashish Verma, Mathieu Sinn, Mark Purcell, Ambrish Rawat, Tran Minh, Naoise Holohan, Supriyo Chakraborty, Shalisha Whitherspoon, Dean Steuer, Laura Wynter, Hifaz Hassan, Sean Laguna, Mikhail Yurochkin, Mayank Agarwal, Ebube Chuba, Annie Abay

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding the Impact of Model Incoherence on Convergence of Incremental SGD with Random Reshuffle

Jul 07, 2020
Shaocong Ma, Yi Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Defense against Adversarial Attacks in NLP via Dirichlet Neighborhood Ensemble

Jun 20, 2020
Yi Zhou, Xiaoqing Zheng, Cho-Jui Hsieh, Kai-wei Chang, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Improving the Convergence Rate of One-Point Zeroth-Order Optimization using Residual Feedback

Jun 18, 2020
Yan Zhang, Yi Zhou, Kaiyi Ji, Michael M. Zavlanos


  Access Paper or Ask Questions

Fully Convolutional Mesh Autoencoder using Efficient Spatially Varying Kernels

Jun 08, 2020
Yi Zhou, Chenglei Wu, Zimo Li, Chen Cao, Yuting Ye, Jason Saragih, Hao Li, Yaser Sheikh

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Recognizing Chinese Judicial Named Entity using BiLSTM-CRF

May 31, 2020
Pin Tang, Pinli Yang, Yuang Shi, Yi Zhou, Feng Lin, Yan Wang


  Access Paper or Ask Questions